Category Archives: General

L’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural a l’educació primària té com a finalitat proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.
El concepte de medi que dóna nom a l’àrea fa referència tant al conjunt de situacions, fenòmens, objectes, elements o problemes que integren l’espai natural i humanitzat -l’escenari on conviuen les persones i on interactuen amb la naturalesa- com a una manera d’aproximar-se a l’estudi de la realitat natural i social. El coneixement del medi centra la seva intervenció didàctica a facilitar a l’alumnat el pas de la cultura viscuda a la seva reconstrucció intel·lectual.
L’àrea pretén capacitar l’alumnat per entendre, opinar i prendre decisions sobre els aspectes de l’entorn amb els que interacciona. L’aprenentatge ha d’ésser contextualitzat i encaminat a interpretar les experiències, tant directes com indirectes, properes en el temps i en l’espai, i significatives a fi de poder establir elacions cognitives i afectives. El coneixement del medi ha de permetre a l’alumnat d’incidir en la millora del seu entorn i fer-ne un ús sostenible.

Currículum educació primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915