Característiques de l’etapa

L’etapa evolutiva de les característiques físiques i psíquiques dels infants entre els 6 i 8 anys s’ha tenir en compte, per entendre la seva evolució en l’aprenentatge, comportament i educació dins i fora de l’escola.

HÀBITS l VALORS A TREBALLAR EN AQUESTA ETAPA EVOLUTIVA DEL VOSTRE FILL/A.

SALUT l HIGIENE PERSONAL

· Menjar aliments variats

· Respectar les hores de son (9 – ll h)

· Rentar-se les mans i dutxar-se sempre que calgui.

· Rentar-se les dents després de cada àpat i sobre tot abans d’anar a dormir

AUTONOMIA PERSONAL

· Responsabilitzar-se de preparar el material d’ escola (carpeta, deures,

bossa de piscina, bossa d’educació física .. )

· Responsabilitzar-se de fer els deures.

· Saber les dades personals: adreça, telèfon ..

· Saber cordar i descordar cordons

RELACIONS SOCIALS

· Saludar, acomiadar-se 1 donar les gràcies.

· Saber escoltar,

· Aprendre a dialogar i consensuar per resoldre els conflictes.

· Aprendre a respectar els altres: nens i adults. .

· Respectar l’entorn (animals, plantes, edificis…)

· Respectar el tom de paraula

· Saber comportar-se en llocs públics.

EQUILIBRI EMOCIONAL

· Acceptar- se a si mateix i als altres.

· Aprendre a acceptar la diversitat humana ..

· Acceptar els acords de la majoria.

· Reconèixer els propis errors.

· Controlar els impulsos del moment (agressions verbals o físiques … )

· Aprendre a valorar l’ esforç personal

· Gaudir dels aprenentatges,

AJUDEM ALS NOSTRES NENS I NENES

És molt important i necessari, acompanyar als nostres nens i nenes en el camí per a fer-se grans.

Això vol dir, que els hem d’ajudar a tirar endavant, assumint responsabilitats, errors, preocupacions, dubtes, encerts, …

COM HO PODEM FER

1.- Els deixarem ser responsables d’aquelles coses que poden ser-ho: les seves joguines, la seva roba, el material escolar, …

2- Els hem de deixar equivocar, doncs aprenem també dels errors.

3- Els hem de demostrar que volem i ens agrada que es facin grans: podem compartir més coses, ens poden explicar allò que els preocupa i allò que els entusiasme, …

4- Hem d’aconseguir diàriament, un temps on els podem escoltar i ells se sentin escoltats (15 minuts), incidint en els hàbits i els valors que es fomenten a l’escola.

5- Ens interessarem per el treball realitzat a l’escola i intentarem donar-los-hi suport en allò que els calgui: els podem ajudar a l’hora de fer deures, podem llegir cada dia una estoneta amb ells/es.

6- Es fa imprescindible que ens mostrem preocupats per la seva evolució acadèmica i que prenguem mesures quan ens diuen que tenen dificultats en alguna tasca concreta.

QUÈ PODEM FER A CASA?

· Tenir alguna responsabilitat diària: parar – desparar la taula, anar a comprar el pa, arreglar l ‘habitació, …

· Valorar sempre que es pugui, de manera positiva el desenvolupament de dites tasques.

· Mantenir l’espai diari de dedicació

· Afavorir les converses relacionades amb l’escola i fer valoracions del

que succeeix dia a dia.

· Potenciar l’ interès en les tasques escolars i en l’’evolució acadèmica.

· Llegir cada dia una estona i parlar d’allò que hem llegit.

· Valorar, potenciar i reforçar el procés evolutiu de cadascú i l’esforç que es realitza en la tasca diària.

· Treballar els hàbits i valors adequats a la seva edat (cicle inicial) de manera sistemàtica.

OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE INICIAL

• Prioritzar l’assoliment de les competències que es consideren bàsiques ,és a dir, aquelles competències que afavoreixen l’autonomia necessària per l’aprenentatge i pel desenvolupament personal i social

• Conèixer el propi cos i les pròpies possibilitats motrius i manifestar un progrés en la cura d’un mateix des d’un punt de vista higiènic i d’equilibri emocional.

• Assolir el grau de suguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment maduratiu i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

• Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que el portin cap a una iniciativa i autonomia personals a l’hora de valorar situacions.

• Mostrar-se solidari amb el seus companys acceptant les seves diferències.

• Observar i descobrir l’entorn natural i social on viu i sentir-se’n part integrant.

• Representar mentalment la realitat, evocar-la i interpretar diferents representacions simbòliques.

• Identificar i utilitzar formes de comunicació expressives: corporals, visuals, plàstiques, i musicals, desenvolupant el sentit estètic i la creativitat.

• Utilitzar de manera correcta i apropiada la llengua catalana com a llengua d’ús i aprenentatge.

• Conèxer els conceptes i les relacions matemàtiques elementals per tal de representar les situacions i les experiències mitjantçant el llenguatge matemàtic i les operacions bàsiques.

PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DELS NENENS I LES NENES DE CICLE INICIAL

Desenvolupament Psicomotor

• Van enfortint el control sobre la postura i la respiració ( seure amb l’esquena dreta)
• Afermen definitivament la seva lateralitat dominant (esquerra, dreta)
• Dominen i utilitzen el cos
• Mantenen l’atenció d’una forma més sostinguda i durant més estona.
Desencolupament cognitiu
• Organitzen el seu pensament i a partir de la pròpia experiència i vivència personal
• Necessiten estar en una relació constant amb l’entorn.
• Progressen en la seva anàlisi de la realitat mitjançant l’estímul i l’aprenentatge d’estratègies més elaborades : establir relacions, ordenar classificar deferenciar canvis….

Desenvolupament del llenguatge

• Necessiten comunicar-se amb el mon exterior i amb els altres.
• Entren en el diàleg socialitzat.
• Articulen correctamen tots el sons de la seva llengua.
• Amplien les seves possibilitats de comprensió i expressió, comparacions,significats contraris, semblances, diferències, mots referits a l’espai i al temps.
• Van assimilant les estructures bàsiques de la llengua.

Desenvolupament del personal

• Comencen a adonar-se que són persones diferents dels altres (amb pensaments i sentiments propis)
• Caminen capa l’aclariment de la seva identitat personal.
• Prenen consciència de la seva pertinença a un determinat sexe.
Desenvolupament social
• Senten un interès especial pel que pensen els adults (pares,mares)
• Mantenen relació de dependència amb els grans.
• El tracte conflictiu amb els germans deriva cap a l’acceptació i la simpatia.
• Mantenen bones relacions , tot i que inestables i passatgeres, amb els companys, per la seva necessitat de pertànyer a un grup.

Desenvolupament moral

• Respecten les normes que els donen els adults
• Acostumen a actuar guiats per la conseqüència de l’acció i per la importància que té per a ells la persona que els mana .