Organització dels docents

Podem diferenciar la tasca del professorat en diferents fases:

Fase prèvia, abans del crèdit: els professors responsables seran bàsicament els tutors del grup classe, els quals faran el buidatge del qüestionari inicial amb els grups, analitzaran els seus interessos i finalment assessoraran en la confecció de grups. Portaran a terme, si s’escau, tècniques de dinàmica de grups. En aquesta fase també s’explicaran els objectius d’aprenentatge:  com que es tracta d’un crèdit de síntesi que es treballa de forma col·laborativa, no incidirem tant en els continguts relacionats directament amb una o altra matèria, sinó en el propi procés de treball, que serà el que avaluarem.

Fase del crèdit de síntesi: com que els grups de treball no coincidiran amb el context del grup classe, els professors poden canviar i, òbviament, ja no coincidiran els tutors com fins ara. Els grups tindran dos professors de referència a l’aula, però aquests tindran un rol adreçat a guiar correctament els alumnes dintre del procés de treball i aprenentatge. No hi haurà matèries pròpiament dites, ni cap professor serà el guia “només” de la seva matèria-especialitat. Els professors posaran a l’abast de l’alumnat els recursos de contingut i les estratègies que aquests necessitin. Es preveu crear un banc de recursos compartit que doni resposta a aquestes necessitats: mapes, pàgines institucionals, organitzacions, campanyes, etc. D’altra banda, de la mateixa manera que els grups estan repartits en rols, també hi haurà un professor de referència per a cada rol (però no matèria): materials, organització general, àmbit de la comunicació, àmbit informàtic i àmbit científic.

El professorat comprovarà que diàriament els alumnes lliurin la part corresponent de la feina planificada.

En cap cas s’han d’oblidar els objectius d’aprenentatge: el propi treball col·laboratiu i aconseguir donar forma a una idea per la ciutat.

Fase final, presentació del projecte: els professors intentaran valorar tant el producte resultant com -sobretot- el procés de treball: treball col·laboratiu, capacitat de resolució de problemes, interacció correcta entre els alumnes, recerca de dades significativa. Es preveu la creació d’un espai  web per documentar tot el procés i els resultats finals. La visibilitat és tan important com el propi projecte, ja que permet als alumnes compartir les seves experiències.

De la mateixa manera que es preveu una exposició oberta dels projectes, també, un cop acabada aquesta, es penjarà a la web del centre el vídeo que es realitzarà mentre es dugui a terme per tal de poder arribar a aquelles famílies que no hagin pogut assistir, i a qualsevol persona que visiti la nostra web.

Organització d’espais

A cada grup de treball se li destinarà un lloc on poder desenvolupar la coordinació,  elaboració, revisió i presa de decisions de la seva tasca. L’espai assignat el compartiran amb altres 4 grups més d’interessos similars.

Per aquests espais de reunió, on podran intercanviar idees  i compartir coneixements, s’aprofitaran les aules de grup classe, els laboratoris i l’espai vestíbul entre les classes. A cada espai hi haurà 1 professor de referència, que s’encarregarà d’ajudar a la reflexió, i orientar als grups.  A més a més, hi haurà 2 professors de suport que es mouran entre els 6 espais, vetllant per mantenir un bon ambient de treball i una circulació respectuosa entre espais, a més a més,  així tots els  professors podran moure’s per anar resolent  aquells dubtes més específics que es puguin presentar.

Per a l’exposició pública, s’aprofitaran els mateixos espais establint un circuit que permeti diferents itineraris i afavoreixi una visita més àgil.

A cada espai s’establirà un ordre de presentació d’idees, on cada grup explicarà  la seva proposta a partir d’un eslògan i una breu síntesi del seu producte final en un temps màxim de 5’.

A cada espai s’habilitarà un parell d’ordinadors per tal que els visitants, quan acabin el seu itinerari, responguin un breu google questioner on se’ls demanarà una valoració  anònima de :

 • Quina creuen que és la millor idea
 • Quina presentació pensen que és la més original
 • Quina idea veuen més viable realment
 • Quina de les propostes  és la més útil per la ciutat
 • Quin eslògan els ha agradat més.
 • Quina exposició ha sigut la millor de les que han escoltat.
 • Quin dels estants estava més ben decorat.

Tasques i activitats

Les activitats plantejades estan pensades bàsicament per acompanyar als alumnes en la seva investigació i treball. Es poden agrupar en 3 tipologies diferents:

 • De motivació

Les activitats prèvies, així com l’activitat de  presentació del TS i la sortida tenen una funció merament informativa de coneixement de possibilitats a desenvolupar tant a la ciutat com al seu entorn.

 • D’inici

Estan pensades per donar unes pautes d’orientació que ajudin als propis  alumnes a reflexionar sobre el què volen millorar, facin una recerca sobre quina és la situació actual sobre l’aspecte que volen millorar i cerquin exemples  que ja estan en funcionament que els ajudin a desenvolupar la seva idea.

Bàsicament pretén que els alumnes siguin capaços de justificar d’una forma argumentada la seva proposta de millora.

 • D’organització i seguiment.

A partir de l ’activitat inicial, cada grup ha de dissenyar la presentació  de la seva idea a l‘exposició a la comunitat educativa i a l’ajuntament i ha de crear el seu espai expositiu.

No hi ha prefixat cap tipologia de producte final  de presentació, cada grup podrà recolzar la seva idea amb el producte que cregui  més adient ( Vídeo, Maqueta,  Tríptic, Presentació audiovisual, Dramatització,  Composició musical, etc).

La limitació del temps, només hi podrem dedicar 3 dies des de les  9:10h fins les 13:40h, no permetrà  el desenvolupament de gaires desviacions ni el plantejament de noves preguntes, però sempre es poden recollir les que sorgeixin per  a reprendre el fil en futures ocasions.

 • D’avaluació

Principalment  orientades a coavaluar conjuntament amb els companys  d’aula, el  professorat i el propi grup,  així com a tenir en compte l’opinió de la comunitat educativa.

La 1a serà una presentació als companys on es farà una exposició inicial interna. Aquesta activitat permetrà acabar de reajustar la seva argumentació  i millorar el seu producte final a partir de la coavaluació amb rúbriques  elaborades pels professors i consensuades amb ells.

La 2a activitat serà l’exposició oberta a la comunitat educativa i a l’ajuntament, on faran  públiques les seves propostes, s’aprofitarà per fer un concurs, entre el públic assistent, per escollir  les millors idees.  Això permetrà recollir  l’opinió més genèrica de com s’ha vist la feina realitzada i la presentació dels  productes.

Metodologia i organització de grups

En una tutoria del mes de maig els 121 alumnes de 1r seran redistribuïts a les aules de 1r segons l’àmbit  d’interès manifestat (cada aula de grup acollirà alumnes interessats en un mateix àmbit).

A les aules  s’establiran 27 grups  heterogenis de 4 persones  i 2 grups de 5 entre els alumnes que hagin mostrat interès en les mateixes propostes o similars. La formació del grup estarà a càrrec dels propis alumnes, i el professorat només intervindrà en casos d’incompatibilitat o conflictes

Per tal de que l’organització dintre dels grups sigui més eficient, el professorat  proposarà que cada membre del grup assumeixi un rol:

 • Producció: Material i necessitats → S’encarregaran de si falta alguna cosa de material i/o logística l i com aconseguir-ho.
 • Marketing i publicitat → Sobretot s’encarregaran de pensar en com vendre el producte final
 • Tècnic i/o informàtic → S’encarregaren de cobrir les necessitats informàtiques, ja sigui per conèixer el com elaborar un vídeo, una cançó, un powerpoint o simplement un document.
 • Coordinador del projecte → S’encarregaran de coordinar el projecte, sense oblidar cap de les parts
 • Secretari → S’encarregaran d’ajudar al coordinador del projecte a organitzar tot el projecte.

En la sessió de presentació del TS (9.6.2017),  cada grup escollirà per consens la seva proposta entre les diferents idees aportades per cada un d’ells. La seva tasca consistirà en elaborar un informe on consti la justificació de la seva idea.

El dia 12.6  es realitzaran sortides de reconeixement de l’entorn natural i cultural, en les que es nois podran obtenir imatges de la situació actual dels diferents tipus d’espais i com pensen presentar-la  a l’exposició.

A partir del  document de justificació de la seva idea, els alumnes disposaran de 3 dies per  concretar com pensen presentar la seva idea a l’exposició, així com per planificar, elaborar i desenvolupar el seu propi  pla de treball, amb l’ajut dels documents que els professors els  faran arribar.

Per tenir constància del procés hauran de dedicar cada dia els últims 30’ a omplir el full de seguiment diari que se’ls lliurarà el 1r dia.

Objectius del projecte

Els objectius del projecte venen especificats en els següents:

 1. Aprendre a  treballar en grup, a partir de la implicació personal i el diàleg per establir acords.
 2. Aplicar els coneixements apresos durant el treball en grup a altres situacions i contexts.
 3. Desenvolupar  l´esperit crític i el respecte com a eines bàsiques  de l’aprenentatge i la convivència .
 4. Acceptar la diversitat personal i cultural com una riquesa de perspectives.
 5. Crear un producte final mitjançant els recursos i materials necessaris per tal de presentar la seva idea a l’exposició.
 6. Dissenyar l’espai destinat a la seva idea en l’exposició a la comunitat educativa i a l’ajuntament.

El context

El centre rep una carta de l’Ajuntament de la ciutat demanant la col·laboració dels alumnes de 1r per desenvolupar un projecte de millora per la seva ciutat.

Se’ls demana que planifiquin una idea sobre l’aspecte que els agradaria millorar, i que presentin el seu projecte en una exposició oberta a l’Ajuntament i a la comunitat educativa del Numància.

Com neix el projecte?

El projecte ha sorgit del treball d’un grup de professors de l’INS Numància que formen part del grup impulsor vinculat a la Xarxa de Competències Bàsiques i , com hem comentat amb anterioritat, es durà a terme a 1r de l’ESO.

Aquest centre de secundària, ubicat a Santa Coloma de Gramenet, sempre s’ha definit com un centre innovador que ja des de l’any  2005  va apostar per la seva completa digitalització.

Aquest fet ha comportat una constant revisió i actualització de la manera de donar les classes per part del professorat, recolzada per un pla de formació interna realitzat al llarg de diversos cursos,  i aplicada  a les aules respectant les diferents perspectives existents de la docència .

L’esperit d’actualització, la incorporació de nou professorat, l’interès en poder atendre els canvis metodològics que es van introduint en els centres de primària de la nostra zona, així com la voluntat d’atendre les noves peticions per part de les famílies, ens ha dut a plantejar la valoració de com poder assumir aquest nou repte dins l’organització de l’institut.

Com a primera aproximació, aprofitant en part l’estructura organitzativa ja modificada per a realitzar el TS de 1r de l’ESO, proposem donar-li un gir per tal  que esdevingui un projecte i plantejar-lo com una qüestió contextualitzada, aplicable al món real, a partir de la qual els alumnes plantegin els seus interessos i els resolguin a partir de la recerca i el treball col·laboratiu en petits grups.

Es treballarà interdisciplinariament per investigar i donar una possible resposta global al problema inicial i la seva avaluació serà col·legiada entre alumnes i professorat.

Presentació

Som l’equip impulsor de l’Institut Numància. El nostre centre participa per any amb la Xarxa de Competències Bàsiques. En aquest primer curs ens hem proposat iniciar el camí formant-nos i sensibilitzant a la nostra comunitat de docents en el treball per projectes.

Els dos primers projectes que volem iniciar i documentar els hem pogut inscriure en l’organització inicial del centre. Però també som conscients que aquesta organització haurà d’anar canviant en funció del progrés de la nostra tasca.

El projecte que us volem presentar aquí porta per títol Mirant el Futur. Com a grup impulsor del centre estem convençuts que l’evolució de la societat comporta un canvi en la metodologia emprada a la classe. Com a docents la nostra tasca consisteix en preparar els nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.

Si el nostre objectiu és afavorir l’aprenentatge útil per a formar ciutadans/es crítics, autònoms i que siguin capaços de resoldre nous reptes en col·laboració amb els altres, cal revisar com presentar els aprenentatges, i una perspectiva contextualitzada i autèntica, no fragmentada, obre la porta a les escoles ajustar-se a l’actualitat i al món real.

Per aquest motiu ens hem plantejat canviar el treball de síntesi de 1r de l’ESO, que ja es plantejava com un treball en equip interdisciplinar, en un projecte col·laboratiu, en el que els alumnes puguin treballar segons els seus interessos reals.