Treball cooperatiu

El treball cooperatiu dins l’àrea de Socials

Metodologia del Trencaclosques (“Jigsaw”)

Tècnica d’aprenentatge cooperatiu creada per E. Aronson l’any 1978

Vol posar els alumnes en una situació d’interdependència extrema

Vol crear les condicions necessàries perquè el treball de cada membre de l’equip sigui absolutament imprescindible per tal que la resta dels membres pugui completar la seva tasca.

Passos:

  • El grup classe es divideix en equips de base, heterogenis, amb un nombre variable de components (de 4 a 6 membres), entre els quals hi ha alumnat amb dificultats d’aprenentatge, que son tutoritzats per algun dels companys del grup.
  • El material que s’ha d’estudiar es divideix en tantes parts o subtemes com membres té l’equip.
  • Cada un dels membres de l’equip base ha de treballar sobre una part de la informació del tema que estan estudiant conjuntament tots els equips
  • Cada membre de l’equip base es reuneix amb els membres dels altres equips que treballen el mateix subtema i forma un equip d’experts: en el si del qual s’intercanvien la informació, l’aprofundeixen, construeixen esquemes o mapes conceptuals, etc. (a partir de la informació que li ha facilitat el professor o la que ell ha pogut buscar); així s’especialitzen, esdevenen experts en el seu subtema.
  • Després cada un d’ells torna al seu equip de base i es responsabilitza d’explicar als altres la part que ell ha preparat al seu equip d’experts. D’aquesta manera tots es necessiten i es veuen “obligats” a cooperar, perquè cada un té només una peça del “trencaclosques” i els companys d’equip tenen les altres peces, totes imprescindibles per culminar amb èxit la tasca proposada: el domini global d’un tema objecte d’estudi prèviament fragmentat.

Per tant, al llarg de l’estudi d’un tema determinat o d’una unitat didàctica es van alternant els equips de base i els equips d’experts.

Organització del treball per part de l’alumnat

Grup d’experts

La tasca a fer consisteix en cercar informació de diverses fonts sobre uns continguts ja donats, elaborar un document marc i posar en comú la informació que s’ha de transmetre a l’equip base. Paral·lelament s’elabora també un mapa de conceptes.

Equip base

Una vegada acabat el treball de recerca es traspassa la informació a l’equip base. En aquest punt és molt important recalcar a l’alumnat que aquest traspàs d’informació es faci a partir del mapa de conceptes: així s’evita el dictat del text treballat i s’afavoreix una exposició de continguts.
Entenem que aquest aspecte és clau pel que suposa vers la transformació dels aprenentatges i, per tant, en l’adquisició de nou coneixement. Per la qual cosa la tasca del professor s’ha de centrar en orientar, mostrar, ajudar a que es posi en pràctica aquesta exposició amb l’objectiu que l’alumnat aprengui a transmetre el coneixement.

Treball de grup i individual

Acabada la feina de traspàs i una vegada completat el puzzle, es realitzen tasques que reforcin i ajudin a l’assimilació dels continguts treballats: preparar la presentació del tema, fer exercicis escrits (en format paper) i activitats d’aprenentatge i autoavaluació a través dels Hot potatoes.

Organització del treball per part del professor

Grup d’experts

El professor orienta, comenta i dóna suport a l’hora de cercar la informació, aclarir aspectes de vocabulari, conceptes…, elaborar resums o mapes conceptuals.
Una vegada acabada la cerca fa preguntes als especialistes amb l’objectiu d’assegurar que tots els integrants del grup coneguin els continguts que estan treballant i els assigna una nota d’especialistes.

Equip base

Es continua amb la tasca d’orientació i suport. En acabar el traspàs de cada especialista torna a fer preguntes per assegurar el coneixement general del tema treballat.
Al llarg del treball dels grups es van anotant observacions de l’alumnat: clima de treball, actitud…

Avaluació

Es fa una prova escrita a un dels integrants del grup.  El resultat d’aquesta prova serà la nota de grup per a cada un dels integrants del mateix.
Finalment s’exposen les presentacions elaborades.
La unitat didàctica es conclou amb una prova individual escrita.

Aspectes a vetllar

De treball personal

Preveure i facilitar –forçar, motivar- la participació dels integrants dels diferents grups i garantir el traspàs d’informació, tant entre els diferents integrants del grup com vers els alumnes tutors-tutorats.

De caire tècnic

El fet de treballar a internet implica haver de preveure situacions no desitjades de manca de connexió: la solució passa per poder disposar fàcilment dels materials en local i/o en format paper.

Justificació

La tria del mètode del puzzle es fonamenta en la constatació de que és el que millor s’adapta a l’àrea. Ens permet establir grups prou flexibles, cercant més o menys homogeneïtat segons les necessitats, formar grups de suport per parelles –tutoria entre iguals-, suplir absències puntuals…
Així mateix els continguts permeten el treball cooperatiu basat en l’intercanvi, el repartiment de tasques i/o responsabilitats, el compartir estratègies i transmetre informacions i coneixements.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *