CURRICULUM I C. BÀSIQUES

Cicle superior

CONTINGUTS

L’entorn i la seva conservació

· Identificació de la Terra com a planeta que forma part del sistema solar.

· Lectura i interpretació de dades del temps atmosfèric en diferents

representacions.

· Reconeixement d’algunes característiques del clima de l’entorn, en relació

amb la varietats climàtiques de Catalunya, i comparació amb altres climes.

· Identificació i localització de les principals unitats de relleu de Catalunya,

d’Espanya i del món.

· Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques

(plànols, fotos aèries, croquis), en diferents suports, per localitzar elements

importants del medi físic. Realització de croquis d’espais propers.

· Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració

del paisatge. Identificació d’alguns riscos ambientals: els terratrèmols i les

avingudes d’aigua.

· Valoració d’actuacions que contribueixen a la protecció del medi.

· Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i

problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de

l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació. Argumentació oral i

escrita de les propostes de solució.

El món dels éssers vius

· Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva interacció amb el

medi. Identificació de la relació entre funcions vitals i estructura d’alguns

animals, plantes i fongs.

· Identificació i ús de criteris per a l’observació científica d’éssers vius. Ús de

claus i guies per a la determinació d’organismes.

· Reconeixement dels microorganismes com a altres formes de vida i

valoració de la seva intervenció en alguns processos quotidians.

· Utilització de la lupa binocular per a l’observació de parts d’organismes o

de petits organismes. Ús del microscopi per a l’observació d’alguns

microorganismes. Ús de dispositius TIC per a l’emmagatzematge i

tractament de les observacions.

Currículum educació primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915

Coneixement del medi natural i social 21

· Cerca i contrast d’informació en diferents suports sobre éssers vius i

condicions de vida. Comunicació de les informacions obtingudes utilitzant

diferents llenguatges.

Les persones i la salut

· Identificació i justificació de la visió integrada dels aparells i sistemes que

possibiliten la realització de les funcions dels cos humà.

· Identificació de les funcions de reproducció i relació en els éssers humans i

dels òrgans, aparells i sistemes que hi intervenen. Reconeixement de la

dimensió afectiva de la sexualitat.

· Valoració positiva dels hàbits d’higiene i dels estils de vida saludables.

· Identificació dels canvis que comporta el creixement en el desenvolupament

físic, personal i relacional.

· Valoració critica dels comportaments individuals que afecten la salut dels

altres i la pròpia. Riscos del consum de tabac i alcohol.

· Expressió raonada de les valoracions pròpies i contrast amb les valoracions

dels altres sobre decisions que afavoreixen un comportament responsable i

saludable.

· Caracterització d’actuacions de primers auxilis per ajudar-se i ajudar els

altres.

Persones, cultures i societats

· Identificació dels trets principals de l’organització territorial de Catalunya,

Espanya i Europa. Aproximació al coneixement de les institucions

democràtiques, valorant el paper de les administracions en la garantia dels

serveis públics.

· Observació, identificació i descripció d’alguns trets demogràfics, econòmics i

culturals de la societat catalana i espanyola. Reconeixement i valoració de

la diversitat cultural i lingüística d’Espanya.

· Reconeixement d’alguns trets de l’espai geogràfic mundial i anàlisi

d’aspectes relatius als moviments migratoris i la globalització.

· Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en

democràcia. Reconeixement de la diversitat d’opinions i de l’ús de diferents

canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions.

· Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i col·lectiu en la

construcció d’un mon més just i equitatiu, així com de la necessitat d’un

compromís per a la resolució de problemàtiques socials.

Currículum educació primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915

Coneixement del medi natural i social 22

· Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions d’injustícia i

discriminació, per raons de gènere, orientació afectiva, origen i creences,

desenvolupant sentiments d’empatia i respecte amb els altres.

· Interpretació de la realitat a través dels mitjans de comunicació i anàlisi

crítica de la influència de la publicitat sobre els hàbits de consum.

Canvis i continuïtats en el temps

· Comprensió del temps cronològic i ús de representacions gràfiques per

situar fets i etapes de l’evolució històrica.

· Ús de la periodització convencional i de les convencions de datació i

identificació de la durada, simultaneïtat i successió d’esdeveniments

històrics.

· Ús de diferents fonts històriques (orals, documentals, patrimonials) per

contrastar informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors

explicatius de les accions humanes.

· Caracterització d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir

de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials

rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.

· Valoració de la pròpia història personal i col·lectiva per a la comprensió del

passat i del present i la construcció del futur. Valoració de l’intercanvi

intergeneracional d’experiències.

· Anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper, a partir

del treball cooperatiu, i comunicació de la informació per mitjà dels recursos

de les TIC, mostrant valoració i respecte per les manifestacions del

patrimoni.

· Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la

història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la

cultura.

Matèria i energia

· Mesura i comparació de masses i volums de materials diversos.

Experimentació de la flotabilitat dels materials en l’aigua.

· Identificació de les propietats dels diferents materials d’una mescla

relacionant-les amb l’ús de diferents tècniques de separació de substàncies:

imantació, filtració, decantació, evaporació i destil·lació. Experimentació de

les propietats de l’aigua com a dissolvent.

· Observació de canvis químics en relació amb fenòmens quotidians:

combustions, oxidacions i fermentació. Aplicació a la prevenció del foc i

obtenció de compost.

Currículum educació primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915

Coneixement del medi natural i social 23

· Identificació dels diferents instruments objectes d’ús habitual al laboratori i

coneixement i aplicació de les normes d’ús i seguretat en el laboratori.

· Anàlisi dels efectes d’una força o diferents forces sobre un objecte.

Aplicació a l’estudi de màquines simples que s’utilitzen habitualment a

l’escola o a casa.

· Experimentació dels canvis d’estat en l’aigua i la seva reversibilitat.

Identificació i relació del cicle natural i humà de l’aigua. Aplicació de l’ús

responsable de l’aigua.

· Identificació de les fonts d’energia més utilitzades en la societat i

diferenciació entre energies renovables i no renovables.

· Planificació d’experiències per comprovar propietats dels materials i el seu

comportament davant la llum, la calor i l’electricitat. Elaboració d’un informe

per comunicar el procés i els resultats utilitzant l’ordinador.

Entorn, tecnologia i societat

· Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de

vida i en el treball.

· Identificació dels components d’un circuit elèctric. Disseny i construcció de

circuits elèctrics senzills. Valoració de la importància d’adoptar

comportaments que minimitzin els consum elèctric.

· Recerca d’informació sobre com s’ha resolt un problema bàsic de la vida

quotidiana al llarg del temps a partir d’un treball comparatiu i d’ús de les

TIC.

· Ús responsable de les TIC. Valoració de la necessitat de controlar el temps

destinat a la seva utilització i el seu poder d’addicció.

· Utilització de l’administrador de fitxers. Reconeixement i utilització dels

menús per a les funcions del programari bàsic de processador de text,

edició gràfica i de presentació amb textos, dibuixos, imatges i audio.

· Utilització d’Internet per a la cerca d’informació (imatge, text i àudio) a través

de: cercadors, paraules claus, adreces web. Tractament de la informació.

· Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb publicació de

documents a Internet.

Connexions amb altres àrees

– Ús de tècniques de representació gràfica.

– Comunicació d’informacions i argumentacions pròpies.

– Valoració d’estils de vida saludables.

– Anàlisi d’elements del patrimoni natural i cultural.

Currículum educació primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915

Coneixement del medi natural i social 24

– Aplicació d’habilitats de relació social i respecte per la diversitat.

– Aplicació del diàleg i la mediació en la resolució dels conflictes.

– Utilització dels recursos de les TIC.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

· Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i els principals

factors de canvi produïts per processos naturals i per l’activitat humana al

llarg del temps. Reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i

Espanya i la necessitat de preservar la riquesa paisatgística i patrimonial.

· Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts

d’energia, així com algunes conseqüències dels usos inadequats. Valorar,

entre d’altres recursos, l’aigua com un bé escàs, i conèixer maneres

diferents de prevenir o reduir l’impacte de les activitats humanes sobre el

medi.

· Utilitzar plànols i mapes a diferents escales i interpretant els diferents signes

convencionals, així com fotografies aèries. Elaborar croquis i plànols senzills

com a mitjà per analitzar elements del territori i comunicar els resultats de

les observacions i interpretacions.

· Reconèixer i explicar la presència ubiqua dels microorganismes en el medi.

· Relacionar l’estructura d’un ésser viu amb les funcions que realitza.

Identificar els principals òrgans del cos humà i les funcions que realitzen tot

relacionant l’adequat funcionament del cos amb determinats hàbits de salut.

Conèixer les repercussions dels hàbits incorrectes sobre la salut.

· Conèixer, analitzar i valorar els mecanismes de funcionament i de

participació de les societats democràtiques, aplicats als òrgans de govern

de diferents institucions, assumint responsabilitats en el sí del marc escolar.

· Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn,

de Catalunya i Espanya. Identificar les normes de convivència dels grups i

respectar els drets i deures fonamentals de les persones.

· Identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació social,

cultural, econòmic i tecnològic en l’entorn, en especial, els canvis provocats

per la globalització, identificant i valorant algunes de les causes de les

desigualtats en el món actual.

· Usar diferents informacions procedents dels mitjans de comunicació per

interpretar problemes socials rellevants. Valorar la relació de proximitat que

proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació amb altres

llocs del planeta.

· Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals)

per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d’èpoques

passades, situant els fets en línies de temps.

Currículum educació primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915

Coneixement del medi natural i social 25

· Planificar i portar a terme experiències senzilles sobre alguns fenòmens

físics i químics de la matèria, plantejant-se hipòtesis prèvies, seleccionant el

material necessari, i registrar els resultats i comunicar les conclusions,

oralment i per escrit, per mitjans convencionals i amb l’ús de les TIC.

· Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns objectes, maquetes i

aparells senzills, seleccionant els materials pertinents, demostrant

responsabilitat en les tasques individuals i actitud cooperativa per al treball

en grup i vetllant per la pròpia seguretat i la dels altres.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les

eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en

el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces

d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi,

que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats,

habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els

nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals

(saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones

responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania

activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços

d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent

al llarg de la vida.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *