Category Archives: General

Ambaixadors de la Música i la Pau

Power Point AMP

Aqui podeu veure en què consisteix l’activitat d’aprenentatge i servei que portem a terme des de fa 7 cursos amb els alumnes del cicle superior. Veureu les imatges d’alguns dels serveis que hem prestat en diferents llocs.

Aquí podéis ver en qué consiste la actividad de aprendizaje-servicio que llevamos a cabo desde hace 7 años con los alumnos del ciclo superior. Veréis las imágenes de algunos de los servicios que hemos prestado en diferentes lugares.

Ici vous pouvez voir ce que l’activité de service-learning, nous effectuons depuis 7 ans. Vous voyez des photos de quelques-uns des services que nous avons fournis dans les différents endroits.

Here you could see what the service-learning activity we perform for 7 years. You see pictures of some of the services we have provided in different places.

Premi Fundació Cercle d’Economia

L’escola rep el tercer premi com a finalista en la convocatòria d’aquest any del Premis de la Fundació Cercle D’Economia.

El projecte “Violí a l’Escola” té quests objectius:

  1. Millorar les competències bàsiques de l’àmbit de les llengües.
  2. Millorar les habilitats personals com ara: l’actitud de l’esforç continuat, la concentració i l’atenció, l’autocontrol i l’autoestima per tal d’aconseguir un resultat satisfactori.
  3. Mostrar i fer públics a la comunitat educativa els avanços aconseguits a través de diferents activitats: concerts, aprenentatge i servei, col·laboracions diverses.

La hipòtesi de treball d’aquest projecte innovador és traslladar les habilitats i competències assolides amb la pràctica instrumental a la resta de les àrees del currículum a molt llarg termini.