QUADRATS MÀGICS (ENTERS)

Proveu a col·locar en els quadrats els nombres donats, de manera que aquests siguin màgics:

a)   -3, 0, 3, 6, -6, -9, -12, -15, -18. La suma de les files, col·lumnes i diagonals, ha de ser igual a -18.

b)   -3, 0, 3, -1, 4, 1, -4, -2, 2.  La suma de les files, col·lumnes i diagonals, ha de ser igual a 0.