Qui som?

Som l’equip de mestres de l’escola Les Aigües de Cardedeu. El curs 2016-17 es va posar en marxa un SIEI i estem treballant per fer una escola el més inclusiva possible. Això ens ha fet replantejar metodologies i voler dur a terme un treball més globalitzat i interdisciplinari. A la nostra escola ja fa temps que vam iniciar el treball per projectes però volíem aprendre’n més i que això formés part de les nostres metodologies de treball i línia d’escola. Per tirar endavant aquest projecte ens hem inscrit a la formació de la XCB i tot el claustre som equip impulsor.

Considerem que el treball per projectes pot aportar elements a l’educació del nostre alumnat que són difícils de trobar amb altres tasques com la motivació, l’esperit crític, la capacitat d’argumentació, el desenvolupament del raonament, l’aprendre a aprendre, el respecte per les opinions dels altres, la capacitat per arribar a consensos, etc. Volem oferir una educació més competencial i aquest n’és un camí.

 

Qui som

Som l’equip impulsor de l’institut el Sui de Cardedeu. L’Enric Alegre i la Pilar Criado són els coordinadors i formem un grup d’aproximadament 15 professors. Aquest any hem iniciat el projecte Pandora a primer de l’ESO, un projecte on hi participen diferents matèries i diferents  cursos d’una manera o d’una altra. Esperem que us agradi!

Escola Joan Casas

L’equip de l’Escola Joan Casas, qui som?

 

Som l’escola Joan Casas de Sant Antoni de Vilamajor a la comarca del Vallès oriental. Som l’única escola del poble. Tenim dues línies, encara que, treballem moltes hores amb grups-classe desdoblats.

A l’escola comptem amb trenta mestres. Tots nosaltres intentem potenciar les capacitats i talents de tots els nostres alumnes fent activitats on el benestar d’ells i d’elles sigui una condició necessària per garantir un bon aprenentatge. Sense oblidar l’exigència d’un treball ben fet.

També som una escola oberta al poble, participant amb organitzacions de Sant Antoni, amb l’objectiu d’enriquir una mica més l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Tenim en compte que l’escola ha de ser sensible i oberta a l’evolució de la societat, a les noves tecnologies i a les noves metodologies d’ensenyar i aprendre.

És per aquest motiu que volem formar part de la Xarxa de competències bàsiques. Ens agradaria aprendre a innovar dins de la nostra tasca docent, a fer més partícips als nostres alumnes dels seus aprenentatges, de la seva evolució personal i acadèmica. Volem oferir un nou ventall de possibilitats que facin dels nostres alumnes uns ciutadans més competents el dia de demà.

Per aquest motiu, tots els mestres de l’escola formem part del grup impulsor. Volem conèixer altres metodologies, altres maneres d’ensenyar i d’aprendre, compartir amb altres escoles diferents maneres de treballar, crear debats entre nosaltres, anar establint quina escola som, què som i el que volem ser… Pensem que la Xarxa ens ajudarà a enriquir-nos més i aconseguir que dia a dia la nostra feina vagi millorant.

Qui som?

Som l’Escola Salvador Sanromà de Llinars del Vallès, un centre de dues línies (i dos cursos triplicats).

El nostre PEC ens defineix com un centre plurilingüe, innovador i inclusiu.

Plurilingüe per què participem en projectes europeus per potenciar l’ús funcional de la llengua anglesa (Erasmus +, eTwinnings,…), iniciem la segona llengua estrangera, francés, a 5è ; a Infantil des de P4 es fa anglès i un treball cooperatiu amb els alumnes de 6è fent el good morning; i també fem la plàstica des de 1r a 6è en anglès.

Innovadora per l’ús de les noves tecnologies en les diferents àrees com un recurs habitual, l’inici a la robòtica des de 1r a 6è i la participació en el concurs Robotseny de la zona. I per un canvi metodològic: matemàtiques manipulatives, projectes, treball cooperatiu,….

Inclusiva per l’atenció global de tots els alumnes del centre  la docència compartida dins l’aula de les mestres d’educació especial, aportant estratègies i recursos per atendre a tots els infants d’una manera més individual segons les seves necessitats a totes les sessions del dia.

Des de fa anys estem en un procés de canvi metodològic amb l’eliminació de llibres de text, i treballant per projectes a partir dels temes de coneixement del medi, realitzant dos projectes trimestrals de 1r a 6è.

Educació Infantil fa projectes lliures a partir dels interessos dels alumnes.

Des del curs passat estem portant a terme el projecte SMART dins del programa Erasmus + K2. És un projecte interdisciplinar (anglès, TIC, plàstica, educació en valors,….) que implica a tot el centre des de P3 a 6è (especialistes inclosos).

La participació en la Xarxa de Competències Bàsiques ha sortit de la necessitat d’espais de reflexió pedagògica per millorar i consolidar aquest canvi metodològic engegat.

Qui som?

L’Institut Giola és un centre públic d’educació secundària obligatòria, situat al municipi de Llinars del Vallès.Com a escola pública catalana, la llengua vehicular del centre és el català, ens regim pels principis del sistema educatiu català (equitat, excel·lència i coresponsabilitat) i

ens organitzem per garantir els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat dels docents, d’avaluació i retiment de comptes i d’implicació de les famílies i participació de la comunitat escolar.Com a centre que treballa des dels principis de gestió en qualitat, potenciem la millora continua com a tret d’identitat del centre amb metodologies de gestió basades en processos i avalades per normes internacionals de qualitat.

 

MISSIÓ

L’Institut Giola pretén la formació integral de la persona en col·laboració amb les famílies i  els agents socials.

1) En relació amb l’alumnat: Volem formar integralment la persona, tant pel que fa a l’aspecte instructiu d’adquisició de coneixements, com en el formatiu de desenvolupament i orientació personal, acadèmica i professional per a què els nostres alumnes siguin ciutadans que puguin viure, conèixer i integrar-se al món, amb els valors de creixement personal, convivència i sostenibilitat.

2) En relació amb la família: Volem assegurar la seva participació i recolzament en la formació i en el procés educatiu dels seus fills, facilitant espais de trobada i respectant els acords signats a la carta de compromís.

3) En relació a l’entorn: Volem formar persones responsables i competents d’acord amb les necessitats del nostre entorn i de la societat per a què contribueixin al progrés i al desenvolupament socials.

4) En relació amb l’equip humà de l’institut: Volem crear un entorn de treball agradable, participatiu i motivador que promogui la implicació de tothom en els projectes i el funcionament del centre, afavorint els processos de reflexió, d’actualització i millora  contínua  necessaris per tal d’obtenir resultats cada dia més satisfactoris.

5) En relació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Volem aplicar, adaptar i desenvolupar el disseny curricular establert i transmetre les necessitats detectades en la comunitat educativa per afavorir polítiques educatives  adequades a  l’entorn i la societat.

 

VISIÓ

Volem ser un centre de prestigi i referència al nostre entorn formant i educant  els nostres alumnes perquè esdevinguin nois i noies competents i autònoms, solidaris i compromesos, lliures i crítics. Per aconseguir-ho volem construir un centre on s’afavoreix el diàleg fent un treball significatiu en valors i implicar les famílies perquè participin activament del procés educatiu.
Volem consolidar l’oferta formativa i augmentar-la, d’acord amb les necessitats de l’entorn i aplicar estratègies d’innovació i transferència de coneixement, enriquidores per a l’alumnat, amb altres centres i amb les empreses i entitats de l’entorn.
Volem ser un centre obert a la participació de la comunitat escolar, assegurant la implicació i fomentant el sentiment de pertinença que ens faci créixer.

VALORS

Els valors que conformen la nostra cultura de centre, motor de la missió que ens identifica i garant de la visió que ens inspira són el creixement personal, la convivència i la sostenibilitat.
Volem acompanyar el creixement personal dels nostres alumnes educant-los en els valors de l’esforç, la superació i la perseverança. Volem donar-los eines perquè participin activament del seu procés de millora i estratègies per desenvolupar el seu esperit crític i creatiu.
Volem assegurar un entorn de convivència basat en el respecte a la diversitat, fomentant la llibertat d’expressió, la coeducació i l’equitat i educar en el respecte a les normes i els acords.
Volem fomentar la implicació i la responsabilitat dels nostres alumnes amb l’entorn i el medi ambient des dels principis del respecte i de la sostenibilitat.


Institut Can Record

El nostre institut està a la població de Sant Esteve de Palautordera. És un institut que imparteix de 1r a 4t d’ESO. Aquest any ens hem incorporat a la xarxa de competències bàsiques amb ganes d’aprendre noves metodologies que ens ajudin a realitzar la nostra tasca docent i que facin que l’alumnat mostri més interès per allò que està fent,que s’impliqui més i hi hagi un feedback entre ells i el professorat.

 

L’equip impulsor està format per 13 persones que representen aproximadament el 50% del nostre claustre. Hi participa gent de tots els àmbits o àrees acadèmiques.

Els projectes que ens plantejem fer durant aquest curs són dos: Vols ser egipci per un dia? i Què coneixes i que et queda per descobrir de la ciutat de Barcelona?

El primer es realitza a primer d’ESO i hi participen la majoria de matèries. Al final del projecte es fa una presentació al Teatre del municipi on els pares poden veure tot el treball fet i a més es fa una competició via kahoot amb les famílies sobre els coneixements d’aquesta temàtica.

En el cas del segon es realitza a tercer d’ESO i es duu a terme durant el treball de síntesi que es fa al juny. La idea és fer un blog que serveixi com a guia turistica per persones que no coneixen la ciutat de Barcelona o unes zones concretes de la mateixa.

Qui som?

L’Escola Aqua Alba té un projecte basat en la millora contínua. Anualment fem una valoració dels nostres projectes i identifiquem les nostres necesitats canviants. Per aquest motiu enguany ens hem adherit a la Xarxa de Competències Bàsiques amb l’objectiu de fer un canvi de metodologia. Tanmateix hem començat a implantar el treball per ambients a l’etapa d’educació infantil.

La nostra escola és d’una sola línia i l’equip de mestres és molt estable. Tenim uns projectes que treballem sistemàticament que són la Setmana Cultural (amb un objecte de treball diferent cada any), ek viatge de final de curs de 6è, el programa cultural e-twinning, el Robotseny, la Cantània, el Fem Dansa, les sessions setmanals d’art en anglès, el Montseny a l’escola i el Llegim en parella, entre d’altres.

Escola Vallgorguina

Hola!

Som els  mestres de l’Escola Vallgorguina. Tot l’equip de mestres som equip impulsor. A la nostra escola estem documentant un projecte per cicle que portem a la pràctica. El projecte que hem escollit és  d’infantil en el curs de p-5.

A la nostra escola treballem a partir de diverses metodologies, una d’elles els projectes. Ja fa un temps que alguns mestres van portar els projectes a l’aula, però no tots i tampoc sabíem si els fèiem correctament.

Ara estem aprenent i reaprenent sobre els projectes! Estem motivats i amb ganes de fer un gir amb aquesta metodologia.

Qui som?

L’Escola Aqua Alba té un projecte basat en la millora contínua. Anualment fem una valoració dels nostres projectes i identifiquem les nostres necesitats canviants. Per aquest motiu enguany ens hem adherit a la Xarxa de Competències Bàsiques amb l’objectiu de fer un canvi de metodologia. Tanmateix hem començat a implantar el treball per ambients a l’etapa d’educació infantil.

La nostra escola és d’una sola línia i l’equip de mestres és molt estable. Tenim uns projectes que treballem sistemàticament que són la Setmana Cultural (amb un objecte de treball diferent cada any), ek viatge de final de curs de 6è, el programa cultural e-twinning, el Robotseny, la Cantània, el Fem Dansa, les sessions setmanals d’art en anglès, el Montseny a l’escola i el Llegim en parella, entre d’altres.

INS VILAMAJOR. QUI SOM?

Nosaltres i els projectes.

Aquest curs 17_18 és el segon que treballem per projectes a l’Institut Vilamajor, o més ben dit, és el segon curs en que els projectes ocupen un lloc en PEC

“Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocament globalitzat per tal d’afavorir unes condicions d’aprenentatge motivadores que desenvolupin l’aprenentatge competencial: pla lector, geometria, revista, ràdio, biblioteca escolar, jocs florals…”

I en la PGA

Estratègia: 1.6 Implementació del treball per projectes com a innovació educativa al centre

Les novetats d’aquest any són XarxaCb… Espai Tutoria…

L’Equip Impulsor.

Tal i com es proposa a la xarxa Cb hem partit d’un equip impulsor. Els criteris per formar l’equip impulsor han estat l’afinitat amb la metodologia de treball per projectes; presència de càrrecs de direcció, els càrrecs de coordinació i orientació i la presència de tutors dels nivells implicats.

L’alumnat.

Els projectes que desenvolupem en l’àmbit de la formació de XarxaCb es concentren en els nivells de 1r d’ESO (Construcció d’un instrument) i de 2n d’ESO (Internet segura de tu a tu).

Alumnat referent en seguretat a la Xarxa. Han rebut la formació Internet segura de tu a tu per part dels Mossos d’Esquadra.