Què diuen els alumnes?

Majoritàriament, els alumnes han valorat positivament el treballar per projectes ja que és una manera diferent a l’habitual de treballar altres aspectes de l’aprenentatge i d’una altre manera.

Han après a treballar amb altres companys, organitzar-se entre ells les tasques i gestionar el temps per fer les diferents activitats. Tot i que a vegades han tingut conflictes per poder repartir-se els diferents rols dintre del grup, han après a solucionar-los i han arribat a acords més o menys consensuats. Han pres consciència que tots els membres d’un grup sumen ja que cada persona té diferents habilitats i capacitats que són útils al grup.

A la 2a fase, a diferència de la 1a, els hi ha agradat exposar el producte mitjançant la fira ja que no els hi ha fet tanta vergonya com exposar-lo d’altres maneres i els ha motivat més. Un altre aspecte que els ha agradat ha sigut el fet de barrejar en els grups els alumnes de diferents classes ja que han après a treballar amb gent que no tenien confiança.

Un altre element que els hi ha agradat d’aquesta 2a fase ha sigut la presentació  individual al personatge corresponent ja que els ha incentivat a preparar-se els discursos i al mateix temps a contextualitzar el personatge amb el temps i la seva manera de viure en aquell moment.

Un altre aspecte important és el coneixement, a l’inici del projecte, de les rúbriques de coavaluació i autoavaluació ja que els ha motivat a treballar i saber quins aspectes han de millorar i  quins aspectes se’ls valorarà per part dels seus companys i dels professors.

Han valorat positivament la coavaluació ja que els ha permès expressar el que pensen de la feina que han fet els seus companys de grup i això moltes vegades és important per a ells, ja que evita conflictes  i malentesos. Pel que fa a l’autoavaluació n’han fet una valoració positiva ja que els ha ajudat a prendre consciència i a ser crítics amb la seva pròpia feina i dins del grup de treball, a més dels diferents punts que formen el projecte, tot desglossant-lo i al mateix temps , unificant, els personatges, la mentalitat i el context del moment que han estat treballant, per donar-lis la importància que han tingut al llarg de la història i veure que han après.

 

 

Com avaluem

Primera fase

L’autoavaluació (10%) s’ha plantejat a partir d’una rúbrica diària on es desglossen les diferents activitats de la jornada i l’alumne marca la resposta més adient de la sèrie de respostes donades. A més, hi ha un espai diari (i un de global) per afegir, voluntàriament, comentaris reflexius sobre què aprenen, què els hi agrada, què es pot millorar… 

Pel que fa a la Coavaluació (90%) hem distingit dos aspectes, la coavaluació del treball en grup (50%) i la coavaluació de la presentació oral (40%).

La Coavaluació del treball en grup es fa el darrer dia mitjançant una rúbrica que, a més de deixar un espai obert a les reflexions personals, presenta diferents respostes per valorar les diferents activitats que s’han fet en grup.

La Coavaluació de la presentació oral es fa el dia de la exposició mitjançant una rúbrica que presenta diferents respostes per valorar diferents aspectes de l’exposició.

Segona fase

L’autoavaluació interna del grup (40%), s’ha plantejat a partir d’un formulari que, segons el van responent, pren forma a una rúbrica final on es desglossen les diferents activitats (investigació, presentació del discurs, posada en escena, fabricació de l’atrezzo i treball en equip) i l’alumne marca la resposta més adient de la sèrie de respostes donades què, a més, coincideixen en el seu altre eix amb categories qualitatives (expert, avançat, aprenent i novell) i quantitatives (3, 2, 1, 0). Cada alumne avalua, un per un, els seus companys de grup.

L’avaluació del professorat (60%) és resultat de la observació i valoració de les diferents activitats mitjançant una rúbrica similar a l’anterior 

Producte

El projecte del segon curs d’ESO, referent a la Barcelona medieval, es divideix en dues fases i, finalment, s’enllaça amb el treball de síntesi de 2n: l’Edat Mitjana. D’aquesta manera el projecte queda emmarcat dintre dels continguts i de les competències treballades a 2n, però d’una manera interdisciplinar.

 

Primera fase

A la primera fase, consistent en la investigació d’una sèrie de personatges històrics de l’Edat Mitjana que havien estat segrestats i als quals els havien esborrat la memòria, se’ls planteja als alumnes, com a producte final, una exposició oral on han d’explicar qui era el personatge que els ha tocat al seu grup, quina transcendència històrica va tenir, per què era important alliberar-lo i fer-li recuperar la memòria, etc.

En aquest cas optem per proposar la realització d’un producte final únic: una exposició oral sobre cada un dels personatges per grups. Així doncs, després d’investigar durant uns quants dies, fan l’exposició oral, amb suport multimèdia, davant de la resta de companys de 2n d’ESO a la sala d’actes del centre. Així tots es veuen implicats en la tasca de recuperar tots els personatges segrestats. 

Amb aquesta exposició oral es persegueix treballar les competències de les diverses matèries implicades (matemàtiques, català, castellà, socials, etc.), així com les dels àmbits transversals: la digital amb la investigació i la realització de l’exposició oral i la personal i social amb el treball en equip.

Per tal de fer partícips les famílies sobre el progrés d’aquesta fase del projecte, es publiquen articles i fotos d’aquest a les xarxes socials de l’institut:

 

Segona fase

Després d’explicar als seus companys per què eren importants els personatges desapareguts, tots els alumnes viatgen a l’Edat Mitjana per alliberar els personatges i fer-los recuperar la memòria.

En aquesta fase, doncs, el producte proposat (també únic) és la creació d’una fira medieval amb la presència de diferents oficis (metge, rei, cortesana, apotecari, ferrer, joglar, bufó, etc.). Aquesta fira medieval permet als alumnes camuflar-se a l’Edat Mitjana sense problemes i conèixer oficis que encara perduren. A més de crear la fira medieval, investiguen sobre com s’han de comportar i parlar segons el seu estatus social. 

En ser la primera vegada que fem un producte tan ambiciós, decidim limitar la mostra de la fira als alumnes de 2n d’ESO i al professorat del centre, tot i que en aquesta ocasió també en fem difusió a través de les xarxes socials.

Procés d’implementació

El projecte és de tipus semi-obert, amb activitats guiades i els alumnes treballen en grups de 4 o 5.

Prèviament a l’inici del  projecte, el professorat ha fet una selecció de 16 personatges rellevants de l’època medieval relacionats amb les diferents matèries de 2n d’ESO.  De cada personatge s’han elaborat cinc pistes que han estat codificades en codis QR.

Per a la primera part del projecte es decideix dedicar un total de 8 hores, a raó de dues hores diàries.

Durant la primera hora es fa una explicació del projecte i  es projecta a l’aula un video introductori on s’escenifica un pregó a càrrec de dos personatges medievals. 

Durant la segona hora es realitza una gimcana per fer les agrupacions del alumnes i determinar els personatges a treballar per cada grup. Per fer-ho,  es distribueixen codis QR amb les pistes dels personatges en quatre espais diferents, un per a cada grup-classe (biblioteca, vestíbul, gimnàs i sala d’actes).

Les dues hores del segon dia es dediquen al treball dels personatges a partir de la cerca a Internet utilitzant ordinadors a l’aula ordinària o a l’aula d’informàtica. Els alumnes han de crear una carpeta al Drive on han de guardar els seus documents.

Les dues hores del tercer dia es destinen a la fabricació d’una maqueta de màquina del temps i els alumnes prepararen l’exposició oral, on exliquen la vida i l’obra dels seus personatges i mostren la seva màquina del temps.

Les dues hores del quart dia es destinen a l’exposició a classe de les feines i de les màquines del temps així com de les coavaluacions i autoavaluacions.

 

Per a la segona part del projecte es dediquen un total d’onze hores (repartides en sis dies) per a la realització d’una fira medieval.

Com a fil conductor entre la primera i la segona part es fa servir la màquina del temps fabricada el trimestre anterior i s’estudien els oficis medievals.

El primer dia es dedica una hora a l’aula per presentar la màquina del temps i projectar a classe un vídeo de la pel·lícula “La màquina del temps”. S’explica als alumnes que es treballarà sobre els oficis medievals i que acabaran fent una fira medieval.

Al segon dia es destinen dues hores . Durant una hora es reparteixen a l’atzar els oficis medievals a treballar a classe, a partir dels quals els alumnes hauran de fer les agrupacions per gremis. 

 L’altra hora es dedicarà a la cerca d’informació dels oficis (a l’aula amb ordinadors o a l’aula d’informàtica) i del vestuari necessari per a la seva caracterització.

Es destinen les dues hores del tercer dia a la preparació a l’aula del vestuari del personatge assignat a cada alumne.

Una hora del quart dia s’utilitza per acabar el vestuari i una altra per a la preparació del discurs que ha de fer cada personatge.

L’activitat del cinquè dia es realitza al gimnàs i s’empren un total de tres hores dedicades a la preparació del material per l’exposició, a mostrar l’activitat dels personatges i a la presentació dels oficis per part de cada personatge.

La darrera hora del projecte es fa al dia següent de la fira i es dedica a l’autoavaluació dels alumnes a l’aula d’informàtica.

Fase II: Metodologia

L’última part del projecte és el Treball de Síntesi de 2n d’ESO. Tracta sobre Barcelona medieval i és un treball que ja estava fet i per tant no s’ha creat exclusivament com a projecte de 2n d’ESO.

Es va decidir vincular el Treball de Síntesi al treball per projectes de 2n ja que les dues primeres parts del projecte també tracten l’època medieval. A la primera part els alumnes es van informar de personatges celebres d’aquesta època i van crear una màquina del temps per poder anar-hi. A la segona part, els propis alumnes es van trobar immersos en plena època medieval. Van recrear una fira on cadascú treballava en un ofici. I en aquesta tercera part, els alumnes descobreixen amb més profunditat com va ser l’època medieval a Barcelona. 

La metodologia d’aquesta part és completament diferent a la de les altres dues. El projecte es pot considerar tancat i amb activitats molt pautades. Tot i que es treballa majoritàriament en grup, dins del projecte es troben tant activitats grupals com individuals. A més a més, el projecte inclou una sortida a Barcelona, concretament pel districte de Ciutat Vella. Aquesta visita els permet entendre la seva evolució històrica i conèixer els indrets més emblemàtics.

El producte final és una presentació que fan davant d’un tribunal, format per dos professors, on presenten el que han après. En aquesta última part del projecte no hi ha autoavaluació ni coavaluació, però possiblement s’incorpori en futures implementacions.

Fase II: Metodologia

La segona part del projecte es va introduir amb la projecció d’un extracte de la pel·lícula “The Time Machine”. Un cop visionat, va aparèixer la màquina del temps (producte de la primera fase del projecte) per relacionar la primera i la segona part. A partir d’aquí es va fer una explicació per part del professorat, on l’alumnat va conèixer els objectius d’aquesta segona part del projecte i quins serien els criteris d’avaluació (visionat de les rúbriques)

Les activitats d’aquesta segona part (coneixement de l’ofici, creació de la parada per la fira medieval i elaboració del discurs d’un personatge fictici de l’època) estan dissenyades per ser realitzades en petits grups cooperatius heterogenis (3 o 4 persones) barrejant els quatre grups de 2n d’ESO. Es va decidir que fos el professorat qui confeccionés els grups de treball per assegurar “un nivell equilibrat” tot i que els alumnes van pensar que era fruit de l’atzar.

Les activitats són guiades en el seus objectius finals però es deixen obertes en la seva producció i realització, és a dir, es permet a l’alumnat, segons els seus interessos i capacitats, a arribar fins allà on es vulgui tenint en compte la temporització establerta.

El espais pensats per la realització de les activitats són les aules ordinàries, el gimnàs on tindrà lloc el mercat medieval i l’aula d’informàtica per les autoavaluacions online. En aquesta segona part serà l’alumnat qui es distribuirà en les diferents aules segons el grup en què estiguin. En tots els espais de treball hi haurà professorat per resoldre els possibles dubtes que sorgeixin. 

L’avaluació es dividirà en una autoavaluació i heteroavaluació mitjançant corubrics a partir d’ una rúbrica amb els ítems a avaluar.

 

S’han realitzat i es preveuen varies sessions amb el professorat implicat després de la realització del projecte per avaluar-lo i proposar millores.

Fase I: Metodologia

Comencem el projecte

Per començar el projecte al professor correspondent va arribar a classe i va dir als alumnes que havia aparegut un USB, un pergamí i un mapa.

El primer que es va fer va ser posar el USB on hi havia un vídeo, protagonitzat per dos professors del centre un anava caracteritzat d’un personatge de l’edat mitjana i l’altre d’un personatge actual. Al vídeo s’explicava als alumnes, en format pregó, que alguns personatges de l’edat mitjana havien desaparegut, el personatge actual del vídeo “anava traduint” en un llenguatge qüotidià el que deia el personatge de l’edat mitjana.

Com el llenguatge emprat pel personatge de l’edat mitjana del vídeo no era l’actual… es va llegir el pergamí que contenia la informació donada en el vídeo, fins que els alumnes van entendre el missatge.

 

L’objectiu dels alumnes era cercar informació sobre aquests personatges i construir una màquina del temps (fase 1 del projecte) per anar a l’Edat mitjana a buscar als personatges desapareguts (fase 2).

Un cop entès el missatge, la idea era formar grups de treball (4-5 alumnes per grup) perquè cada grup busqués informació sobre un determinat personatge. Per fer els grups es van disposar a diferents espais del centre uns codis QR (un per cada alumne). Cada codi QR portava a una pista d’un personatge. Els alumnes, a través de la pista, havien d’esbrinar el personatge, i buscar als companys amb el mateix personatge.

Com es feia amb els 4 grups de 2n d’ESO, per buscar les pistes cada grup anava a un espai diferent, i per saber a on havien d’anar van haver d’utilitzar el mapa que havia aparegut a cadascuna de les classes.

Aquest mapa era d’un dels grups classe.

Un cop els grups estaven muntats van començar a treballar en el seu personatge, per fer-ho es contava amb ordinadors portàtils a l’aula.

Per la construcció de la màquina del temps, la idea va ser que cada grup classe construís una. El disseny i les instruccions de la màquina venien donats!

Com es pot veure cada màquina del temps tenia 4 “ales”, a cada grup de treball li “tocava” construir una de les ales, i  entre companys de diferents grups de treball van construir la plataforma comú i l’instal·lació elèctrica de la màquina.

L’últim dia del projecte els alumnes van fer una exposició, davant de tots els 2n d’ESO, per mostrar tot el que havien après dels personatges i es va exposar les 4 màquines del temps.

Temporització del projecte

El projecte es va portar a terme durant una setmana del mes de desembre en 8 hores. Es va fer en franges de dues hores (de dimarts a divendres), emprant les últimes dues hores de classe.

Rol del professor i de l’alumnat

Aconseguir autonomia i cohesió de grup durant el projecte acaben sent els objectius-clau del procés d’aprenentatge i és per aquest motiu que és molt important que l’alumnat aprengui a gestionar bé aquest aspecte.

Per tant, els grups haurien de gestionar-se sols, i dins del mateix grup, l’alumnat ha de contemplar tots aquests aspectes, tot i que el professorat assignat durant les sessions ha de donar suport, acompanyar l’alumnat i participar en la presa de decisions a l’hora d’assignar els rols o definir les tasques o respectar una temporització adequada per tal de poder dur a terme totes les activitats del projecte.

Millorem el projecte

Com era la primera vegada que aquest projecte es posava en pràctica el professorat tenia al cap recollir les millores detectades per futures implementacions per aquest motiu, per una banda, l’alumnat disposava de fulls de coavaluació i autoavaluació i sempre es podien aportar idees i compartir aspectes que durant el projecte podien aparèixer.

L’equip docent que va participar al projecte es va reunir en divereses ocasions i es comentaven els aspectes més importants o urgents del projecte; també es va reflexionar sobre el projecte per intentar buscar respostes o solucions als problemes sorgits.

Planificació del projecte

Partint del treball de síntesi previst per al segon curs d’ESO, referent a la Barcelona medieval, el projecte es planteja com una pràctica prèvia i de consolidació de continguts sobre l’Edat Mitjana. A més a més, també serveix per potenciar determinades competències transversals i de diferents àmbits.

La finalitat principal del treball és l’estudi de personatges destacats de la Història compresos entre els segles V i XV, així com dels costums medievals. Així, el projecte es divideix en dues parts o fases.

Primera fase

La primera fase consisteix a investigar de forma grupal uns personatges històrics (com per exemple: Joana d’Arc, Genghis Khan, Carlemany, Al-Juarismi, etc.) que hipotèticament han perdut la memòria i no recorden les fites, invencions o actuacions que els han fet imprescindibles per l’avenir de la Història. D’una banda, el seu objectiu és indagar en l’Edat Mitjana i en les particularitats d’aquests personatges; d’altra banda, cada grup classe ha de construir una “màquina del temps” per viatjar al passat, camuflar-se en la societat medieval i trobar el personatge estudiat per fer-li recuperar la memòria.

A través d’un codi QR els alumnes localitzen una pista que els condueix al nom del personatge que els toca investigar i, a continuació, busquen companys que també tinguin pistes complementàries d’aquell personatge per tal de formar un equip. D’aquesta manera posem en pràctica algunes de les competències bàsiques de l’àmbit personal i social

Un cop formats els grups, els alumnes hauran de fer una recerca d’informació sobre el personatge i preparar una exposició oral amb un suport multimèdia (entra en joc les competències lingüística, social i digital). Així, mateix, cada grup ha de construir una part de la “màquina del temps” que s’haurà d’unir a les de les demés formacions del grup-classe. En aquesta darrera part, matèries com tecnologia i matemàtiques poden potenciar competències i continguts del seu propi àmbit.

Segona fase

Després de l’estudi dels personatges històrics, els alumnes han de trobar la manera de viatjar en el temps (amb la màquina construïda en la primera fase que serveix per connectar ambdues) i passar desapercebuts en la societat medieval. En aquest punt, els alumnes estudien un ofici que pugui ser present en aquesta època (com per exemple, rei, cortesana, apotecari, ferrer, joglar, bufó, etc.) i que els permeti torbar i relacionar-se amb els personatges de la primera fase.

L’objectiu és crear una fira medieval on es presentin tots els oficis i que els alumnes actuïn de forma coherent al que li pertoca. Així, doncs, hauran de crear el material adequat (vestimenta, instruments o eines, etc.) i redactar un discurs per presentar l’ofici i per dirigir-se al personatge històric estudiat.

El paper del professor

El professor que actua durant el període de projecte, durant la primera fase, només guiarà l’alumne per a fer una òptima recerca i generar preguntes sense intervenir en el seu procés autònom d’aprenentatge.

Pel que fa a la segona fase del projecte, el professorat seguirà amb la mateixa dinàmica que a la primera fase pel que fa al suport de l’alumne, però també haurà d’intervenir en la fira medieval a través de la representació dels personatges històrics estudiats pels alumnes.

En el cas del professorat de llengües, només farà un recordatori dels elements que ha de tenir una presentació oral.

Institut Camps Blancs

Som un grup de professors de l’Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat.

L’any passat vam començar a treballar per projectes amb els alumnes de 1r d’ESO, i per tant aquest any hem continuat aquest treball amb els alumnes tant de 1r com de 2n d’ESO.

Aquest any tenim la sort de contar amb les persones que ja vam formar part de l’equip que va implementar els projectes a 1r d’ESO, per tant contarem amb la seves experiències i reflexions.

Es va decidir que a 1r d’ESO es tornarà a repetir els projectes que es van dur a terme l’any passat, incorporant les millores i els canvis que es van recollir; per tant aquest any documentarem el projecte que s’ha fet a 2n d’ESO i que s’anomena “In illo tempore: viatgem a l’Edat mitjana”