CONEIXEMENT DEL MEDI

Coneixement dimagen-21el medi natural, social i cultural

L’àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural a l’educació primària té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.

L’àrea pretén capacitar l’alumnat per entendre, opinar i prendre decisions sobre els aspectes de l’entorn amb els que interacciona. L’aprenentatge ha d’ésser contextualitzat i encaminat a interpretar les experiències, tant directes com indirectes, properes en el temps i en l’espai, i significatives a fi de poder establir relacions cognitives i afectives. El coneixement del medi ha de permetre a l’alumnat d’incidir en la millora del seu entorn i fer-ne un ús sostenible.

Els objectius de l’àrea s’han de referir, doncs, als conceptes propis del medi natural, social i cultural, als aspectes metodològics i procedimentals, i als hàbits i valors per la convivència. Per assolir aquests objectius cal preparar l’alumnat perquè reflexioni sobre el seu propi procés d’aprenentatge.

Competències pròpies de l’àrea

Les competències pròpies de l’àrea estan estretament vinculades al bloc de competències específiques centrades en conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i competència social i ciutadana).

Assolir la competència de conviure i habitar el món implica:

Situar-se en l’espai, orientar-s’hi i desplaçar-s’hi utilitzant plànols i mapes.

Identificar, localitzar i descriure les principals característiques naturals, humanes i socials d’un territori utilitzant conceptes i procediments geogràfics.

Conèixer i comprendre el context natural, social, cultural i tecnològic on està immers.

Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn.

Identificar un problema de naturalesa geogràfica o mediambiental, ubicar-lo en el territori, analitzar-ne les causes i les conseqüències i el rol dels seus protagonistes, valorar les alternatives al problema, fer-ne una proposta pròpia que es pugui dur a la pràctica, tenint en compte l’ús sostenible del medi.

Situar etapes i fets de la història personal, familiar, local, catalana i espanyola en el temps i en una estructura cronològica.

Descriure, analitzar i valorar els canvis i les continuïtats i les causes i les conseqüències d’algun esdeveniment clau de la història de Catalunya i d’Espanya utilitzant diferents fonts històriques primàries i secundàries.

Relacionar alguns fets de la història del segle XX i XXI amb la història familiar i local i narrar-los. Identificar i valorar elements del patrimoni. Participar en projectes de conservació i comunicació del patrimoni i de la memòria històrica.

Plantejar preguntes investigables sobre característiques i canvis observables en els materials i en els objectes tecnològics, en els éssers vius, en els ecosistemes propers i en la Terra vista com a planeta, identificar evidències i extreure conclusions que possibilitin prendre decisions per actuar.

Explicar els fenòmens amb l’ajuda de models, verificar la coherència entre les observacions i l’explicació donada, i expressar-la utilitzant diferents canals comunicatius.

Utilitzar el coneixement científic per comprendre situacions properes relacionades amb problemàtiques ambientals, amb la conservació de la salut o amb l’ús d’objectes tecnològics i per prendre decisions coherents per actuar amb aquest coneixement.

Valorar la democràcia com a forma de convivència i de govern que permet exercir i respectar els drets i deures individuals i col·lectius.

Participar en la vida col·lectiva de la classe, l’escola i la localitat, posant en pràctica habilitats socials que afavoreixen les relacions interpersonals.

Actuar en el marc de projectes col·lectius per resoldre problemes i millorar la vida de la comunitat i per promoure una vida saludable.

Aportacions de l’àrea a les competències bàsiques

Competències comunicatives

Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre espais, fets, problemes i fenòmens geogràfics, històrics, socials, naturals i tecnològics,

Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per informar, per convèncer, per dialogar,

Utilitzar convencions cartogràfiques, matemàtiques i científiques i saber-les interpretar,

Identificar informacions rellevants de l’àrea en textos que utilitzen diferents canals comunicatius i de procedències diverses.

Competències metodològiques

Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació,

Utilitzar habilitats de planificació del treball,

Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació,

Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.

Competències personals

Aplicar coneixements i habilitats en contextos familiars i del seu entorn,

Buscar els fonaments de la seva identitat,

Dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa,

Desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentatge, iniciativa…) que afavoreixen les relacions interpersonals.

Estructura dels continguts

Els continguts de l’àrea s’organitzen en set blocs: L’entorn i la seva conservació; El món dels éssers vius; Les persones i la salut; Persones, cultures i societats; Canvis i continuïtats en el temps; Matèria i energia; i Entorn, tecnologia i societat.

Els coneixements conceptuals, vinculats als procediments propis de les disciplines de l’àrea, han de relacionar-se amb el procés d’adquisició de competències relacionades amb els llenguatges oral, escrit i matemàtic i amb les de la resolució de problemes oberts.

a) Els continguts del medi social i cultural

Els continguts del medi social i cultural procedeixen fonamentalment de la geografia i de la història. Aquestes dues disciplines han de permetre a l’alumnat de primària situar-se en l’espai i en el temps i adquirir els instruments conceptuals i procedimentals necessaris per comprendre el món on viuen i contribuir a la seva evolució.

La geografia ha d’ajudar a l’alumnat de primària a construir:

Coneixements sobre:

Els llocs, els paisatges i els territoris per poder situar-hi les informacions a les que té accés, desplaçar-s’hi i actuar,

L’organització de l’espai i les condicions de vida de les persones que habiten els espais local, comarcal, català i espanyol sense deixar de banda altres espais on es produeixin situacions o problemes rellevants,

Els grans problemes relacionats amb l’adaptació de les persones i de les societats a l’entorn i la utilització dels recursos que ofereix,

Habilitats i estratègies per:

Actuar en l’espai i aprendre a resoldre problemes,

Dominar els mètodes que li permetin utilitzar i realitzar plànols i mapes, imatges, croquis i esquemes, diagrames i gràfiques, observacions, enquestes i entrevistes.

En definitiva, els coneixements geogràfics han de permetre a l’alumnat d’aquesta etapa educativa percebre i conèixer els seus espais de vida, saber pensar i interpretar l’espai, saber actuar en, sobre i amb l’espai, saber expressar l’espai i saber expressar la dimensió espacial d’un problema.

La història ha de permetre que l’alumnat de primària adquireixi:

Coneixements sobre:

Els propis referents temporals i cronològics per organitzar la noció de temps,

L’estructuració i la mesura del temps social i històric (successió, simultaneïtat, durada, cronologia, periodització),

Maneres de viure en el passat, esdeveniments i personatges rellevants de la història local, catalana i espanyola, en especial dels segles XIX, XX i XXI,

Habilitats i estratègies per:

Comparar diferents èpoques, esdeveniments o problemes històrics ubicant-los cronològicament, utilitzar i interpretar diferents fonts i evidències del passat, consultar tota mena de documents i de mitjans, en especial, els tecnològics, i elaborar breus informes en relació amb l’estat de conservació del patrimoni històric i cultural local.

En síntesi, els coneixements històrics de l’educació primària han de permetre a l’alumnat ubicar la seva pròpia història en el temps social i relacionar el passat amb el present i el futur, situar-se davant dels grans períodes de la història de Catalunya i Espanya sense oblidar alguns esdeveniments mundials, en especial dels segles XIX, XX i XXI, utilitzar tota mena d’informacions, evidències i fonts per construir relats i narracions històriques sobre situacions o problemes concrets i, finalment, elaborar projectes relacionats amb la difusió i la conservació del patrimoni local.

b) Els continguts del medi natural

Els continguts del medi natural procedeixen de diverses disciplines científiques, com són la biologia, la física, la geologia i la química, així com de la tecnologia. Aquests coneixements han de permetre a l’alumnat de primària fer-se preguntes sobre fenòmens del món natural i els efectes de l’activitat humana sobre el medi, i elaborar explicacions racionals que tinguin en compte les observacions i orientin la seva actuació.

Les ciències i la tecnologia han de permetre que l’alumnat de primària construeixi:

Coneixements sobre:

Els materials, sobre com són i com canvien, per tal de poder prendre decisions en relació amb el seu ús,

L’energia, les seves fonts i com es transfereix, per tal de valorar la necessitat d’utilitzar-la racionalment,

Els éssers vius: què els caracteritza i com s’interrelacionen entre ells i amb el medi, per tal de comprendre la necessitat de conservar la seva diversitat i els diferents hàbitats i que les persones adoptin formes de viure que possibilitin el manteniment de la salut pròpia i col·lectiva,

La Terra, la seva situació a l’univers, la seva estructura i els seus canvis, per tal posar en dubte mites i aprendre a buscar explicacions racionals als fenòmens observats,

La tecnologia, les parts, l’estructura i el funcionament dels objectes tecnològics, per tal de ser capaç d’analitzar, dissenyar o fabricar objectes tècnics orientats a donar resposta a alguna necessitat de les persones.

CONTINGUTS

cicle superior

L’entorn i la seva conservació

Identificació de la Terra com a planeta que forma part del sistema solar.

Lectura i interpretació de dades del temps atmosfèric en diferents representacions.

Reconeixement d’algunes característiques del clima de l’entorn, en relació amb la varietats climàtiques de Catalunya, i comparació amb altres climes.

Identificació i localització de les principals unitats de relleu de Catalunya, d’Espanya i del món.

Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques (plànols, fotos aèries, croquis), en diferents suports, per localitzar elements importants del medi físic. Realització de croquis d’espais propers.

Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge. Identificació d’alguns riscos ambientals: els terratrèmols i les avingudes d’aigua.

Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.

Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació. Argumentació oral i escrita de les propostes de solució.

El món dels éssers vius

Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, plantes i fongs.

Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius. Ús de claus i guies per a la determinació d’organismes.

Reconeixement dels microorganismes com a altres formes de vida i valoració de la seva intervenció en alguns processos quotidians.

Utilització de la lupa binocular per a l’observació de parts d’organismes o de petits organismes. Ús del microscopi per a l’observació d’alguns microorganismes. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i tractament de les observacions.

Cerca i contrast d’informació en diferents suports sobre éssers vius i condicions de vida. Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant diferents llenguatges.

Les persones i la salut

Identificació i justificació de la visió integrada dels aparells i sistemes que possibiliten la realització de les funcions dels cos humà.

Identificació de les funcions de reproducció i relació en els éssers humans i dels òrgans, aparells i sistemes que hi intervenen. Reconeixement de la dimensió afectiva de la sexualitat.

Valoració positiva dels hàbits d’higiene i dels estils de vida saludables.

Identificació dels canvis que comporta el creixement en el desenvolupament físic, personal i relacional.

Valoració critica dels comportaments individuals que afecten la salut dels altres i la pròpia. Riscos del consum de tabac i alcohol.

Expressió raonada de les valoracions pròpies i contrast amb les valoracions dels altres sobre decisions que afavoreixen un comportament responsable i saludable.

Caracterització d’actuacions de primers auxilis per ajudar-se i ajudar els altres.

Persones, cultures i societats

Identificació dels trets principals de l’organització territorial de Catalunya, Espanya i Europa. Aproximació al coneixement de les institucions democràtiques, valorant el paper de les administracions en la garantia dels serveis públics.

Observació, identificació i descripció d’alguns trets demogràfics, econòmics i culturals de la societat catalana i espanyola. Reconeixement i valoració de la diversitat cultural i lingüística d’Espanya.

Reconeixement d’alguns trets de l’espai geogràfic mundial i anàlisi d’aspectes relatius als moviments migratoris i la globalització.

Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. Reconeixement de la diversitat d’opinions i de l’ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions.

Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la construcció d’un món més just i equitatiu, així com de la necessitat d’un compromís per la resolució de problemàtiques socials.

Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i discriminació, per raons de gènere, orientació afectiva, origen i creences, desenvolupant sentiments d’empatia i respecte amb els altres.

Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació i anàlisi crítica de la influència de la publicitat sobre els hàbits de consum.

Canvis i continuïtats en el temps

Comprensió del temps cronològic i ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica.

Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i identificació de la durada, simultaneïtat i successió d’esdeveniments històrics.

Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius de les accions humanes.

Caracterització d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.

Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l’intercanvi intergeneracional d’experiències.

Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper, a partir del treball cooperatiu, i comunicació de la informació per mitjà dels recursos de les TIC, mostrant valoració i respecte per les manifestacions del patrimoni.

Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.

Matèria i energia

Mesura i comparació de masses i volums de materials diversos. Experimentació de la flotabilitat dels materials en l’aigua.

Identificació de les propietats dels diferents materials d’una mescla relacionant-les amb l’ús de diferents tècniques de separació de substàncies: imantació, filtració, decantació, evaporació i destil·lació. Experimentació de les propietats de l’aigua com a dissolvent.

Observació de canvis químics en relació amb fenòmens quotidians: combustions, oxidacions i fermentació. Aplicació a la prevenció del foc i obtenció de compost.

Identificació dels diferents instruments objectes d’ús habitual al laboratori i coneixement i aplicació de les normes d’ús i seguretat en el laboratori.

Anàlisi dels efectes d’una força o diferents forces sobre un objecte. Aplicació a l’estudi de màquines simples que s’utilitzen habitualment a l’escola o a casa.

Experimentació dels canvis d’estat en l’aigua i la seva reversibilitat. Identificació i relació del cicle natural i humà de l’aigua. Aplicació de l’ús responsable de l’aigua.

Identificació de les fonts d’energia més utilitzades en la societat i diferenciació entre energies renovables i no renovables.

Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu comportament davant la llum, la calor i l’electricitat. Elaboració d’un informe per comunicar el procés i els resultats utilitzant l’ordinador.

Entorn, tecnologia i societat

Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

Identificació dels components d’un circuit elèctric. Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills. Valoració de la importància d’adoptar comportaments que minimitzin el consum elèctric.

Recerca d’informació sobre com s’ha resolt un problema bàsic de la vida quotidiana al llarg del temps a partir d’un treball comparatiu i d’ús de les TIC.

Ús responsable de les TIC. Valoració de la necessitat de controlar el temps destinat a la seva utilització i el seu poder d’addicció.

Utilització de l’administrador de fitxers. Reconeixement i utilització dels menús per a les funcions del programari bàsic de processador de text, edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i audio.

Utilització d’Internet per a la cerca d’informació (imatge, text i audio) a través de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació.

Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb publicació de documents a Internet.

Connexions amb altres àrees

Ús de tècniques de representació gràfica.

Comunicació d’informacions i argumentacions pròpies.

Valoració d’estils de vida saludables.

Anàlisi d’elements del patrimoni natural i cultural.

Aplicació d’habilitats de relació social i respecte per la diversitat.

Aplicació del diàleg i la mediació en la resolució dels conflictes.

Utilització dels recursos de les TIC.

Criteris d’avaluació

Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i els principals factors de canvi produïts per processos naturals i per l’activitat humana al llarg del temps. Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i Espanya i la necessitat de preservar la riquesa paisatgística i patrimonial.

Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, així com algunes conseqüències dels usos inadequats. Valorar, entre d’altres recursos, l’aigua com un bé escàs, i conèixer maneres diferents de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el medi.

Utilitzar plànols i mapes a diferents escales i interpretant els diferents signes convencionals, així com fotografies aèries. Elaborar croquis i plànols senzills com a mitjà per analitzar elements del territori i comunicar els resultats de les observacions i interpretacions.

Reconèixer i explicar la presència ubiqua dels microorganismes en el medi.

Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza. Identificar els principals òrgans del cos humà i les funcions que realitzen tot relacionant l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de salut. Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut.

Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de funcionament i de participació de les societats democràtiques, aplicats als òrgans de govern de diferents institucions, assumint responsabilitats en el sí del marc escolar.

Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de Catalunya i Espanya. Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones.

Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació social, cultural, econòmic i tecnològic en l’entorn, en especial, els canvis provocats per la globalització, identificant i valorant algunes de les causes de les desigualtats en el món actual.

Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per interpretar problemes socials rellevants. Valorar la relació de proximitat que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació amb altres llocs del planeta.

Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques passades, situant els fets en línies de temps.

Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens físics i químics de la matèria, plantejant-se hipòtesis prèvies, seleccionant el material necessari, i registrar els resultats i comunicar les conclusions, oralment i per escrit, per mitjans convencionals i amb l’ús de les TIC.

Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns objectes, maquetes i aparells senzills, seleccionant els materials pertinents, demostrant responsabilitat en les tasques individuals i actitud cooperativa per al treball en grup i vetllant per la pròpia seguretat i la dels altres.

MAPES INTERACTIUS

BLOCS TEMÀTICS

Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seva conservació

Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius

Bloc 3. Ciències. La salut i el desenvolupament personal

Bloc 4. Persones, cultures i organització social

Bloc 5. Història. El canvi en el temps

Bloc 6. Matèria i energia

Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *