ELS DIFTONGS

Com que m’heu demanat activitats per repassar els diftongs, aquí en teniu. Abans, però, recordem algunes coses:

ELS DIFTONGS

– Els diftongs són grups de dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl·laba.
– Els diftongs estan formats per una vocal forta (a, e, o) i una vocal feble (i, u) o per dues de febles.

Tots els diftongs porten una i o una u, que són les vocals febles.

Hi ha dos tipus de diftongs:
– Diftongs decreixents
– Diftongs creixents

Diftongs decreixents:
Són els que estan formats per qualsevol vocal  + una  (i/u)
Exemple:
ai mai, drapaire, aigua, aire                            au palau, plau, caure, blau, clau, pau
ei remei, beina, reina, meitat          eu neu, calleu, europeu
ii novii                                                                     iu xiulada, riu, dormiu
oi bocoi, noi                                                         ou pou, mou, bou, plou
ui cuina, cuir, avui                                           uu lluu, duu, duus

Són dues vocals en contacte que es diuen en una mateixa síl·laba i que la vocal darrera ha de ser i o u.

Diftongs creixents:
Els diftongs creixent són les combinacions vocàliques que comencen amb les vocals dèbils i i u
Són els següents:
– Els formats per la u de qu i gu i una altra vocal
Qua: quadre, pasqua
que: qüestió, pasqües
qüi: adeqüi
quo: quota

Gua: guant, llengua, aguantar
güe: aigües, llengües, aigüeres, paraigües
güi: pingüi, ambigüitat
guo: paraiguot, aiguota

Algunes construccions vocàliques a principi de paraula:
Hiena    iode    iogurt    hiatus

ATENCIÓ!
Si la i o la u es troben entre dues vocals, passen a formar part de la síl·laba següent.
Exemple: No-ia, jo-ies, ba-ie-ta, be-uen…

ARA A PRACTICAR!

Entrena’t per llegir

Activitats de lectura graduats. Projecte d’entrenament lector.


Aquest material està constituït per un seguit d’activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. Les habilitats per desenvolupar són: la gimnàstica ocular, la gimnàstica significativa, la cognició global, l’atenció visual, les fixacions, la memòria i la comprensió literal.