CURRICULUM

1.- Competències bàsiques i Objectius

C1- LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

 • Expressar i comprendre les idees.
 • Implicar-se en les converses i tenir una actitud dialogant.
 • Llegir textos de tipologies diverses.

C3-TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ  I COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Tractar i utilitzar la informació i les seves fonts en diferents formats i tecnologies.
 • Potenciar actituds crítiques i reflexives en la valoració de la informació disponible.
 • Utilitzar dispositius digitals i les seves funcions d’acord amb les tasques a realitzar.
 • Utilitzar les funcions bàsiques d’algunes presentacions multimèdia.
 • Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

C5-D’APRENDRE A APRENDRE

 • Potenciar la capacitat de cooperar.
 • Tenir la capacitat d’autoavaluar-se.
 • Promoure el desenvolupament eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball cooperatiu.

C6- D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Ser capaç de realitzar activitats individuals  i col·lectives amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentir crític.

C7- CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC.

 • Tenir coneixements i cura del Medi Ambient.

2.- Continguts

 • Comunicació oral  i escrita de les observacions realitzades utilitzant diferents llenguatges.
 • Implicació en les converses de treball en grup tot tenint una actitud positiva i de diàleg.
 • Lectura de textos de diferents tipologies.
 • Actituds crítiques i reflexives davant de diferents fonts i informació.
 • Utilització de funcions bàsiques del Popplet.
 • Coneixement de les TIC: Wikipèdia, Google, Symbaloo, Popplet.
 • Actituds de cooperació en el treball de grup.
 • Descobriment de diferents criteris d’autoavaluació.
 • Tècniques de treball cooperatiu: foli giratori, 1-2-4.
 • Potencialització de la creativitat, la responsabilitat i el sentit crític.
 • Caracterització dels animals per la seva capacitat de realitzar les funcions bàsiques: nutrició, reproducció i relació.
 • Caracterització de l’èsser humà com a èsser viu.

3.- Criteris d’avaluació.

 • Expressar de forma oral i escrita  els aprenentatges realitzats.
 • Participar en les converses de classe i del grup taula.
 • Llegir textos de diferents tipologies.
 • Mostrar actitud de participació  col·laborativa i de reflexió de les activitats.
 • Mostrar un coneixement inicial del  que és la Wikipèdia, el Google, el Symbaloo i el Popplet.
 • Conèixer el funcionament de les tècniques de treball cooperatiu utilitzades.
 • Saber classificar els mamífers treballats segons les característiques d’èsser vius treballades.

4.- Educació inclusiva.

La majoria de activitats estan pensades per fer en petits grups de treball cooperatiu. Aquesta dinàmica de la classe permet que tots els nens puguin aportar en cada activitat i/o fitxa. Cada membre del grup té un càrrec, i n’hi ha un que és l’ajudant i pot ajudar al company amb més dificultats. També hi ha el coordinador que fa que tothom sigui responsable de la feina del grup i tothom participi i s’implique en les tasques a fer.

El fet que el tema sortís del propi grup classe fa que la motivació dels infants sigui molt més gran. I les activitats amb la PDI també són molt motivadores per tots. El Popplet és molt senzill i tots hi poden col·laborar.

Estem pendent dels infants amb necessitats educatives especials i si cal els hi reforcem les explicacions i activitats.

Llicència: domini públic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *