L’escola


QUI SOM?

Som una escola d’educació infantil i educació primària (3 a 12 anys). Aquesta escola la formem un equip de mestres, famílies, AMPA, personal no docent i especialment tots els nens i nenes.

ON SOM?

C/Rafel Llopart, s/n

08870 Sitges
Tel: 938 948 142
Fax: 938 112 007
Codi del centre: 08034667

E-mail: a8034667@xtec.cat

TRETS MÉS SIGNIFICATIUS

Entenem l’educació com un procés integral de les persones que permeti el desenvolupament global de les capacitats cognitives, motrius, sensorials i socials.

Volem afavorir el procés d’integració de la diversitat de l’alumnat, donant resposta adequada (USEE, A. Acollida, E.E.) i adaptant els aprenentatges segons llurs necessitats.

La llengua vehicular de l’escola és el català, hom vetllarà per a que sigui el mitjà normal de comunicació i d’expressió, tot garantint que en finalitzar la primària, el nostre alumnat conegui a nivell oral i escrit les dues llengües oficials de Catalunya.

Conscients de la importància de la llengua anglesa sobretot a nivell oral , reforcem el seu aprenentatge , mitjançant la impartició d’altres àrees en aquesta llengua.

Potenciem un ensenyament actiu i significatiu basat en la participació del nostre alumnat. Volem potenciar entre el nostre alumnat les actituds de diàleg com a via de comunicació tot respectant qualsevol ideologia, cultura i creença religiosa. Al mateix temps volem fomentar el concepte de convivència social igualitària entre sexes i les normes de comportament que d’aquesta idea se’n derivin.

Volem potenciar una escola arrelada al medi que l’envolta i oberta a altres cultures i altres visions del món.

Volem estimular la participació del pare i la mare, ambdós responsables de l’educació, en el procés ensenyament-aprenentatge.

QUÈ T’OFERIM?

El català com a llengua vehicular.

El castellà s’inicia a partir de primer.

L’anglès a partir de primer.

Plàstica en anglès a partir de tercer.

E. Músical des de P3.

Psicomotricitat a E. Infantil i E. Física a primària (Natació als C. Inicial i Mitjà i Vela al C. Superior)

Informàtica des de P3§ Tallers, activitats complementàries i colònies.

ALTRES SERVEIS

Menjador Escolar. Cuina pròpia.

Acollida Matinal de 8 a 9 del matí.

Atenció psicopedagògica EAP del Departament d’Educació de la Generalitat .

DE QUÈ DISPOSEM?

2 aules d’Educació Especial i 1 USEE, 1 aula d’acollida, 1 aula de música, 2 aules d’anglès,1 aula d’informàtica, 1 aula de ciències, 1 sala de psicomotricitat i 1 gimnàs,1 biblioteca, 1 sala d’actes, Cuina i menjador, Pati d’infantil, Pistes esportives i hort.