Trets d’identitat

Línia metodològica  del centre

Treball per racons :  una manera d’organitzar el treball d’aula que té com a objectiu principal aprendre jugant, manipulant fent hipòtesis, experimentant i verbalitzant.

Treball per projectes metodologia que  parteix dels interessos i coneixements dels alumnes, afavoreix la seva autonomia i respecta els diferents  ritmes d’ aprenentatge

Programa de filosofia 3-18 que té com a objectiu ensenyar a pensar de forma crítica respectant les opinions dels altres; es treballen habilitats de pensament i llenguatge que són eines imprescindibles per a l’aprenentatge.

Reutilització de llibres de text

Els llibres de text s’ utilitzen com una eina més per a desenvolupar els currículums. Alguns d’aquests llibres són fungibles i per a ús individual i altres són de consulta o text  i es reutilitzen en els cursos posteriors.  D’aquesta manera s’abarateix  la despesa  de les famílies i s’afavoreix en  l’alumnat la cooperació, la solidaritat i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles.

Participació de les famílies

Al llarg del curs s’ofereix a les famílies la possibilitat d’aportar experiències personals a l’aula: aficions, oficis, coneixements d’altres cultures etc. amb el doble objectiu de d’enriquir el grup i alhora  poden estar en contacte amb  la classe.
Al llarg del curs es proposen regularment jornades de  portes obertes.

 

Trets d’identitat

ACONFESSIONAL
El centre és respectulós amb totes les creences dels membres de la comunitat escolar.
i té en compte el fenòmen religiós com un element més de la cultura.

LLENGUA VEHICULAR D’APRENENTATGE
La llengua vehicular i base d’aprenentatge és el català.
El castellà es sistematitza a partir de cicle inicial.
L’anglès s’inicia al primer curs de cicle inicial a nivell oral.

GESTIÓ DEMOCRÀTICA
Participació de tots els estaments que la composen, en la seva gestió, tant en l’àmbit administratiu com en el pedagògic, a través dels representants escollits.
Col·laboració de les famílies en les festes, en la realització dels tallers, organització d’activitats, etc

COEDUCACIÓ
L’escola posarà els mitjans necessaris per assolir una bona coeducació i no hi haurà cap discriminació per raons de sexe.

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Educació ambiental integrada dins de les matèries curriculars, amb l’objectiu d’inculcar els coneixements, la comprensió, els valors i les aptituds necessàries per facilitar la participació en la recerca de solucions als problemes ambientals.
L’escola a estat construida amb criteris de sostenibilitat i com a tal,  contribuirà a la recerca d’una nova ètica basada en el respecte de la Natura, el respecte de les persones i de la seva dignitat i l’exigència d’una qualitat de vida accessible a tots, amb un esperit general de participació.

EDUCACIÓ PER LA SALUT

Procès d’informació per tal de fomentar en els nens i nenes  uns  hàbits  individuals i col.lectius de vida saludables.

ESCOLA OBERTA A L’ENTORN
Participació en la vida cultural de Martorell
Col·laboració amb els altres centres escolars i entitats locals (trobades esportives, actuacions de teatre, visites, exposicions, etc.)

EDUCACIÓ DE VALORS, NORMES I ACTITUDS
Es vetllarà per actituds de respecte envers tots els membres de la comunitat educativa

NOVES TECNOLOGIES
Es fomentarà una actitud positiva en l’ ús de les noves tecnologies i s’incorporarà el coneixement i l’ús de les noves tecnologies en el currículum.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *