CRITERIS D’AVALUACIÓ

  • CRITERIS D’AVALUACIÓ. 

1.      Comprendre les ampliacions successives dels conjunts numèrics, amb atenció especial als nombres reals. Distingir els nombres reals de les seves aproximacions. Saber calcular i comprendre el significat del concepte intuïtiu de límit d’una successió.

2.      Aplicar i saber identificar en problemes pràctics les relacions entre la descomposició de polinomis i la resolució d’equacions polinòmiques. Comprendre i utilitzar la relació entre els zeros d’un polinomi i les solucions de l’equació polinòmica.

3.      Operar amb soltesa amb exponents i logaritmes com a primer pas per a la futura comprensió de les funcions exponencials i logarítmiques, i entendre’n el significat.

4.      Resoldre triangles rectangles amb soltesa. Saber plantejar i resoldre problemes pràctics de trigonometria tot fent servir les eines apreses sobre mesura d’angles. Estar familiaritzat amb la resolució de triangles. Aplicar a situacions reals les tècniques de resolució de triangles, amb èmfasi especial en el cas de triangles rectangles.

5.      Transcriure situacions geomètriques al llenguatge vectorial bidimensional i ferne servir les tècniques per a resoldre problemes. Utilitzar amb destresa la relació entre direcció i pendent d’una recta, tot lligat amb la comprensió del concepte de paral·lelisme.

6.      Transcriure al llenguatge algebraic el concepte de lloc geomètric, i saber interpretar les expressions algebraiques corresponents.Conèixer les equacions de les còniques referides als seus eixos principals.

7.      Interpretar i utilitzar el concepte de funció, la seva expressió algebraica i les operacions amb funcions. Ser capaç de traduir el llenguatge de les funcions a situacions de l’entorn, i a l’inrevés, ser capaç de construir funcions a partir de dades reals.

8.      Conèixer i identificar els tipus bàsics de funcions, així com les seves propietats, i distingir entre les propietats dels diversos tipus de funcions.

9.      Comprendre i saber utilitzar els conceptes lligats a la variació d’una funció. Saber utilitzar en problemes pràctics el concepte de taxa de variació d’una funció i la seva aplicació a contextos de la realitat, comprendre el concepte de derivada d’una funció en un punt i ser destre en el càlcul de funcions derivades senzilles.

10.  Aplicar tècniques senzilles de recompte a situacions de la vida real. Resoldre problemes en què intervinguin els conceptes de probabilitat i dependència o independència d’esdeveniments, en casos lligats a conceptes elementals de combinatòria.

11.  Interpretar la possible relació entre variables fent servir el coeficient de correlació i la recta de regressió, i ser capaç d’aplicar els conceptes bàsics de l’Estadística descriptiva i bivariant a situacions senzilles.

12.  Utilitzar amb soltesa la calculadora i l’ordinador per a facilitar càlculs, fer representacions gràfiques, i explorar i simular situacions. Fer servir intel·ligentment les TIC, ser capaç d’interpretar els resultats d’una operación automàtica en el context del problema que s’està resolent.

  • PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ.

 A) A l’hora d’avaluar la matèria es tindran en compte els següents aspectes:

1. Competència comunicativa. Les activitats d’avaluació seran:  En les intervencions a classe i en les proves escrites s’ha de defensar el resultat que s’obté. 

2. Competència personal i interpersonal. Les activitas d’avaluació serán: Supervisió dels exercicis fets a classe i dels deures. Prova escrita. Actitud: col·laboració, participació a classe, deures, actitud davant els companys i el professor.

3. Competència matemàtica. Les activitats d’avaluació seran: Les proves escrites, i el procés continuat d’aprenentatge de l’alumnat que es valorarà en la observació i el progrés de l’alumnat a les classes de matemàtiques.

B)  PROVES ESCRITES: 

  • Els Blocs I i II tindran un total de 4 proves escrites cadascun. Les 3 primeres seran parcials i la 4a serà de tot el Bloc. Això fa un total de 8 exàmens durant el curs.

BLOC I:

BLOC II :

Prova 1 (E1): 14 d’octubre de 2008

Prova 2(E2): 25 de novembre de 2008

Prova 3(E3): 17 de desembre de 2008

Prova final(E4): 27 de gener de 2009

Prova 1(E5): 20 de febrer de 2009

Prova 2(E6):  31 de març 2009

Prova 3(E7): 5 de maig de 2009

Prova final(E8): 2 de juny de 2009

  • La nota de cada Blocserà el 90% de la mitjana entre la nota dels Parcials i la nota del Global  més el 10% de  C.

Sent C, l’avaluació de la part de les competències què es valoren al llarg del curs amb intervencions a classes on avaluem la competència comunicativa; la supervisió dels exercicis i l’actitud on avaluem la competència personal i interpersonal; i el progrés del l’alumne per avaluar la competència matemàtica.

BLOC 1 = 0,9*[ (E1+E2+E3)/3 + E4]/2 + C*0,1

BLOC 2 = 0,9*[(E5 +2E6+2E7)/5 + E8]/2 + C*0,1

  • La nota de cursserà la mitjana entre el Bloc I i el Bloc II. 

Si aquesta nota Final és superior o igual a 5 l’alumne té TOT el curs aprovat.

Si aquesta nota és inferior a 5, al juny, l’alumne s’haurà d’examinar a Suficiència del Bloc o dels Blocs que no arribin al 5 de nota (o sigui, d’un Bloc o de dos Blocs), i se li recalcularà la nota de curs substituint la nota del/s Bloc/s per la que tregui a Suficiència.

A 2n de Batxillerat s’aplicarà un sistema similar, i la nota de Matemàtiques de Batxillerat serà la mitjana entre la nota de 1r i la nota de 2n.  

La nota que apareixerà als butlletins trimestrals serà una nota provisional, que tindrà en compte els exàmens realitzats fins aquell moment. Cal no amoïnar-se per les notes parcials que surten al butlletí, i concentrar-se en la nota final, que és la que realment compta. 

C) AVALUACIÓ INICIAL. 

Durant el primer mes es fan intervencions a la pissarra i petites proves per mesurar els coneixements dels alumnes i per ajudar-los a situar-se en la nova etapa i en la nova realitat d’esforç i estudi que comporta la nova etapa.

  • ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. MECANISMES DE REFORÇ DURANT EL CURS. 

S’ha d’assolir les competències matemàtiques i s’ha de dominar amb fluïdesa tots els continguts del curs. Però encara que s’ha de donar resposta a la diversitat de l’alumnat és  necessari que quedin cobertes els criteris d’avaluació de la matèria. 

Al primer trimestre, de una manera més focalitzada,  es treballa l’atenció a la diversitat i a la vegada la competència personal i interpersonal, fent petits grups d’estudi, per donar eines per estudiar matemàtiques. En una realitat de temps, se’ls fa veure el temps, concentració,  i dedicació que es necessita per estudiar.  

La realitat de l’alumnat de batxiller fa que se’ls proporcioni activitats de reforç (per temes o blocs) que han de lliurar al professor.

Al final dels blocs i amb una sessió, es reforça els continguts mínims de la matèria mentre el grup de classe que ja ha assolit els mínims treballen apartats d’ampliació.

  • RECUPERACIÓ DURANT EL CURS. 

No es faran recuperacions parcials. Amb el procés d’aprenentatge de l’alumnat i per l’organització de la matèria en blocs, no és convenient fer exàmens o activitats dels temes anteriors que fan que l’alumnat no segueixi la globalitat i continuïtat de la assignatura.

Això si, es recomanarà activitats concretes que ajudin a consolidar temes anteriors i que proporcioni poder avançar en  els temes de la matèria a la vegada que ajudin a la superació posterior de la suficiència.

  • AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA DE JUNY, EXTRAORDINÀRIA AL JUNY I AVALUACIÓ AL SETEMBRE. CONTINGUTS MÍNIMS DE LA MATÈRIA PER A LES PROVES DE SUFICIÈNCIA. 

Com s’ha indicat abans, si la  nota final és inferior a 5, al juny, l’alumne s’haurà d’examinar a Suficiència o a les proves extraordinàries  del Bloc o dels Blocs que no arribin al 5 de nota (o sigui, d’un Bloc o de dos Blocs), i se li recalcularà la nota de curs substituint la nota del/s Bloc/s per la que tregui a Suficiència o als examens extraordinaris. 

L’alumne ha de fer unes activitats concretes de continguts mínims que el departament els proporcionarà a començament de maig, i ha d’assistir a les sessions de reforç del juny. Presentarà a l’examen tot el material elaborat per la preparació de l’examen.

Pel setembre, la matèria és una globalitat, i per tant per preparar la recuperació ha d’aconseguir superar l’examen de setembre.  El material és tot el que s’ha elaborat durant el curs amb les classes i amb els treballs fets a casa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *