Presentació


Aquest bloc ens servirà durant aquest curs (08/09) de plataforma de treball a l’aula d’informàtica.

Els recursos que fem servir són:

– Perifèrics: La càmera de fotos, la càmera de video, el Microscopi, l’escanner i el PDA.

– Programari: Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Editor gràfic Paint, Editor gràfic Inkscape, LEGO Digital Designer, Disseny 3D amb Google SketchUp, Edició de contes amb el Petit Escriptor i com a navegadors d’Internet Mozilla i Explorer.

CÀMERA DE FOTOS>>Càmera vídeo>>Microscopi>>escànner>>PDA

Càmera de fotos

Amb la càmera de fotos digital podem enregistrar imatges que visualitzin pràctiques i procesos d’experimentació, capturar imatges que il·lustrin el treball d’aula i imatges per penjar als nostres blocs.

Càmera fotos>> CÀMERA DE VIDEO>>Microscopi>>escànner>>PDA

Càmera de video

La càmera de video digital ens permet registrar imatges en moviment: seqüències d’un experiment (per exemple el creixement d’una planta, el comportament d’un animal…), exposicions breus d’un tema…

Amb aquest recurs treballem també la tècnica del croma, que es fa filmant davant d’un fons blau que deixarà veure una imatge predeterminada de fons (la fotografia d’un paisatge per exemple).

Càmera fotos>>Càmera vídeo>>MICROSCOPI>>escànner>>PDA

Microscopi
Amb el microscopi digital podem fer observacions al detall de mostres de vegetals o d’animals. Podem enregistrar també el moviment de petits animals i observar el seu comportament (per exemple una formiga…)

Càmera fotos>>Càmera vídeo>>Microscopi>>ESCANNER>>PDA

Scanner
L’escanner ens permet passar una imatge de format paper a format digital (per exemple dibuixos o gràfics fets a mà passar-los a l’ordinador…)

Càmera fotos>>Càmera vídeo>>Microscopi>>escànner>>PDA

El PDA
El PDA el fem servir a mode de tauleta sensible, dibuixant a mà alçada amb el llapis i passant després els dibuixos a l’ordinador.