FIGURES PLANES

TERCER NIVELL DE CONCRECIÓ
CICLE: Superior    NIVELL: 6è      TEMPORALITZACIÓ: 8 Sessions

UNITAT DE PROGRAMACIÓ: “FIGURES PLANES”

JUSTIFICACIÓ.
Les matemàtiques recreatives han atret des de sempre l’atenció de l’ésser humà. Moltes qüestions profundes han partit de simples jocs o endevinalles. Un dels camps que ofereix un gran ventall de possibilitats és la geometria. Aquesta unitat està dissenyada per tal que els alumnes siguin capaços de reconèixer el perímetre dels polígons i les diferents superfícies Cal reconèixer les formes geomètriques de tot el que ens envolta.

EIXOS TRANSVERSALS.
– Reconeixement de les qualitats estètiques de les figures geomètriques i de la simetria en l’art, l’escultura, l’arquitectura, etc.
– Valoració de l’ordinador per la seva facilitat a l’hora de calcular paràmetres geomètrics.
– Conscienciació de la importància de la geometria en civilitzacions anteriors.
– Participació en activitats col•lectives utilitzant el diàleg com a mètode de discussió de les idees.
– Conservació dels materials de mesura i de dibuix individuals i col•lectius.

CONTINGUTS.
Procediments.
– Deducció gràfica de l’àrea de polígons.
– Construcció de fórmules senzilles de perímetres i àrees de polígons.
– Aplicació de les fórmules que permeten calcular el perímetre i l’àrea del romboide, el triangle, el trapezi i el rombe.
– Identificació de figures planes que tenen el mateix perímetre o àrea.
– Aplicació del mètode de descomposició per mesurar superfícies de polígons.
– Classificació de polígons a partir de relacions geomètriques.
– Resolució de situacions problemàtiques aplicant-hi les fórmules de les àrees dels polígons.
– Construcció de polígons amb una àrea determinada.
– Utilització del regle en les construccions geomètriques.
– Resolució de problemes les dades dels quals es presenten en imatges o gràfics.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
– Àrea del romboide, triangle,trapezi i rombe.

Actituds, valors i normes
– Gust per l’elaboració i precisió de les construccions geomètriques utilitzant amb precisió el regle i el compàs.
– Conscienciació de la importància de la determinació de superfícies geomètriques en altres àrees del coneixement.
– Interès per utilitzar el regle amb precisió.
– Predisposició a participar en les activitats col•lectives assumint-ne la responsabilitat.
– Interès per acomplir els terminis de presentació dels treballs.

OBJECTIUS
– Aplicar les fórmules que permeten calcular el perímetre del romboide, el triangle, el trapezi i el rombe.
– Reconèixer figures planes equivalents en perímetre i àrees.
– Mesurar superfícies de polígons utilitzant el mètode de descomposició.
– Trobar relacions geomètriques entre polígons que permetin classificar-los.
.
– Valorar la pulcritud de les construccions geomètriques.
– Resoldre situacions problemàtiques aplicant-hi les fórmules de les àrees dels polígons.
– Perseverar en la recerca de solucions a les situacions problemàtiques plantejades…
– Veure si resolen problemes les dades dels quals es presenten en imatges o gràfics.

ACTIVITATS
– Comprovar que expressen l’àrea i el perímetre de polígons.
– Veure si determinen el valor d’una superfície utilitzant quadrats.
– Observar si adquireixen tècniques de triangulació per calcular àrees.
-Verificar que calculen àrees de trapezis, rombes, romboides i triangles aplicant-hi les fórmules corresponents.
– Observar si reconeixen figures simètriques.
– Comprovar que dibuixen figures iguals utilitzant translacions.
– Verificar que presenten els treballs dins els terminis proposats.
– Veure si els treballs tenen una presentació clara i neta

Activitat en grup.
-Tessel•lacions el pla. Tessel•lar .es recobrir amb còpies d’una mateixa figura plana, de manera que no se sobreposin i no deixin buits entre les unes i les altres. De segur que moltes vegades has vist enrajolar el terra amb rajoles de formes diferents. Totes encaixen sense deixar cap buit.
*Esbrinar quins polígons regulars serveixen per tessel•lar el pla.
*Fer tessel•lacions senzilles amb polígons.
*Buscar tessel•lacions a la natura.
– Fer Tangrams, detectant totes les formes que el componen.

Activitat d’ampliació.
– Construccions geomètriques utilitzant el transportador d’angles.
– Construccions geomètriques amb ordinador: dibuixar un segment, un polígon regular, una circumferència i finalment un paral•lelogram a partir de tres punts.

METODOLOGIA
La geometria tracta els aspectes relacionats amb l’espai i amb les figures, ha de servir per trobar característiques comunes a les formes que veiem en el nostre entorn i per conèixer l’espai que ens envolta. Posar ordre en aquest espai i reconèixer les formes més habituals és l‘objectiu en aquesta etapa. La didàctica es centre en dos eixos, la motricitat i la representació.
La primera vegada que s’introdueix un concepte s’ha d’afavorir la seva experimentació en l’espai, i un cop experimentada la noció s’interioritza. Per altre banda aquesta imatge mental s’ha de plasmar en una representació gràfica. Aquesta representació, es concreta en la representació de les figures i la seva realització, s’apliquen les propietats ja conegudes i al mateix temps se’n descobreixen de noves.

AVALUACIÓ ( Més detallat a cascuna de les sessions)
– Utilitzar correctament el llenguatge geomètric: nom dels polígons, característiques.
– Treballar amb habilitat amb les eines de dibuix: regle, escaire, compàs, transportador d’angles.
– En el càlcul de perímetres cal avaluar la correcta utilització de les unitats de longitud.
– Resoldre problemes on cal aplicar els càlculs de diferents figures i situacions de la vida quotidiana.

TRACTAMENT A LA DIVERSITAT
– Faré una valoració global que es tinguin en compte no només les dades més mecàniques d’encerts i d’errors, sinó les observacions sobre els moments d’aprenentatges que s’hagin seleccionat. En aquesta unitat farem un mapa conceptual de la classificació dels polígons per poder englobar tota la unitat i aconseguir una visió global de les figures planes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *