Programació

 

Títol: Setmana científica : Experimentem

Nivell:   Aquesta unitat didàctica està adreçada als alumnes del cicle inicial.

Durada i distribució temporal del projecte:

El treball del projecte es desenvoluparà en diferents blocs:

 • Part d’ambientació : començarà a principi del trimestre i finalitzarà amb la clausura del projecte.
 • Part de documentació: S’iniciarà una setmana abans de l’inici del projecte
 • Part pràctica: Dues setmanes.

Objectius didàctics

 1. Estimular la curiositat i l’interès per la ciència.
 2. Facilitar que els alumnes plantegin interrogants i facin hipòtesis sobre temes científics. Habituar-se en l´ús del mètode científic.
 3. Experimentar i cercar-ne la resposta als  interrogants plantejats .
 4. Utilitzar les fonts digitals d’informació i recerca com a mitjans de coneixement per aprendre coses sobre el món científic.
 5. Identificar i utilitzar el vocabulari relacionat amb el món científic.
 6. Identificar i conèixer els objectes, instruments i equipaments més senzills que utilitzen els científics.
 7. Utilitzar adequadament els llibres i fonts d’informació.
 8. Utilitzar el raonament matemàtica per resoldre problemes que vagin sorgint: mesurar, classificar, ordenar…
 9. Adquirir  hàbits de responsabilitat a l’hora de treballar en grup.
 10. Aprendre a establir relacions positives i productives amb els companys.
 11. Comprensió de textos orals i escrits, així com d’imatges o vídeos.
 12. Fabricar utensilis i complements relacionats amb el tema tractat.
 13. Crear l’oportunitat de col·laborar i implicar a les famílies en l’àmbit escolar.

AIGUA:

 1. Entendre i distingir els estats de l’aigua: solidificació, condensació, evaporació i fusió.
 2. Experimentar i visualitzar  els diversos estats de l’aigua.
 3. Comprendre el significat de disolució.
 4. Experimentar amb la densitat de diferents líquids.

AIRE I PRESSIÓ:

 1. Entendre el significat de la pressió de l’aire en els objectes i les persones.
 2. Comprovar i comprendre que l’aire ocupa un espai.
 3. Comprovar i comprendre que l’aire té un pes.
 4. Entendre el concepte de flotabilitat.
 5. Comprovar el motiu pel qual alguns objectes modifiquen el seu volum al veure’s pressionats al buit.

LLUM I COLOR:

 1. Comprovar perquè veuen les imatges desenfocades les persones que no hi veuen bé i que necessiten portar ulleres.
 2. Identificar els colors que formen l’arc de Sant Martí.
 3. Comprovar que el blanc s’obté amb la suma dels colors de l’arc de Sant Martí.
 4. Entendre que els globus de colors exploten perquè la temperatura de la superfície del globus augmenta.

ELECTRICITAT I IMANTS:

 1.  Entendre com es pot general energia elèctrica i emmagatzemar-la
 2.  Comprovar que hi ha materials que són conductors de la electricitat i d’altre que no ho són.
 3. Experimentar amb l’electricitat estàtica.
 4. Entendre  i comprovar el concepte de polaritat en els imants

   Competències bàsiques

 • Competències bàsiques que es treballaran:
Comunicativa
 1. Lingüística i audiovisual
 2. Artística i cultural
Metodològiques
 1. Tractament de la informació i competència digital
 2. Aprendre a aprendre
Personals
 1. Autonomia i iniciativa personal
Conviure i habitar el món
 1. Coneixement i interacció amb el món físic
 2. Social i ciutadana

 

COMPETÈNCIES

BÀSIQUES         

C. MEDI

LLENGÜES

ARTÍSTICA

MATEMÀTIQUES

ED. VALORS

 • Lingüístic audiovisual

–     Visualitzar experiments

–     Cerca d’informació rellevants per internet.

–   Vocabulari específic del món científic.

–    Rètols

–    Interpretar dibuixos i imatges

–  Llenguatge específic i concret.

–  Raonaments.

–  Saber escoltar

–  Construir coneixements.

 • Artística cultural

–     Història del món científic.

–  Actitud d’estima pels diferents fets culturals

 • Tractament informàtic digital

–    Recollida d’informació

–    Planificar

–    Investigar

–  Distingir el que és important del que no ho és.

 • Competència matemàtica

–     Desenvolupament del pensament crític.

–     Anàlisi de la informació

–     Resolució de problemes.

  Distribuir els títols i els textos de manera proporcional.

–  .

 • Aprendre a aprendre

–    Capacitat organitzativa

–   Verbalitzar el que van aprenent.

–   Defensar de manera raonada els seus arguments.

–    Capacitat d’observació i percepció.

–  Síntesi, generalització, reflexió

–  Habilitats socials

–  Treball cooperatiu.

 • Autonomia personal. Iniciativa personal
–    Aplicar coneixements en i d’altres contextos. –    Experimentar amb diferents materials. –  Prendre decisions-  Plantejar, resoldre i organitzar problemes. –  Desvetllar totes les capacitats personals.-  Actitud d’esforç i superació personal.
 • Interacció amb el món físic
–    Tenir cura del propi cos. –  Exposició oral
 • Social i ciutadania
–    Respecte mutu-    Que es pot fer per millorar el medi. –  Afavorir el diàleg com a mesura de resolució de conflictes. –    Simbologia-    Treball en equip –  Treball cooperatiu-  Acceptar les estratègies i propostes dels altres. –  Habilitats de convivència-  Cooperació-  Solidaritat-  Esforç personal i de superació.

 

  Sistema d’avaluació

L’avaluació es compondrà de blocs :

 1. Autoavaluació grupal , on tots els membres del grup avaluaran la participació, les aportacions personals, la tolerància… a cada un dels membres del grup. ( 30% )
 2. Prova senzilla en la que els alumnes contestaran si són verdaderes o falses les afirmacions  proposades i què estaran relacionades amb els experiments realitzats (40%)
 3. Valoració de la mestra sobre les exposicions orals dels treballs referents als experiments i les qüestions demandades en cada un d’ells. (30% )

Criteris D’avaluació

 1. S’implica en la recerca d’informació .
 2. Participa de manera adequada en les converses que es creen en el grup.
 3. Treballa i col·labora correctament amb els companys .
 4. Respecta les normes i el torn de paraula dels altres .
 5. Aprèn a establir relacions positives i productives amb els companys.
 6. Sap apreciar el diàleg com a mitjà per resoldre conflictes i establir col·lectivament normes de comportament.
 7. Valora el llenguatge com a mitjà per comunicar sentiments, necessitats i desitjos personals.
 8. Explora nous mitjans d’expressió utilitzant materials i tècniques diverses.
 9. Utilitza les fonts digitals d’informació i recerca com a mitjans de coneixement.

AIGUA:

 1. Entén i distingeix els estats de l’aigua: solidificació, condensació, evaporació i fusió.
 2. Comprèn el significat de dissolució.
 3. Experimenta sobre la solubilitat de diferents elements.
 4. Experimenta amb la densitat de diferents líquids.

AIRE I PRESSIÓ:

 1.  Entén el concepte de pressió.
 2.  Comprèn que l’aire ocupa un espai.
 3.  Comprèn que l’aire pesa.
 4.  Entén el concepte de flotabilitat.
 5. Experimenta amb la pressió al buit.

LLUM I COLOR:

 1. Comprova perquè veuen les imatges desenfocades les persones que no hi veuen bé i que necessiten portar ulleres.
 2. Identifica els colors que formen l’arc de Sant Martí.
 3. Comprova que el blanc s’obté amb la suma dels color
 4. s de l’arc de Sant Martí.
 5. Entén que els globus de colors exploten perquè la temperatura de la superfície del globus augmenta, fins a trencar-se i rebentar el globus en el punt on hi incideix la radiació solar.

ELECTRICITAT I IMANTS:

 1. Entén com es pot general energia elèctrica i emmagatzemar-la
 2.  Coneix alguns materials que són conductors de la electricitat i d’altre que no ho són.
 3.  Experimenta amb l’electricitat estàtica
 4. Entén i comprova el concepte de polaritat en els imants-

Seqüència d’activitats proposades.

 

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

9:00 a10:30

MOTIVACIÓVídeo del món científic

Experiments

Aigua

ExperimentsElectricitat

Experiments

Aire

ExperimentsLlum

11:00  13:00

Visita al laboratori.Activitat  instrumentació 

 

15:00 a 17:00

Els 30 millors invents de la història Els 30 millors invents de la història Els 30 millors invents de la història Els 30 millors invents de la història Els 30 millors invents de la història

 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

9:00 a 13:00

Visita de dosa pares de l’escola:  Xerrada, vídeo, experiments . Posada en comú  dels resultats dels experiments per equips Preparació de l’exposició que es posarà a l’entrada de l’escola: Cartells, títols, fotografies…. 

 

Finalització de tasques pendents. Muntatge de l’exposició .
Acte de cloenda ; Llançament dels coets

15:00 a 17:00

Els 30 millors invents de la història      Exposicionsorals

Exposicions

orals

Visita amb les famílies de l’exposició

 

Educació inclusiva.

Per a la realització d’aquest projecte , t reballarem de manera cooperativa, fent que siguin els propis nens i nenes els que siguin els  protagonistes del seu aprenentatge.

Organitzarem grups de treball equilibrats, de manera que els alumnes més avançats puguin ajudar als que ho necessitin.

Demanarem que cada alumne aporti les informacions que prèviament ha buscat amb l’ajuda dels seus pares als seus companys, i entre tots hauran de ser capaços de fer un escrit final comú a tots.

En la realització dels experiments els mestres pararem especial atenció en que tots els membres dels grup participin ,ajudant  i assessorant si cal a aquells que presentin alguna dificultat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *