2n Batx Química

Unitat 3. 

 

Unitat 4. Energia de les reacciones químiques

NOU Presentació de classe

Presentació del tema molt interessant

alguns exercicis llei de Hess

exercicis cicle Born Haber

energia de dissolució d’una sal i relació amb energia reticular i d’hidratació

alguns exercicis extres per practicar

Exercicis energia lliure de Gibbs

Procediment laboratori per determinar l’entalpia d’una reacció

 

Presentació del tema a classe

solucionari unitat 4 llibre Casals

 

Unitat 5. Velocitat reaccions químiques. Cinètica química

podeu trobar exercicis resolts de cinètica química a aquesta pàgina web, està molt bé.

Enfebliment de la capa d’ozó

recull d’exercicis PAU i altres exercicis

solucionari del llibre de text

 

Unitat 6. Equilibri

simulació equilibri

apunts molt complets sobre equilibri

exercicis espontaneïtat i energia lliure de gibbs: termodinàmica amb solucions

diagrama de fases http://www.khanacademy.org/intl/es/video?v=W5x2C2RfDzk  o también en ingles con subtítulos http://www.youtube.com/watch?v=Qp87Z4m8R-w

solucionari del llibre de text

 

Unitat 7. Reaccions de transferència de protons

presentació classe

exercicis resolts:

solucionari llibre casals tema 7

 

Unitat 9. Reaccions de precipitació

presentació classe

apunts molt interessants, especialment concepte entalpia dissolució, reticular, hidratació

esquema clar relació entalpia reticular, dissolució,solvatació

apunts amb exercicis resolts

solucionari llibre casals tema 9

 

Unitat 8. reaccions REDOX

presentació Redox

solucionari llibre

 

Unitat 1 i 2 radiació àtoms i molècules

Presentació Radiació àtoms i molècules

Presentació classe IR, RMN i esp masses

Unitat 1. estructura atòmicasolucionari llibre unitat 1

Unitat 2. taula periòdica solucionari unitat 2

 

RMN

introducció a la RMN ,  desplaçament químic, electronegativitat i desplaçament

 

solucionari llibre unitat 1

Presentació molt interessant Interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria

Arxius del tema d’ espectroscopia del llibre:

vídeo explicació RMN

vídeo càlcul desplaçament (ppm)

 

 

 

 

En general….

en general podeu trobar moltes coses a http://www.khanacademy.org

Exercicis de tot, és un recull molt interessant !!!!

ATENCIÓ PAU: recull d’exercicis per temes, super interessant!!!

 

Deixa un comentari