2n Batx Química

Unitat 3. Gasos i estequiometria

solucionari unitat 3 llibre Casals

 

Unitat 4. Energia de les reacciones químiques

Presentació del tema molt interessant

càlcul calor emesa o absorbida per un procés a pressió i a volum constant

alguns exercicis llei de Hess

exercicis cicle Born Haber

energia de dissolució d’una sal i relació amb energia reticular i d’hidratació

alguns exercicis extres per practicar

Exercicis energia lliure de Gibbs

 

Presentació del tema a classe

solucionari unitat 4 llibre Casals

 

Unitat 5. Velocitat reaccions químiques. Cinètica química

podeu trobar exercicis resolts de cinètica química a aquesta pàgina web, està molt bé.

Enfebliment de la capa d’ozó

recull d’exercicis PAU i altres exercicis

solucionari del llibre de text

 

Unitat 6. Equilibri

simulació equilibri

apunts molt complets sobre equilibri

exercicis espontaneïtat i energia lliure de gibbs: termodinàmica amb solucions

diagrama de fases http://www.khanacademy.org/intl/es/video?v=W5x2C2RfDzk  o también en ingles con subtítulos http://www.youtube.com/watch?v=Qp87Z4m8R-w

solucionari del llibre de text

 

Unitat 7. Reaccions de transferència de protons

presentació classe

exercicis resolts:

solucionari llibre casals tema 7

 

Unitat 9. Reaccions de precipitació

apunts molt interessants, especialment concepte entalpia dissolució, reticular, hidratació

esquema clar relació entalpia reticular, dissolució,solvatació

apunts amb exercicis resolts

solucionari llibre casals tema 9

 

Unitat 8. reaccions REDOX

presentació Redox

solucionari llibre

 

Unitat 1 i 2 radiació àtoms i molècules

Presentació Radiació àtoms i molècules

Presentació classe IR, RMN i esp masses

Unitat 1. estructura atòmicasolucionari llibre unitat 1

Unitat 2. taula periòdica solucionari unitat 2

 

RMN

introducció a la RMN ,  desplaçament químic, electronegativitat i desplaçament

 

solucionari llibre unitat 1

Presentació molt interessant Interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria

Arxius del tema d’ espectroscopia del llibre:

vídeo explicació RMN

vídeo càlcul desplaçament (ppm)

 

 

 

 

En general….

en general podeu trobar moltes coses a http://www.khanacademy.org

Exercicis de tot, és un recull molt interessant !!!!

ATENCIÓ PAU: recull d’exercicis per temes, super interessant!!!

 

Deixa un comentari