REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL•LECTIU

 CONSELL COMARCAL VALLÈS OCCIDENTAL 
REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL•LECTIUCOMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL.APROVAT L’OCTUBRE DE 2007
DISPOSICIONS GENERALS
OBJECTE

L’objecte del present reglament és la regulació del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca del Vallès Occidental.

FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

El servei de transport escolar col·lectiu és titularitat del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya i la gestió està delegada al Consell Comarcal del Vallès Occidental.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental podrà prestar el servei de transport escolar col·lectiu mitjançant qualsevol de les formes previstes en Dret; podrà estructurar el servei i donarà publicitat de la seva organització, d’acord amb allò establert a la legislació de règim local.

USUARIS DEL SERVEI

D’acord amb l’article 1 del Decret de
la Generalitat de Catalunya 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport, es consideren usuaris d’aquests servei els alumnes d’educació obligatòria:

1.      Servei de transport obligatori

El servei de transport escolar és per facilitar el desplaçament als alumnes d’educació obligatòria que, a proposta del Departament d’Ensenyament, han d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència.

        Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació.

          Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat o d’educació especial privat concertat, proposat pel Departament d’Educació.

Aquest servei és obligatori i gratuït

2.      Servei de transport escolar no obligatori

Els alumnes residents en el mateix terme municipal i els que cursin uns estudis diferents als esmentats en el paràgraf anterior on està ubicat el centre educatiu podran disposar o no d’un servei de transport gestionat pel Consell Comarcal,segons les disposicions que s’aprovin per a cada nou curs escolar.

Per a la utilització d’aquest servei el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha establert un preu públic, actualitzable abans del període d’inscripció de cada curs escolar, i que hauran fer efectiu els alumnes que vulguin utilitzar aquest servei. Aquest preu públic s’aprova pel Consell Comarcal i s’aplica a partir de la publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.

3.- Es pot preveure l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament, d’acord amb l’article 8 del Decret 161/1996 de
la Generalitat de Catalunya.

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

FUNCIONAMENT

El Consell Comarcal assigna per cada curs escolar a cadascun dels centres educatius que disposen d’aquest servei les parades a les que es poden inscriure els alumnes que necessitin utilitzar-lo.

Sol·licitud del servei

El representant legal de l’alumne (en endavant l’alumne), podrà sol·licitar fer ús del servei de transport escolar en el moment de matricular-se per a un nou curs escolar. Cada curs, juntament amb els fulls de matriculació, el centre educatiu li lliurarà l’imprès de sol·licitud del servei en el que hi consten les parades establertes.

L’alumne haurà d’omplir el full amb l’opció de la parada més propera al seu domicili i retornar-ho, juntament amb una fotografia, al centre educatiu, que ho farà arribar al Consell Comarcal del Vallès Occidental en el termini que aquest hagi previst.

El Consell Comarcal editarà els carnets personalitzats a principis de curs i els enviarà juntament amb aquest reglament al centre escolar, perquè els reparteixi entre els alumnes. Aquests carnets, totalment imprescindibles, acrediten a l’alumne del dret d’utilització del servei de transport escolar i de la ruta que li correspon al llarg del curs escolar.

Es facilitarà a l’empresa que presta el servei la llista dels usuaris per tal que la lliuri al monitor responsable del transport escolar, per poder-ne efectuar el seguiment diari de les assistències i absències.

MITJANS MATERIALS DEL SERVEI

Els vehicles

El vehicle que ha de prestar el servei públic de transport haurà de complir tots aquells requisits legals que exigeixen les disposicions vigents en la matèria, especialment els del Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, modificat pel Reial Decret 894/2002, de 30 d’agost. L’incompliment d’aquestes exigències serà responsabilitat exclusiva del contractista.

Cada vehicle portarà una identificació ben visible a la part superior, anterior i posterior, durant el temps que efectuï el trajecte assignat, amb un cartell o placa que indiqui que es tracta d’un servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Mentre no es dicti una nova disposició, aquest rètol ha de complir els requisits que estableix l’Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat, de 25 de juny de 1992 i de conformitat amb el Consell Comarcal.

Els vehicles han de portar també, ben visible a la part del davant, el rètol identificatiu del nom del centre educatiu per al que es realitza el servei, el color  i la ruta de que es tracti.

Les parades

El Consell Comarcal vetllarà, amb coordinació amb l’ajuntament corresponent, perquè les parades es facin als llocs degudament senyalitzats i amb espai suficient que permeti garantir les condicions de seguretat per a tots els usuaris del servei.

Tots els usuaris del servei han d’utilitzar la ruta i la parada que tenen assignades des del començament del curs escolar.

No es podrà canviar de parada durant el curs, amb excepció dels casos degudament justificats i autoritzats pel Consell Comarcal. La sol·licitud de canvi de parada s’haurà de formalitzar per escrit al Consell Comarcal omplint el formulari corresponent. El canvi justificat es podrà autoritzar si es disposa de places disponibles a la nova ruta sol·licitada.

En l’espera a la parada del viatge d’anada els usuaris hi romandran correctament i ordenadament, evitant perills com a ara creuar el carrer, baixar de la vorera o envair la calçada.

En arribar a l’escola es procurarà que la parada sigui el més propera possible de l’entrada del recinte escolar i al mateix costat de la vorera per evitar que els alumnes hagin de creuar el carrer.

Els alumnes que utilitzen el transport escolar entraran immediatament al centre educatiu una vegada baixin del vehicle de transport escolar.

En el viatge de tornada una persona responsable de l’alumne l’esperarà a la parada per tal de fer-se’n càrrec un cop baixi de l’autocar. En cas que no sigui possible que un responsable esperi l’alumne, els tutors legals dels usuaris del transport escolar hauran de signar una autorització, facilitada pel Consell Comarcal, per tal que en la seva absència l’acompanyant del transport deixi els alumnes a la parada assignada.

Si els tutors legals o persones autoritzades per fer-se càrrec de l’alumne no estan a la parada i aquest no disposa de l’autorització per quedar-se sol, el conductor ho notificarà a la policia local i continuarà la ruta amb l’usuari. No serà fins a l’acabament de la ruta que quedarà a disposició de la policia local del darrer municipi del recorregut.

Els horaris Per al bon funcionament del servei els usuaris hauran de respectar els horaris establerts i estar puntualment a l’hora fixada a la parada. En cas d’impuntualitat s’entendrà que l’alumne renuncia al viatge del servei de transport.

Les faltes reiterades de puntualitat podrien constituir-se en infraccions sancionables dictades pel Consell Comarcal.

Els conductors dels vehicles no poden deixar els alumnes abans de l’horari autoritzat en un marge prudencial de temps.

En cas que l’arribada o sortida dels vehicles no coincideixi amb l’horari lectiu, per raons alienes al servei causades per incidències sobrevingudes del trànsit o mecàniques, el centre educatiu disposarà de mesures adequades a fi que l’alumnat usuari del transport escolar no resti desatès en el temps d’avançament o retard del servei.

MITJANS PERSONALS DEL SERVEI

El conductor

Els conductors dels vehicles destinats a la gestió d’aquest servei públic hauran de tenir el permís de conduir de la classe que correspongui, hauran d’estar inscrits en el registre especial de
la Direcció General de Trànsit i hauran de complir les condicions establertes en l’article 32 del Reglament General de Conductors, aprovat per Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, i caldrà que observin específicament les següents mesures de seguretat:

a) Mantenir, en tot moment, una velocitat moderada.

b) No accionar els dispositius d’obertura de les portes fins que el vehicle es trobi totalment parat.

c) Aturar el motor del vehicle en el temps d’espera.

d) Evitar les maniobres de marxa enrere en els punts de recollida i baixada dels alumnes.

e) Assegurar-se abans d’engegar que les portes romanguin tancades i que tots els alumnes estiguin asseguts en el seu seient, i que cap altre alumne es trobi dins el seu camp de maniobra o intenti creuar davant el seu vehicle.

f) En cas d’incidents o faltes greus d’algun dels alumnes, comu­nicar els fets al responsable de l’empresa, per tal que aquest ho traslladi al Consell Comarcal. En cap cas, em­prendrà accions de càstig o similars pel seu propi comp­te.

g) Prestar el servei amb totes les qualitats personals necessàries i adients per al transport d’alumnes.

h) No es podrà abandonar el vehicle mentre hi hagi persones a l’interior.

L’acompanyant

En tots els trajectes de transport escolar hi haurà un acompanyant al que li correspondrà les tasques establertes a l’article 6.4 del Decret 161/1996, pel qual es regula el servei de transport escolar, i més concretament les següents:

a)     La vigilància de l’alumnat durant el trajecte per tal que es res­pectin les condicions de seguretat que estableix la norma­tiva de transports per a l’interior del vehicle.

b)     El control de la pujada i baixada de l’alumnat a les parades establertes, atenent la relació d’alumnes que li serà lliurada pel Consell Comarcal.

c)      Ajudar a pujar i baixar a l’alumnat amb dèficit de mobilitat.

d)     Comprovar que tots els usuaris ocupen el seu seient abans d’iniciar el trajecte. En els casos que ho consideri oportú, podrà assignar a l’alumne una plaça de seient determinada.

e)     Assegurar-se que tots els alumnes que pugin al vehicle portin el carnet que els acrediti com a usuaris del transport escolar, i que aquest correspongui a la seva ruta, d’acord amb els llistats que els faciliti el Consell Comarcal.

Recollida i acompanyament dels alumnes des de i fins l’interior del recinte escolar.

Tenir cura que l’alumnat, a l’arribar, entri en el recinte de l’escola i, a la sortida, quedi acompanyat pel familiar o persona designada a aquests efectes, en arribar a la seva parada a l’hora del retorn. Cas que l’alumne no sigui recollit, es posarà a disposició de la policia local, sens prejudici que donada la seva edat i amb l’autorització expressa del pares (o representant legal), no sigui necessari aquest requisit, tal i com s’especifica en un apartat anterior d’aquest mateix reglament

f)       Actuar amb respecte davant els usuaris del servei.

g)     Informar a la secretaria del centre docent, al Consell Comarcal i a l’empresa de transport de les incidències i faltes esdevingudes al llarg del trajecte, com també de la relació d’alumnes transportats diàriament.

h)     Adoptar totes les mesures necessàries per tal que el transport es desenvolupi en un clima de seguretat i normalitat.

i)        Ocupar plaça en una zona propera a la porta de servei central o posterior i haurà de conèixer el funcionament dels mecanismes de seguretat del vehicle.

k) En cap cas l’acompanyant podrà autoritzar fer més parades de les establertes o en llocs no autoritzats pel Consell Comarcal.

TARIFES I  PREUS

Els alumnes dels centres d’ensenyament que sol·licitin la prestació del servei de transport no obligatori, hauran d’abonar l’import que fixi per cada curs escolar el Consell Comarcal.

El preu públic aprovat és el mateix per a tots els alumnes de la comarca. Implica l’establiment del viatge d’anada i de tornada del centre educatiu i les persones que vulguin utilitzar el servei ho han de fer comprometent-se durant tot el curs escolar, ja que es tracta d’un servei compromès per a tot el curs escolar. En el cas que l’alumne no tingui la intenció d’utilitzar el servei de transport en els dos viatges, d’anada i tornada, no suposarà una reducció en el pagament del preu públic que dona dret al servei.

La manca de pagament en els terminis fixats suposarà la pèrdua del dret d’utilització del servei de transport escolar col·lectiu.

La possible pèrdua del document s’haurà de comunicar al Consell Comarcal que en farà un duplicat amb el pagament previ de la taxa establerta per aquest concepte.

CARNETS

Durant el trajecte cada alumne ha de portar el seu carnet de transport escolar, personal i intransferible, i mostrar-lo als responsables del servei. La manca d’aquest document acreditatiu exclourà l’alumne de l’ús del transport escolar.

Els carnets seran elaborats pel Consell Comarcal i lliurats al començament de curs al centre escolar.

 

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA

L’empresa prestadora del servei de transport està obligada al manteniment d’una assegurança  que tingui com a finalitat la previsió d’indemnitzar el viatger  per les possibles lesions produïdes com a conseqüència d’un accident succeït durant el trajecte. Resta obligada a gestionar l’assistència i trasllat, als centres sanitaris, dels possibles lesionats.

DEURES DELS USUARIS

Els usuaris del transport han d’observar una sèrie de prescripcions tendents a assegurar la prestació del servei en les condicions necessàries i facilitar la conservació dels vehicles i instal·lacions adscrites a les empreses de transport.

Esperaran el vehicle de transport escolar a l’hora i lloc assignats pel Consell Comarcal.

          Pujaran i baixaran dels vehicles de forma ordenada, el que vol dir respectant l’adequada distància entre uns i altres, i en cap cas donant empentes, cridant o tenint actituds d’aquests tipus.

          En el moment de pujar al vehicle els alumnes s’asseuran de seguida i fins que el vehicle arribi al lloc de destinació i estigui totalment aturat no es podran moure dels seients, llevat que l’acompanyant o el conductor ho autoritzi. A l’arribar al centre educatiu l’alumne entrarà immediatament al centre.

          Respectar la parada i ruta assignats pel Consell Comarcal.

          Hauran de respectar en tot moment a les persones encarregades del servei (conductor i acompanyant) i complir amb les seves indicacions, dirigint-se a ells en forma adequada, segons les normes de bona convivència.

          No es poden realitzar actes incorrectes, ni gestualment ni verbalment, de desconsideració, ofenses o indisciplina amb la resta de companys i als membres de la comunitat educativa.

          No és permès de menjar, ni beure dins l’autocar i tampoc de parlar amb el conductor durant el trajecte. 

          Sota cap circumstància es pot malmetre el vehicle. En cas que un alumne ocasioni desperfectes a l’autocar el cost de la reparació anirà a càrrec de la família de l’infractor.

          Abans de baixar del vehicle es vigilarà de no oblidar-se objectes, material escolar o brossa.

          Si un alumne preveu que no realitzarà el viatge de retorn, presentarà al matí un escrit adreçat a la direcció de l’escola, informant-ne del motiu.

          Si un alumne, en el viatge de tornada, no ha pogut pujar al vehicle que li pertoca haurà de comunicar-ho immediatament a la secretaria del centre educatiu. En cap cas podrà anar-se’n sense posar-ho en coneixement del centre.

          No es poden donar encàrrecs per al centre escolar als acompanyants o conductors del transport escolar. Les famílies que hagin de traspassar alguna informació al centre educatiu, ho hauran de fer directament.

          Està totalment prohibit manipular els panys o els dispositius d’obertura de les portes i les sortida de socors, així com abocar-se a l’exterior.

La inobservança d’aquestes normes per part dels alumnes escolaritzats serà manifestada pel responsable de l’empresa del servei de transport (acompanyant) al Consell Comarcal, per tal que adopti les mesures corresponents.

GARANTIES DELS DRETS I RECLAMACIONS

L’usuari per exigir l’efectivitat dels seus drets i la prestació dels serveis en les condicions fixades pel Consell Comarcal disposa de:

La formulació de denúncies en el llibre de reclamacions, que estarà a disposició del públic usuari en tots els vehicles del servei.

La formulació de denúncies davant el Consell Comarcal, com a gestor del servei, per tal que puguin iniciar-se les actuacions adreçades a l’aclariment dels fets denunciats i a la imposició, si s’escau, de la corresponent sanció administrativa.

INCOMPLIMENTS I SANCIONS

En el marc del Decret de drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, l’incompliment reiterat d’alguna d’aquestes normes poden ser motiu de retirada provisional del dret d’ús del servei de transport escolar gratuït.

En el transport escolar facultatiu i no obligatori també serà motiu de retirada del dret d’ús del servei de transport escolar la manca de pagament del preu públic per poder utilitzar el servei de transport escolar fins que no es faci efectiu el pagament aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

En cas que un alumne infringeixi aquest reglament, l’acompanyant o el conductor ho comunicarà al Consell Comarcal que prendrà les mesures oportunes.

Les faltes podran ser catalogades com a lleus, greus o molt greus i les mesures correctores poden comportar la pèrdua del dret d’utilització del transport escolar.

Les mesures correctores imposades per la comissió de faltes lleus poden suposar la pèrdua d’un dia de dret d’ús del transport escolar,  d’una setmana en el cas de les faltes greus,  i de la pèrdua definitiva del dret d’ús del transport escolar col·lectiu en les faltes molt greus.

El Consell Comarcal es reserva el dret, un cop avaluada la falta, a considerar-la lleu, greu o molt greu, segons les seves causes i conseqüències per a la resta de la comunitat afectada pel transport escolar col·lectiu.

Les infraccions i les mesures correctores imposades es comunicaran per escrit als tutors legals i se n’enviarà còpia al centre educatiu corresponent.

Es consideren faltes lleus:

          No portar el carnet acreditatiu del servei de transport escolar o portar-lo en mal estat.

          Negar-se a ensenyar-lo al moment de pujar al vehicle

          Tenir una actitud incorrecte en el moment  de pujar, dins i baixar del vehicle.

          Faltar al respecte als companys

          Fer ús, un cop,  del  transport no voluntari sense abonar el preu públic.

 

Es consideren faltes greus:

          Acumulació de tres faltes lleus

          Fer ús, de manera reiterada,  del  transport no voluntari sense abonar el preu públic.

          Faltar al respecte als companys i personal que presta el servei. 

          Malmetre el material i/o mobiliari del vehicle

          Menjar o beure dins el vehicle

          Desobeir el conductor i/o el monitor

          Faltes reiterades de puntualitat.

Les sancions seran imposades mitjançant expedient simplificat,  que inclourà la proposta de sanció, amb audiència a l’afectat per un període de 10 dies, i la resolució pertinent. L’òrgan sancionador seran el President del Consell  Comarcal, sense perjudici que ho pugui delegar a la Gerència.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per tot el que no s’hagi previst en aquest reglament serà d’aplicació el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i totes aquelles lleis, reglaments i altres disposicions reguladores del transport.

L’aplicació d’aquest Reglament complementa el contracte signat entre el Consell Comarcal i les empreses que presten el servei.    

APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR

Aquest Reglament fou aprovat inicialment el dia 26 d’abril de 2007 pel Consell Comarcal del Vallès Occidental en ple. En cas que no es presentin al·legacions en el termini d’informació pública es considerarà aprovat definitivament. Entrarà en vigor el dia de la publicació íntegra del text al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *