Monthly Archives: març 2012

Preinscripció 2012-2013

Recordeu que el proper dilluns 19 de març comença el periode de PREINSCRIPCIÓ.

Cal tenir present:

  • SOL.LICITUD

La sol.licitud ( única ) s’ha de presentar al centre sol.licitat en primer lloc o a l’oficina municipal d’escolarització. També es pot formalitzar i enviar telemàticament a través del formulari de la pàgina web: www.gencat.cat/preinscripcio. Aquest genera un resguard que cal imprimir, signar i juntament amb la documentació acreditativa presentar-lo al centre demanat en primer lloc ( si no es disposa de signatura digital ).

Més informació a www.edubcn.cat ( Consorci d’ Educació )

  • DOCUMENTACIÓ

Cal presentar juntament amb la sol.licitud de preinscripció:

– Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la  filiació

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant ( pare, mare o tutor legal )

o el NIE ( persones estrangeres )

– Original i fotocòpia de la TIS ( targeta sanitària individual )

En el cas que s’hagin de justificar els criteris de prioritat, caldrà també presentar la corresponent documentació.