XV JORNADA ANUAL DE LA XCB

 • Primer any a la XCB: enriquim els projectes.
  • Es crea una nova necessitat: avaluació competencial dels projectes
 • Segon any a la XCB: objectius comuns (XCB i necessitat de centre)
  • Ampliem (1r i 3r) i consolidem la linia metodològica dels projectes: treball de recerca.
  • Homogeneitzem l’ avaluació: nova rúbrica competencial d’ avaluació.
   • Seguiment diari
   • Tribunal (producte final)
  • Aspectes a millorar de la rúbrica

 

ASPECTES A MILLORAR

Els apectes a millorar d’aquesta rúbrica es poden dividir en dos apartats:

 • el primer d’ells, es centra en el procès d’avalaució de seguiment diari. El primer dia i durant el primer bloc horari (de 8.30 a 10.30) van arribar els primers comentaris: ‘les pàgines de càlcul triguen molt en obrir-se’, ‘ he començat a posar les X però no m’ha donat temps’, … Un altre fet que es va donar poc afortunadament, va ser el descuit d’alguns companys. Vist aquest primer incident, recomanem al professorat que mitja hora abans de finalitzar la sessió comencin a marcar les X a les rúbriques de seguiment de l’alumnat. Tot i el consell, alguns companys i companyes s’estimen més posar les X des de la sala de professorat on els ordinadors tenen connexió a internet per cable i els documents s’obren més ràpid.
 • Per tal d’agilitzar el procès de seguiment pel proper any es proposa la creació d’aquest full de càlcul que en lloc de ser individual fos grupal.
 • el segon apartat, feia referència al dia del tribunal. Alguns alumnes no podien ser avaluats per un problema de la fórmula del full de càlcul: hi havia un error. Un cop vàrem detectar-lo, només va caldre modificar-lo.

CANVIEM LA MIRADA DEL CRÈDIT DE SÍNTESI

Gràcies a l’experiència del crèdit de síntesi de l’any passat a 2n d’ESO (es va canviar pel projecte de recerca on l’alumnat decidia què volia investigar a partir d’un projecte previ), aquest curs es va proposar fer extensiva aquesta metodologia a 1r i 3r d’ESO.

Aquest fet ha creat una necessitat de modificar l’avalaució a efectes d’ajustar-se al projecte de recerca; si treballem competencialment, l’avaluació ha de reflectir l’assoliment de les competències.

POSADA EN PRÀCTICA

Arriba el dia de la veritat, el dilluns 3 d’abril a les 8.30 del matí la rúbrica comença a obrir-se als diferents portàtils dels docents del centre. La primera sessió finalitza, però encara no és el moment de marcar la X al seguiment de l’alumne (si recordeu, a entrades anteriors vàrem explicar-vos que la X es marcava a la rúbrica de seguiment al final de cada bloc de sessions: abans del pati, abans del migdia i a la tarda abans de marxar). Per tal de fer un seguiment objectiu de l’alumnat, els docents tenen a sobre de la taula un document anomenat ‘Seguiment de l’alumnat’. Aquest document en format paper es va crear amb la intenció que el professorat que comenci un bloc horari però que no l’acaba, pugui deixar per escrit aquells comentaris que puguin ajudar al docent que finalitza la sessió en aquest grup. Els comentaris poden ser per valorar la bona actitud de l’alumnat com per cridar l’atenció d’aquells alumnes que podrien treballar millor.

Acaba el primer bloc horari (de 8.30 a 10.30) i arriben els primers comentaris: ‘les pàgines de càlcul triguen molt en obrir-se’, ‘ he començat a posar les X però no m’ha donat temps’, … Un altre fet que es va donar poc afortunadament, va ser el descuit d’alguns companys. Vist aquest primer incident, recomanem al professorat que mitja hora abans de finalitzar la sessió comencin a marcar les X a les rúbriques de seguiment de l’alumnat. Tot i el consell, alguns companys i companyes s’estimen més posar les X des de la sala de professorat on els ordinadors tenen connexió a internet per cable i els documents s’obren més ràpid.

El dimarts, s’afegeix l’equip docent de 3r. Abans de començar, vista l’experiència de l’equip docent de 1r i 2n, avisem als companys i a les companyes de la possible lentitud a l’hora de marcar les X a la rúbrica de seguiment de l’alumnat. El dia es desenvolupa amb normalitat als tres nivells educatius que utilitzem la rúbrica. Molts companys i companyes de 3r d’ESO, decideixen deixar el moment de marcar les X per més tard (moment a la sala de professorat o algú prefereix fer-ho des de casa).

Després de 4 quatre dies de seguiment de l’alumnat (tres a tercer de l’ESO) arriba el moment on la rúbrica central ha de mostrar el seu màxim potencial: els tribunals. Cada tribunal s’assegura que la primera part de la rúbrica principal surt emplenada amb el percentatge que li pertoca. Abans els docents del tribunal havien fer ells mateixos els càlculs i emprar els percentatges indicats, però amb aquesta rúbrica només han de centrar-se en els altres dos apartats de la rúbrica principal: el producte final i l’exposició oral.

Els tribunals es desenvolupen amb normalitat tret d’algunes rúbriques que a l’apartat de seguiment surt ‘No avaluable’. Els docents indiquen quins són aquests alumnes i l’equip impulsor ens apuntem els noms per fer una revisió del full de càlcul i intentar esbrinar el perquè.

Moodle or Excel?

Aquesta pregunta va ser un gran tema a debatre entre l’equip docent ja que tots i totes veiem les avantatges i les desavantatges d’ambdues opcions. Així, que com ja havíem fet anteriorment, vàrem posar-nos deures: per a la propera sessió havíem de defensar una de les dues opcions.

Una setmana després ens vam tornar a reunir i vam començar a posar sobre les taules les avantatges i les desavantatges de les dues opcions.

La plataforma Moodle permet qualificar mitjançant unes rúbriques d’avaluació que el professorat pot crear segons els ítems a avaluar que calgui. És molt simple ja que només cal clicar sobre l’ítem que més s’ajusta a l’avaluació de l’alumne i assegurar-te que l’opció desitjada queda marcada en verd. El principal problema d’aquest opció del Moodle era la visualització i la distinció entre els diferents apartats a avaluar, és a dir, els ítems quedaban tots seguits i no hi havia la opció de marcar (amb una línea més gruixuda, per exemple) els ítems del seguiment individual dels ítems de la presentació oral. Així que per aquest motiu, vàrem decidir rebutjar la opció Moodle.

Tot seguit trobareu un exemple del sistema de qualificacions de Moodle Rúbrica.

https://moodle.urv.cat/wiki24/Nous_m%C3%A8todes_de_qualificaci%C3%B3:_Qualificaci%C3%B3_guiada_i_la_R%C3%BAbrica

La segona opció, l’Excel (full de càlcul si emprem la terminologia de Google Drive) ens permetia crear graelles de rúbrica on es podia diferenciar un apartat a avaluar de l’altre clarament. A més, el full de càlcul deixa al professorat poder escriure les fórmules desitjades per tal de poder aplicar el percentatge desitjat a cada apartat, i així que el resultat final ja aparegui sense que el professor o professora que està al tribunal hagi de perdre temps sumant. Si amb el Moodle s’havia de clicar sobre l’ítem desitjat, amb el full de càlcul el professorat havia de marcar amb una X la casella que corresponia amb la qualificació de l’ítem desitjat.

Una de les avantatges que permetia el full de càlcul era el poder enllaçar diferents fulls de càlculs amb ítems a valorar. Volíem que el professorat marqués diàriament el seguiment de l’alumne, i que aquest seguiment aparegués numèricament a la graella final, així que mitjançant una fórmula gens simple vàrem aconseguir enllaçar el full de seguiment amb el full d’avaluació final de l’alumne; d’aquesta manera el professorat podria agilitzar la transferència de l’avaluació de l’alumne qualitativa de la rúbrica a la numèrica de la rúbrica d’avaluació final.

El professorat va rebre una carpeta al seu drive amb una carpeta per cada aula del curs on imparteix classe. Dins de cada classe, hi havia tantes carpetes com grups, i dins de cada carpeta grupal el professorat tenia un full de càlcul nominalitzat per a cada alumne.

L’objectiu és agilitzar el procés d’avaluació així que cal explicar al professorat el nou sistema d’avaluació. Per això dediquem una sessió d’equip docent on expliquem detalladament com funciona aquesta nova rúbrica del projecte de recerca.

LA PRESENTACIÓ ORAL

L´’ultim dels apartats, però no el menys important, tracta sobre la PRESENTACIÓ ORAL  del nou Projecte de Recerca (antic crèdit de síntesi). Aquest apartat només s’avalua el dia del tribunal, però la seva producció i la manera com presentar-la es treballa al llarg de tot el projecte de recerca. En aquest apartat, el professorat vam acordar els següents ítems (o també els podem anomenar categories competencials) a avaluar són:

 • Expressió no verbal.
 • Expressió i adequació.
 • Coherència i temporització.

Si teniu interès per veure els ítems redactats, cliqueu aquí.

Un dels aspectes que ja es treballen a altres àrees, però que en aquest projecte de recerca hem fet especial èmfasi ha estat el contingut de les diapositives de la presentació. L’alumnat té tendència a escriure llargs paràgrafs, que després a l’hora de presentar es limiten a llegir; dit això, el professorat hem treballat i hem guiat en la confecció d’aquestes presentacions per tal que mostressin paraules claus i/o imatges, i que veritablement expliquin i no llegeixin.

A continuació trobareu una sèrie d’enllaços on podeu veure diferents presentacions en format digital que l’alumnat va utilitzar el dia dels tribunals:

Exemples de 1r ESO:      1          2

Exemples de 2n d’ESO:             2  

Ecemples 3r d’ESO:           1           2

 

 

AVALUACIÓ DEL PRODUCTE FINAL

Què volem avaluar? Què demanem a l’alumnat?.. Aquestes preguntes van iniciar el següent debat sobre la redacció dels ítems d’avaluació. Des que som un centre educat 1×1, sempre hem demanat al nostre alumnat que posi en pràctica les destresses 2.0 que aprenen de manera transversal des que arriben a 1r d’ESO. Aquest demanda, no treu que l’alumnat decideixi produir un producte final en format paper o en un altre format. Ja fos un format o un altre, vàrem consensuar que els ítems a tenir en compte a l’hora d’avaluar serien els següents:

 • Utilització dels recursos digitals.
 • Adequació a les bases anunciades.
 • Recerca d’informació.
 • Creativitat i originalitat.

Si voleu llegir el redactat dels ítems, cliqueu aquí. A continuació podeu observar algunes produccions finals:

Producció Projecte Univers 1r ESO

Producció Projecte Univers 1r ESO

 

EL SEGUIMENT DIARI

Ens posem a treballar en el primer element volem avaluar: el seguiment diari. Des de fa un anys, el professorat emprava una graella en format paper. Aquesta graella estava dividia en tres apartats, i el professor marcava el nivell d’assoliment d’aquest durant la sessió que havia presenciat, però ens vàrem adonar que aquesta manera d’avaluar presentava alguns dubtes:

 • Per exemple: treball en grup. Aquest ítem s’havia d’avaluar a cada hora, cosa que és molt difícil d’avaluar en una sessió de seixanta minuts. A més, no tot el professorat entenia igual el concepte de treball en grup, així que la subjectivitat tenia un pes massa elevat.
 • Correspondència entre la graella de seguiment amb el pes numèric. Segons el número de Gens, Pocs, Bastants i Molts, el professorat havia de fer una sèrie de càlculs el dia del tribunal, que complicava i endarreria el procés d’avaluació.
 • Conceptes clars i més fàcils a l’hora d’avaluar. Després d’observar vàries rúbriques de diferents centres educatius i propostes dels companys i companyes, vàrem substituir els antics ítems per uns de nou.

Després de debatre entre l’equip docent durant una bona estona, va`rem produir una rúbrica que a continuació us mostrem:

La primera imatge és la graella de seguiment diari de l’alumnat. Com podeu observar, a diferència d’anys anteriors, aquest curs es va decidir que el professorat avalués l’alumnat per sessions de dues o tres hores, fent coincidint el moment d’avaluar amb l’esbarjo o el final del dia:El professorat marcava amb una X aquella casella que coincidia amb la nota que el/la docent considerava que l’alumne es mereixia segons descriu els ítems (per tal de poder veure el ítems redactats, cal que cliqueu aquí.  Una de les avantatges d’aquest sistema, és que l’excel ja calcula la mitjana de cada nota i la suma a l’apartat de seguiment diari del document final d’avaluació (es la primera pestanya que trobareu en l’enllaç anterior).

Ara ja tenim una part feta, anem a treballar en la següent: EL PRODUCTE FINAL

 

 

LA RÚBRICA PER AVALUAR …PER ON COMENCEM?

El primer repte que ens plantegem és el següent: la rúbrica d’avaluació que cal dissenyar cal que pugui ser utilitzada des de 1r d’ESO a 3r d’ESO. Aquest repte té a veure amb la línia de treball del centre ja que hem apostat per homogeneïtzar l’estructura del projecte de recerca ( antic crèdit de síntesi) de tal manera que la metodologia i plantejament sigui el mateix en aquest tres cursos.

A la primera sessió que ens van plantejar aquest repte, vam decidir quins eren els aspectes a valorar que havien d’aparèixer: després d’observar vàries rúbriques, aprofitar lectures recomanades per la xarxa i debatre una mica, vam concloure decidint que els tres grans blocs a valorar eren els següents:

 • el seguiment diari.
 • la producció del producte final
 • la presentació oral.

Una vegada això va quedar consensuat i decidit, ens vàrem posar deures per la següent sessió: desglossar aquest tres apartats en categories competencials i redactar el nivell d’assoliment de cadascuna d’aquestes.

NECESSITATS DE CENTRE

L’any passat l’equip docent de 2n de l’ESO va impulsar una nova manera d’enfocar el treball de síntesi seguint una metodologia molt propera a projectes.

Aquesta metodologia parteix de l’interès de l’alumne en relació a la temàtica tractada durant l’últim projecte: nyam nyam bon profit! Aquest projecte promociona els hàbits saludables relacionats amb la dieta de l’alumnat alhora que mostra les possibles conseqüències de seguir uns hàbits pocs saludables.

Prenent com punt de partida aquest projecte, l’equip docent va proposar una llista de títols atractius i interessants per l’alumnat a partir dels quals començarien una recerca especialitzada en aquest títol. Per exemple, un títol era ‘Ets addicte a les llaminadures’? L’alumnat, partint d’una activitat inicial on s’indica l’estructura de la recerca, comença a investigar sobre aquest tema; ells decideixen on volen posar l’accent a la seva recerca.

L’èxit va ser molt gran, l’alumnat va fer comentaris com els següents:

El que més m’ha agradat ha estat poder triar el tema.

Un aspecte a millorar, que resulta ser el mateix que el professorat que imparteix projectes s’ha trobat, és l’avaluació. Vist que aquesta necessitat està directament relacionada amb l’objectiu d’aquest any a la XCB, el professorat de l’equip impulsor proposa dissenyar una rúbrica per avaluar el projecte de recerca que també serveixi per l’avaluació dels projectes, i digueu-nos agosarats, pel servei comunitari de 3r d’ESO.

Ara toca seure i treballar!