Tipus de texto

EL TEXT EXPOSITIU O EXPLICATIU

Concepte d’exposició i concepte d’explicació

El text expositiu pretén informar d’un tema d’una manera ordenada, lògica i clara. La simple exposició pot portar, a més, a l’ explicació , és a dir, a voler fer entendre allò que hem exposat. Exposició i explicació són termes que s’utilitzen de vegades indistintament per a referir-se a textos que tenen una finalitat o bé informativa o bé didàctica. A diferència de l’argumentació, l’exposició no pretén convèncer ningú de res, sinó que únicament pretén donar la informació necessària per a fer comprendre un tema. Per tant, ha de ser neutra i objectiva.

La identificació d’un text explicatiu

Sovint, en el text expositiu hi ha descripcions o narracions i fins i tot argumentacions. Només sabrem de quina mena de text es tracta si esbrinem la finalitat, el propòsit amb què s’ha escrit el text. Tot i que hi hagi seqüències descriptives, si el propòsit comunicatiu no és descriure sinó fer entendre allò descrit, estem davant d’un text explicatiu.

Estructura d’un text explicatiu

L’estructura pròpia del text explicatiu comprèn tres parts:

Introducció o presentació del tema, la seva importància, els objectius, fonts documentals. La introducció sol constituir el primer paràgraf del text.

Desenvolupament del tema. de manera clara i ordenada es van desenvolupant els diferents apartats del tema presentat anteriorment. És la part central del text. Hi pot haver exemples, comparacions anècdotes…

Conclusió o resum de les idees principals exposades en el desenvolupament o la opinió personal. Hi apareixen formules típiques de cloenda.

 

Elements que cal tenir presents per elaborar un text expositiu

 • Cal escollir un tema precís

 • Cal preveure una estructura o una forma d’organitzar la informació

 • Cal tenir un Propòsit clar

 • L’emissor pot ser individual o col·lectiu

 • Cal adequar el missatge als receptor (és un grup de persones concret amb un nivell de coneixement determinat)

Caracteristiques dels textos expositius

Els textos explicatius se serveixen d’una sèrie de recursos que els caracteritzen:

L’ exemplificació , l’ús de títols i subtítols i la subdivisió en apartats numerats, que tenen com a finalitat aclarir els conceptes i ordenar el discurs.

L’ús d’ il·lustracions i altres recursos gràfics , així com la utilització de negretes, cursives i majúscules, etc.

 

Aspectes gramaticals

 • L’exposició és pròpia dels textos científics, informatius i assajos

 • Cal que siguin clars, pel que cal usar oracions simples i coordinades. Es a dir oracions simples i senzilles

 • La funció que predomina és la referencial : el missatge ha de reflectir la realitat i no la subjectivitat de l’emissor.

 • L’adjectivació és escassa: els adjectius utilitzats seran especificatius i classificatius, mai valoratius o superflus.

 • El temps verbal característic de l’explicació és el present d’indicatiu , per la seva atemporalitat.

 • Els connectors tenen en l’exposició, com en l’argumentació, un paper important, sobretot els que estableixen relacions lògiques (causals i consecutius) i els que precisen o matisen.

 

Recomanacions

 • Abans de fer o escriure una exposició, és molt convenient de fer-ne un esquema, per tal de tenir ben clares les idees que es volen exposar i quin ordre es vol seguir.


EXEMPLES DE TEXTOS EXPOSITIUS en diferents suports.

caqnvi-climatic.jpg

Sobre sostenibilitat i medi ambient

En format web

En Power Point

En article

   

3 thoughts on “Tipus de texto

 1. Pingback: Racó » 21/02/11

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *