Hola, món.

Biologia: Ciència que estudia els éssers vius i els processos vitals

Geologia: Ciència que té per objecte l’estudi de la Terra (composició, estructura, història).

Ecologia: Part de la biologia que estudia les interrelacions dels éssers vius entre ells i amb llur medi

planisferi_de_la_terra