Presentació a la Jornada Anual

 1. El curs 2016-17 hem encetat a quart de l’ESO un projecte integral de teatre, que abarca la preparació completa d’una obra per part de tot l’alumnat del nivell. N’hem dit projecte SOMNI, pel què té de caminar cap a un institut on l’art sigui cada cop més present en el nostre projecte educatiu, i coincidint amb què l’obra triada per estrenar-nos és el Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare

el somni d una nit d estiu-william shakespeare-9788494281556

 1. El projecte Somni, encara en desenvolupament, persegueix els següents objectius d’aprenentatge:
 • PRIMER I PRIORITARI: posar l’art a l’abast dels alumnes com a font de coneixement, autoconeixement i vehicle d’expressió
 • implicar cada participant, alumne o professor, en un projecte únic però coral
 • treballar en equip
 • fomentar la iniciativa i creativitat dels participants
 • de retruc, augmentar la seva autoestima i sentit de pertinença al grup i al centre
 • atansar la cultura als alumnes a través de la vivència pròpia i el contacte amb els seus aspectes més lúdics
 • reconciliar l’alumnat amb la llengua catalana

Naturalment, apart d’aquests, hi ha objectius més específics, de tipus curricular, que tenen a veure amb els àmbits de la literatura, la música, el teatre, el disseny i dibuix, la tecnologia, la gestió,…

2. Respecte l’avaluació, hem establert una rúbrica, que està penjada en una de les entrades del bloc, però el principal interès de l’avaluació que fem busca la reflexió crítica per part dels alumnes sobre el treball en equip i la responsabilitat que això suposa, alhora que sobre com la cultura ens enriqueix la vida

3. Tot i que el punt de partida va ser totalment dirigit, en tot el projecte el professorat ha tingut el paper d’acompanyant de les propostes creatives dels alumnes

4. S’ha reservat una franja setmanal d’una hora al llarg de tot el curs en la qual conflueixen els 60 alumnes del curs i sis professors. Això ha permès el desplegament de la feina, encara que ha resultat insuficient per a la coordinació del professorat i dels propis alumnes, un cop subdividits en equips. Hi ha previstos assajos diaris intensius les setmanes del projecte de recerca

5. Pel què fa a la projecció, tot i que encara no s’ha implementat, comptem en poder oferir l’espectacle a final de curs obert a alumnes i pares, i com a mínim en l’escola de primària veïna. És possible que encara es concretin noves oportunitats, en centres veïnals i esplais propers a l’institut.

Relat docent

El repte, encara ara, és arribar a completar el procés. La principal dificultat ha estat la coordinació entre professors, per manca d’un temps fix previst. I la por de comptar amb assajos insuficients.

En realitat n’hi ha hagut, però com que l’obra ha requerit d’una adaptació, que han fet els mateixos alumnes, fins a meitat de febrer no s’ha començat a assajar d’una manera sistemàtica el text. Aquí, cal afegir que l’alumnat és molt reaci a la memorització, de manera que alguns papers importants encara no estan completament assimilats.

Per contra, la feina dels vestuaristes i maquilladors era més limitada, i els han sobrat algunes sessions.

Comptem amb l’avantatge de la motivació per part de la majoria dels alumnes: encara que no memoritzar, assajar sí que els agrada i vénen ben predisposats a les sessions. Igualment, els professors gaudim d’aquesta feina creativa i dues professores s’han afegit per encarregar-se de grups d’actors de manera voluntària.

De cara a futures edicions caldria reparar els errors de planificació: l’adaptació de l’obra hauria de ser més lleugera i vetllar que els nois se sabessin abans el paper; potser diversificar les tasques dels que fan vestuari i maquillatge i unir-los amb els de decorats, almenys a partir d’un cert moment; trobar cada x sessions moments perquè els diferents grups ens expliquem què estem fent i cap on hem de caminar conjuntament.

De tota manera, i pendents encara de com acabi tot plegat, la valoració per part dels diferents participants és positiva, per la ruptura que suposa de la rutina habitual i la vehiculació de la creativitat col.lectiva que permet.

Vestuaristes i maquilladors: ressenya de la professora Núria Serra

EXPERIÈNCIA PERSONAL EN EL PROJECTE
Des de la meva aportació com a professora de Visual i Plàstica en l’àmbit artístic ha estat molt positiva.
He treballat amb un grup reduït d’alumnes de 4rt d’ESO. Prèviament ells han triat formar part del meu grup, la part d’indumentària/vestuari, el maquillatge i la perruqueria.
Els alumnes s’han dividit en grups de 4 i/o 5 persones.
Molt enriquidor el fet de poder compartir i aprendre entre tots una experiència que en un principi semblava inabastable i que poc a poc ha anat creixent.
L’interessant d’un projecte és el procés, veure com els alumnes van creient amb el que fan i van visualitzant la seva feina i aportació tant personal com col•lectiva.
Les competències i continguts treballats són els següents:

COMPETÈNCIES. ÀMBIT ARTÍSTIC

COMPETÈNCIA 1. Utilitzar estratègicament els elements del llenguatge visual per analitzar les produccions artístiques.
Implica ser capaç d’analitzar les produccions pròpies i o d’altres.
COMPETÈNCIA 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural.
Implica ser capaç d’escoltar i observar l’entorn atès que la percepció és l’estadi inicial per desenvolupar l’apreciació sensible, l’anàlisi i el coneixement de les produccions artístiques, la creació i l’expressió de les emocions.
COMPETÈNCIA 4. Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment.
Implica la capacitat d’observar i oferir una interpretació de la realitat. Serà fonamental el disseny, el cinema i les arts plàstiques. L’observació de l’entorn és bàsica per poder prendre decisions sobre els elements sensibles i significatius d’acord amb els que volem treballar per interpretar i representar.

COMPETÈNCIA 5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit.
Implica la capacitat de saber ordenar i coordinar els diferents elements d’un llenguatge artístic.
COMPETÈNCIA 6. Experimentar i/o improvisar amb els instruments i tècniques dels llenguatges artístics.
Saber experimentar i improvisar vol dir ser capaç de provar, de posar en pràctica coneixements i habilitats. Comporta la capacitat de prendre decisions en l’acció del mateix procés.
COMPETÈNCIA 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdiciplinaris tant personals com col•lectius.
Comporta iniciar un procés de reflexió i indagació sobre un tema d’interès per arribar a una producció i a unes conclusions finals.
COMPETÈNCIA 8. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions.
Implica valorar produccions d’entorns geogràfics i històrics diversos, situant-les en el seu context i tenint en compte la seva funció.
COMPETÈNCIA 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social.
Fa referència a la sensibilitat personal i estètica davant del fet artístic.
COMPETÈNCIA 10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i acció prosocial.
Implica integrar-se en produccions artístiques coll.laboratives que afavoreixen la cohesió i l’acció prosocial.

CONTINGUTS ESPECÍFICS. ÀMBIT ARTÍSTIC.
CC1. Percepció visual i audiovisual. CC2. Fonaments del llenguatge visual, plàstic i audiovisual. CC3. Elements bàsics de les produccions artístiques. CC4.Llenguatges artístics : procediments, ús i interrelació. CC5. Forma: Tipologia i característiques. CC6. Interpretació de les formes i lectura d’imatges.

CC7. Expressió i comunicació. CC8. Bidimensionalitat, tridimensionalitat i temporalitat. CC9. Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la representació i comunicació visual i audiovisual. CC10. Art i societat. CC11. Art i compromís. CC12. Interacció de les arts. CC13. Procediments d’anàlisi de produccions artístiques. CC14. Ecologia visual i sonora. CC15. Interrelació de les arts. CCD16. Tractament de la informació. CCD17. Construcció de coneixement i tècniques i instruments. CCD22. Entorns de treball i aprenentatge col.laboratiu.

NÚRIA SERRA BARNADAS
Professora de Visual i Plàstica

Músics: ressenya de la professora Esmeralda Freire

Projecte de teatre: Música i dansa

El treball en el projecte de teatre està sent satisfactori, ja que tot i tenir els meus dubtes o inseguretats en el moment de preparar les sessions per tal que fossin adients per a l’obra en qüestió, el resultat -penso- està sent prou digne.

En un principi hem començat fent unes danses escoceses, que crec apropiades per al moment de la festivitat de les noces. En segon lloc hem passat a preparar unes músiques d’ambient, d’estil folklòric medieval l’una, i d’estil pop relaxant (chill out) l’altra.

El desenvolupament de les sessions ha sigut entretingut i enriquidor. Ha calgut repassar i repetir les estructures de les danses, i establir un ritme i una tècnica per tocar els instruments i poder plasmar la partitura en música instrumental.

Competències especifiques que treballem:

Competència 3. Interpretar música de forma individual i col.lectiva utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques.
Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col.lectius.
Competència 10. Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial.

Esmeralda Freire – Professora d’Educació Física

Encarregats de logística i decorats: ressenya de la professora Montse Muñoz

La meva experiència com a participant del projecte de teatre ha estat força positiva. El fet de treballar d’una manera diferent a la que acostumem a fer en el dia a dia, donant molt de protagonisme a l’alumnat, és enriquidor, tant per ells com pel professorat. També és cert que no tot l’alumnat s’ha engrescat de la mateixa  forma, hi ha hagut alumnes més i menys motivats, però en genera està anant força bé.

Els continguts treballats a la meva àrea són:

 • Creació dels diferents elements del decorat (dibuix en cartró, pintat, retallat i muntatge de les diferents peces.
 • Creació d’un fons d’escenari multimèdia.
 • Creació d’un cartell publicitari.
 • Creació un full de càlcul per a les despeses.
 • Recerca d’espais per fer diferents representacions (contacte amb les persones responsables i visita de l’espai)
Les competències treballades són:
 • Competència artística i cultural, en la creació dels diferents elements del decorat amb una estètica determinada.
 • Competència comunicativa lingüística, parlar i conversar, escoltar els altres
 • Tractament de la informació i competència digital, en la creació d’un full de càlcul per les despeses originades, i recerca d’informació i tractament d’aquesta informació.
 • Competència d’aprendre a aprendre: desenvolupar la capacitat d’observació, planificació de la feina, motivació per la feina feta.
 • Autonomia i iniciativa personal, per prendre decisions i aprendre de les errades.
 • Autonomia social i ciutadana, a l’hora de treballar en equip i respectar les decisions de la majoria. Cooperació, diàleg i negociació.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic per intentar habilitar l’entorn més adient per a la representació de l’obra de teatre.

Montse Muñoz – Professora de Tecnologia

Establiment de les tasques i els grups

Tal com es veu en el primer vídeo, les primeres sessions vam traballar conjuntament tots els alumnes i professors, per tal d’establir les tasques, repartir-les i decidir qui s’implicava en cada una.

A partir de la tercera sessió, ja hem estat agrupats en quatre seccions: figurinistes i maquilladors, músics i ballarins, informàtics i encarregats de decorats, i actors. Els grups són relativament fixos, però un mateix alumne pot anar rotant a conveniència.

També va sorgir un pèl més tard un grup d’adaptadors del text, que han treballat bàsicament el primer trimestre. Després, ells i la professora, s’han redistribuit.

Tria de l’obra

Els criteris que vam seguir a l’hora de triar l’obra van ser:

 • que l’autor fos clàssic: la nostra experiència en muntatges teatrals anys anteriors ens feia saber que en un text clàssic hi és tot: només cal endinsar-se en la lectura per trobar-ho
 • que l’obra fos coral: si voliem garantir la màxima implicació d’alumnes, calia buscar una obra que no girés entorn uns pocs protagonistes, sinó que presentés un entramat ric de personatges
 • que inclogués elements còmics: ja ho aconsella Roal Dhal al començament de Matilda: el públic jove vol humor
 • que el text fos en català, però assequible al nostre alumnat, que no és catalanoparlant, sinó que té origens molt diversos però la seva llengua vehicular és el castellà

Per tot això ens vam decantar per la versió catalana que el TNC va presentar fa uns anys del Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare

Presentació del projecte SOMNI

El curs 2016-17 hem encetat a quart de l’ESO un projecte integral de teatre, que abarca la preparació completa d’una obra per part de tot l’alumnat del nivell. N’hem dit projecte SOMNI, pel què té de caminar cap a un institut on l’art sigui cada cop més present en el nostre projecte educatiu, i coincidint amb què l’obra triada per estrenar-nos és el Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare

el somni d una nit d estiu-william shakespeare-9788494281556