Programació pràctiques: Bloc II Electrònica Digital

BLOC II Electrònica Digital

1. Nombres binaris (UNITAT 6)

· Diferenciar un senyal analògic d’un de digital.(p.20)

· Conèixer el sistema numèric binari (p.20).

Exercicis: 6.4 (pàg. 23).

2. Portes lògiques NOT, AND i OR (UNITAT 7)

· Conèixer les portes lògiques fonamentals (p.24)

Exercicis: 7.4 (pàg. 26, 27).

3. Portes lògiques NAND, NOR I XOR (UNITAT 8)

· Conèixer les portes lògiques fonamentals (p.28)

Exercicis: 8.4 (pàg. ).

4. Sumador d’un bit (UNITAT 9)

· Conèixer la suma de dues variables (p.32)

· Conèixer el significat del carry.

Exercicis: 9.4 (pàg. 33).

5. Restador d’un bit (UNITAT 10)

· Conèixer la resta de dues variables (p.34

· Conèixer el significat del borrow.

Exercicis: 10.4 (pàg. 35).

6. Generador d’un bit de paritat (UNITAT 11)

· Conèixer la utilitat del bit de paritat (p.36, 37)

Exercicis: 11.4 (pàg. 38).

Programació de les pràctiques: Bloc I

BLOC I Electrònica Analògica

1. Resistència.

 • Definició.
 • Utilització dels codis de colors.
 • Càlcul de l’interval de tolerància.
 • Utilitzar correctament el tèster per mesurar resistències.
 • Utilitzar correctament el tèster per mesurar potenciòmetres.

Exercicis: 2.4 (pàg. 10).

2. Díode, Led i Display.

 • Definició.
 • Identificar l’ànode i càtode.
 • Diferenciar polarització directa i inversa.
 • Funció de les resistènicies limitadores.
 • Set segments.

Exercicis: 3.4.1 (pàg. 14). Identificació ànode i càtode.

Exercicis: 3.4.4 (pàg. 15). Comprovació dels segments del display.

3. Transistor en conmutació.

 • Definició.
 • Reconèixer les parts del transistor.

4. Circuit integrat 555.

 • Conèixer el funcionament del circuit integrat 555.
 • Concepte de freqüència.

Exercicis: 5.4.1.b (pàg. 19).

5. Condensador.

 • Definició.
 • Conèixer el funcionament del condensador.

Benvinguts al Bloc Tecnologia a la xarxa

Benvinguts al bloc Tecnologia a la xarxa. Aquest bloc correspon a l’assignatura del mateix nom impartida a a 3r d’ESO a l’IES Joaquín Bau. Aquest bloc pretèn ser un espai on els alumnes consolidin els coneixments assolits en el taller de Tecnologia. Confio que es vagin penjant els vídeos, comentaris, dubtes que vagin sorgint després de les diferents pràctiques d’Electrònica.

Salutacions i ànims