Tema 4: Les primeres matèries

VEURE MINES I MUSEUS MINES A CATALUNYA A EDU3.CAT

L’EXPLOTACIÓ MINERA PAS A PAS

EXPLOTACIONS MINERES A CEL OBERT:

a) LES MINES A CEL OBERT

Recordeu el que hem estudiat respecte els minerals. L’home explota els minerals per a extraure d’ells els metalls però també algunes roques són utilitzades com matèria primera per a la indústria com les roques calcàries per fer ciment, i també com materials de construcció i d’ornamentació com el marbres i el granit. Si l’explotació d’un jaciment ( és a dir on trobem molt mineral agrupat) es fa en galeries subterrànies, en diem una mina. En canvi, si el jaciment s’explota a cel obert, es diu d’aquest que és una mina a cel obert o pedrera. Segons siguen les dimensions de la mina o de la pedrera, per a la seva explotació pot ser necessari recórrer a una tecnologia molt sofisticada.
Aquí us enganxo unes fotos de la màquina més gran del món que treballa en una mina a cel obert a Alemanya.

Mina a cel obert de carbó: És en la que el carbó es troba prop de la superficie i s’extreu mitjançant pous descoberts. Es necessita una elevada inversió en maquinaria. Casi totes les mines es troben a pocs centimetres, algunes es troben a 25 metres.

Avanç d’explotar la mina, es fa un reconeixament preeliminar del terreny per veure si el jaciment té l’espessor adeqüat i si les capes justifiquen el tipus de mina. També es fa un reconeixament per veure si hi ha carreteres, pous petrolifers, gas natural…

L’extracció de mostres permet saber les caracteristiques del terreny i determinar la situació de l’excavació practicada al fons de la zona carbonera per recollir l’aigua de la mina. El sistema de vies s’ha de colocar el més aprop possible.

Si el terreny és gros s’extrau part del terreny amb una pala excavadora i es fa un tall de 0,90 a 1,20 m. d’amplada, fins un punt determinat sobre del carbó. Després la pala carbonera excava una faixa de carbó, deixant un forat a la part superior per la pala desencaparadora.

L’equip mecànic pot ser accionat per motors diesel o elèctrics. S’utilitza una aplanadora en combinació amb pales més grans per moure la part final del recubriment. Els pous que queden després de l’extracció a cel obert, solen ser bastants plans, per el qual s’utilitzan amb finalitats agricoles.

b) LES PEDRERES

Les pedreres: present i futur

c) EXTRACCIÓ PER DRAGA

MINES SUBTERRÀNIES

És el segon tipus bàsic d’extracció de carbó.

Quan el mineral es troba a grans profunditats es caven pous fins a arribar a la veta i després la galeria per extreure-ho.

Per ventilar aquest tipus de explotació s’utilitza un mètode que consisteix en comunicar entre si aquests pous perquè els gassos que treu el carbó surtin a l’exterior i no produeixin explosions.

Per evitar que la mina s’esfondri, es col·loquen uns pilars a cada capa i quan ja s’ha acabat es provoca l’esllavisada.

Per transportar el material es fa per mitjà d’unes vagonetes a les instal·lacions i si l’explotació minera està més modernitzada es fa per mitjà d’unes cintes transportadores i elevadors.

El carbó sempre surt amb materials que dificulten la seva utilització i disminueixen al seva qualitat respecte al poder calorífic que té. Per netejar-lo s’utilitzen mitjans físics, com la trituració i el rentat.

Mina subterrania

Les mines subterranies s’obren en zones amb jaciments minerals prometedors. El pou és la perforació vertical principal, utilitzat per l’acces de les persones a la mina i per treure el mineral. Un sistema de ventilació situat prop del pou principal porta aire fresc als miners i evita l’acumulació de gasos perillosos. Un sistema de galeries transversals connecta el jaciment de mineral amb el pou principal a varis nivells, que a la vegada estàn connectats per obertures anomenades alçaments. Les grades són les cameres on s’extreu el mineral.

DE LA PEDRERA A CASA

Procés de la pedra, des de la seva explotació a la pedrera, passant per la fabricació de diferents acabats i pel treball dels marbristes, fins a les seves aplicacions. Veurem:
-Extracció de la pedra al front d’explotació
-Procés a la fàbrica d’elaboració
-Els diferents acabats, tècniques d’elaboració de cadascun
-El treball dels marbristes
-Col·locació, aplicacions
-Procés de restauració dels espais afectats
-Depuració i reutilització d’aigües a la fàbrica d’elaboració

VEURE VÍDEO DE LA PEDRERA A CASA, A EDU3.CAT

Deixa un comentari