27. Conclusions Finals

Si faig una mirada transversal al llarg del que he anat expressant al diari de pràctiques, puc fer una valoració general molt positiva ja que veig a través de les diferents entrades al bloc, com s’han anat materialitzant de manera molt flexible i no sempre la planificada els diferents objectius que m’havia marcat amb la realització del meu pràcticum.

El camí inicial que m’havia plantejat de vegades es bifurca o s’acaba convertint en un carreró alternatiu totalment necessari a la llum de la experiència o a partir de la interacció amb les diferents dades disponibles.

Les diferents converses realitzades amb els professors del centre, amb la psicopedagoga, amb l’equip directiu i les seves aportacions i suggeriments.  També l’intent de recollir la informació dels mestres i de les famílies de manera més ràpida i eficaç, fent servir les tecnologies, així com l’anàlisi del resultats o la recerca de materials relacionats amb la eficàcia i eficiència de les reunions ha estat una trajectòria de continua interpel·lació personal i professional on era obligat tenir una mentalitat flexible i adequada a la realitat canviat, als seus límits temporals i en especial a les característiques tan especials i diverses que expliquen les relacions humanes.

Estic realment content per tota la tasca realitzada ja que de la meva  feina han sortit una sèrie de productes de molta utilitat com són ara:

1-    Un protocol-guia que ajudarà als docents del centre a realitzar les entrevistes amb les famílies de manera més segura i amb profunditat. En ell recullo tot un seguit d’eines teòriques i pràctiques per abordar aquest moment decisiu i importantíssim.

És evident l’entrevista amb els pares, pot ser decisiva per a coordinar i col·laborar amb les famílies i per tal d’optimitzar els rendiments escolars dels alumnes a partir de la cooperació dels pares. Tenir en compte tots els factors possibles que intervenen en aquests tipus d’entrevistes ajudarà a crear un clima de treball en comú, generar vincles, expectatives favorables envers l’alumne i l’escola i també contribuirà a evitar el conflicte.

2-     Un dossier adreçat a l’Equip Directiu, on s’aborda un altre tipus de reunions, les de treball i coordinació dels diferents membres de l’Equip docent, en l’elaboració del qual he tingut en compte aspectes teòrics d’origen molt divers: relacionat amb la pedagogia sistèmica, les tècniques  d’optimització del temps, la planificació de les reunions, les eines de dinamització que fomentin la creativitat i l’arribada a acords efectius, la participació activa de la majoria dels components i alhora de retruc la implicació compromesa i l’arribada a acords operatius.

El més interessant d’aquests tres mesos és la riquesa de la experiència:

Per una banda la importància del tema tractat: les reunions són una eina de gestió participativa, en el qual la gestió de les presses de decisions i l’arribada al consens no sempre resulta fàcil. De vegades pot resultar una pèrdua de temps i d’energia..

Però per altre part, també ha estat molt important el propi procés de descoberta i d’obertura a nous coneixements. Realment ha estat una tasca difícil i agosarada, on no sempre hi havia referents especialitzats, ja que he hagut d’infiltrar-me en camps no estrictament educatius, més relacionats amb el món empresarial i el màrqueting, les vendes i la productivitat de bens de consum o inclús i especialment en terrenys fins ara propietat estricta del coaching,

Crec que el psicopedagog per poder col·laborar amb els professors i la resta de professionals, ha de posseir una amplia formació sobre les més diverses qüestions. D’una manera més especial haurà de conèixer com funcionen les relacions i la comunicació dels éssers humans.

L’elaboració dels materials d’assessorament així m’ho han fet veure i tal com he anat observant al llarg d’aquests tres mesos el tractament de la temàtica de les reunions de pares o de les reunions entre professionals docents, implica abordar i abarcar de manera holística i interdisciplinar diferents àmbits del saber implicat: Cal re elaborar i assimilar continguts i sabers, habilitats i competències provinents de diferents fonts, pàgines webs associades al coaching empresarial, documentació de psicologia empresarial, estudis lingüística per tal d’analitzar processos de comunicació eficaç, llenguatge no verbal, sense oblidar els aspectes més interns, inter relacionals, emocionals i de creació de vincles que ofereix la pedagogia sistèmica.

Està clar que no hi ha una sola manera d’intervenir, que després de parlar amb l’equip directiu, he hagut de substituir o modificar la manera d’obtenir la informació, també ha estat interessant comprovar diferents tipus i graus de col·laboració per part dels docents, fet que demostra el difícil terreny en els que ens movem quan el material amb el que tractem són les persones, darrera de les quals hi ha una història, unes prioritats, uns tipus de compromís, uns costums i una formació diferent i una realitat familiar i professional diferents.

Crec que també han estat encoratjadores les opinions dels companys de pràcticum sobre el tema de les reunions amb les famílies i sobre les reunions de treball. Coincideixen tots ells en la dificultat del tema, però també en la necessitat, importància i la practicitat i aplicabilitat dels materials i de la recerca que fonamenta el meu pràcticum.

Francament penso que el millor de tot plegat és que podrà ser generalitzable a la majoria de claustres i aplicable també com a esquema de suport a diferents escoles i entorns familiars.

Les orientacions per tal de conduir les reunions de manera eficaç: preparació de la reunió, gestió del transcurs de la reunió, control de la reunió, actituds necessàries estan expressades de manera general i per tant poden tenir la suficient mal·leabilitat com per ser utilitzades i transformades en qualsevol entorn educatiu particular.

Tanmateix les tècniques de gestió, que ajuden a dinamitzar i potenciar la creativitat: Mindmapping, grup nominal, brainstorming, brainwriting, scamper, barrets per pensar, 635, diagrama de flux, diagrama d’afinitats, plus delta, Votacions secretes electròniques, Philips 66… així com el breu recull sobre els factors que dificulten el treball en Equip i com es poden superar aquestes dificultats tenint en compte factors com la coavaluació i l’autoavaluació… són estris ja presents en diferents bibliografies i entorns, però que amb la meva reelaboració, síntesi i compilació poden esdevenir un recurs proper i a l’abast.

He de fer també esment sincer als errors, que de fet n’hi ha i són la font de l’aprenentatge. Crec que el nombre de ítems aplicats en les enquestes ha estat excessiu (66 ítems als tutors!!! i 36 a les famílies) i ha provocat segurament que en la segona enquesta als mestres hagi baixat la participació tot i haver reduït el nombre.

D’altre banda sóc conscient que en realitzar enquestes via mail als pares, la participació i la mostra està esbiaixada, ja que els pares que fan servir les tic opinaran de manera diferent sobre la comunicació a través del bloc del centre o de la web, que uns pares o mares que no en fan tant d’ús.

Estic segur també que en l’anàlisi dels factors que intervenen i que convé controlar en una entrevista amb les famílies o en una reunió de treball, pot haver aspectes, indicadors, visions teòriques que no he sabut veure, mig amagats entre la embullada complexitat de qualssevol relació humana, on es barregen sentiments, expectatives, historials personals i de centre, vincles, motivacions, perspectives singulars… no obstant crec que he establert un primer pas, he obert via, cap a un camí de coneixement que ajudarà a millorar la qualitat del centre, responent així a les demandes inicials que se’n van plantejar en l’inici del pràcticum.

 

Publicat dins de General | 2 comentaris

26. Acabat el dossier.

Em trobo a la última fase del meu pràcticum i tinc preparat el Dossier per tal d’optimitzar les reunions entre docents, que d’aquí a 3 dies presentaré a l’Equip Directiu juntament amb el resum dels resultats de les diferents enquestes realitzades a les famílies i als docents i la primera anàlisi dels resultats que hauré de contrastar amb els seus membres.
També els presentaré el dimecres 30 de maig el material guió que he preparat per servir d’ajut a l’hora de les entrevistes amb les famílies.
En particular i parlant sobre el dossier, crec que és un material on he prioritzat la seva funcionalitat i practicitat. El document final que adjuntaré amb l’entrega de la memòria i del qual en tindrà còpia l’Equip Directiu i l’E.O.P. consta de aproximadament 60 pàgines.

Per confegir-lo he hagut de recórrer a diferents fonts; empresarials, consultors de màrqueting, coaching, psicologia i dinàmica de grups, ja que no hi ha molt material específic per a mestres. Fet que m’ha fet sentir molt motivat, en fer de pont entre uns mons que no haurien d’estar tan distanciats i molt menys en l’àmbit de les escoles privades, que han des subsistir i sobreviure en temps de crisi de les aportacions dels seus clients cada vegada més pocs i amb menys recursos econòmics.

L’índex del dossier és el següent:

DOSSIER SOBRE OPTIMITZACIÓ DE LES REUNIONS

Presentació. 2
-Objectius. 3
CONTINGUT 3
INTRODUCCIÓ. 4
COM CONDUIR REUNIONS EFICACES. 4
1. preparació prèvia de la reunió. 5
2. Facilitar i gestionar el transcurs de la reunió. 6
3. Assegurar un control sistemàtic i rigorós. 7
4. adoptar una crítica constructiva. 7
TÈCNIQUES DE GESTIÓ 7
TÈCNICA 1: EL MIND MAPPING 8
SOFTWARE SOBRE MIND MAPPING 19
TÈCNICA 2: EL GRUP NOMINAL 19
TÈCNICA 3: EL BRAINSTORMING, 22
TÈCNICA 4: EL BRAINWRITING 25
TÈCNICA 5: L’SCAMPER 26
TÈCNICA 6: 6 BARRETS PER PENSAR (SIX THINKING HATS) 27
TÈCNICA 7: 6x3x5 29
TÈCNICA 8: DIAGRAMA DE FLUX, 30
Característiques 30
Tipus de diagrames de fluxos 31
Simbologia i significat 32
Vegeu també 32
Enllaços externs 32
TÈCNICA 9: DIAGRAMA D’AFINITATS 33
TÈCNICA 10: PLUS DELTA 35
TÈCNICA 11: (Blind Voting through Electronic Meetings) Votacions secretes a través de Reunions Electròniques 38
TÈCNICA 12 TÈCNIQUES DE PARTICIPACIÓ: ACORD, DESACORD, CANVIS SUGGERIT 39
Philips 66 40
FACTORS QUE DIFICULTEN EL TREBALL EN EQUIP. 40
SUPERAR LES DIFICULTATS: COAVALUACIÓ, AUTOAVALUACIÓ. 41
VETLLAR PER LA COMUNICACIÓ 42
PIRÀMIDE DE LA COMUNICACIÓ 42
METODOLOGIA DE PRESSA DE DECISIONS 43
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 44
ANÀLISI DE PROBLEMES 44
LA COMUNICACIÓ EFICAÇ (ESTUDI DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA) 45
PERSUASIÓ, INFLUÈNCIA (NO MANIPULACIÓ NI IMPOSICIÓ) 46
ÒRBITA DE LA PERSUASIÓ 46
ESCOLTA ACTIVA 47
DONAR FEEDBACK 47
AVANTATGES D’UNA BONA ESCOLTA 48
PER MILLORAR LA CAPACITAT D’ESCOLTA 49
PARLAR EN POSITIU 49
ASPECTES NO VERBALS 50
SEQÜÈNCIA D’ATENCIÓ 50
COMPORTAMENT ASSERTIU 51
DAVANT DELS CONFLICTES 51
TÈCNIQUES PER LA GESTIÓ DEL CONFLICTE 53
Passos a seguir en el tractament de situacions conflictives 53
COMPONENTS NO VERBALS DE LA COMUNICACIÓ 54
PER ACABAR: QUE APORTA LA PEDAGOGIA SISTÈMICA RESPECTE A LES REUNIONS (EN RELACIÓ AL LLOC I EL ROL QUE OCUPEM ELS DIFERENTS PROFESSIONALS DINS DEL SISTEMA) 55
L’ORDRE DINS DEL CLAUSTRE. rols 56
NORMATIVA DE REFERÈNCIA 57
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 57
ENLLACOS 64
COMENTARIS GENERALS RECOMANACIONS EQUIP DIRECTIU 64

El dimecres espero recollir l’avaluació dels membres de l’Equip Directiu sobre el dossier i sobre els altres materials presentats, per veure si s’han complert les expectatives plantejada a la primera fase on es perfilava concretament quina era la demanda.

Publicat dins de Fase 5. Dossier de recursos i proposta de millora. | Etiquetat com a | 2 comentaris

25. Nova reunió amb equip directiu.

Avui he pogut parlar amb la Titular i el Director pedagògic per tal de concertar una entrevista final en la qual es doni per conclosa la Fase final de la meva intervenció al centre.

Hem quedat pel dia 30 de maig, dimecres a la tarda i utilitzarem la pissarra digital de la biblioteca per una millor exposició dels resultats en format de gràfiques.

Aquest dia els presentaré :

1. L’esquema-resum sobre els resultats obtinguts a la fase 4.

2. El dossier que em proposava el·laborar per a l’equip directiu sobre estratègies i tècniques de millora de la productivitat i l’eficiència de les reunions.

3. Reservarem també un temps per realitzar l’avaluació dels objectius conjunts establerts a la fase I, què en detall i per tal de recordar-los eren:

– Avaluar i analitzar la situació actual del centre en relació a les situacions comunicatives amb els pares.

– Descriure quines eines i procediments es fan servir als diferents cicles.

– Observar quin tractament se li dona als diferents continguts de les entrevistes.

– Avaluar el grau de participació dels diferents subjectes, la coherència i la línia d’escola.

– Recollir l’opinió dels pares i dels docents.

– Analitzar les dades obtingudes.

Caldrà tenir molt avançada la memòria i tenir preparada alguna graella que reculli l’avaluació de l’equip directiu per poder afegir-la al document que s’ha d’entregar. Ja que la data d’entrega 4 dies després.

Publicat dins de Fase 5. Dossier de recursos i proposta de millora. | Deixa un comentari

24: Avaluació de reunions des del punt de vista empresarial.

Publicación equipos Agencia

Publicat dins de General | Deixa un comentari

23: Diagrama d’afinitat. Què és?

Publicat dins de Fase 5. Dossier de recursos i proposta de millora. | Deixa un comentari

22. MindMapping

Publicat dins de Fase 5. Dossier de recursos i proposta de millora. | Deixa un comentari

21. Creació d’un dossier per a l’Equip Directiu.

La creació d’un dossier i la delimitació a partir de la pràctica d’una sèrie de propostes de millora m’ha obert un camí interessantíssim cap a noves tècniques de dinamització i d’optimització de les reunions.

Dintre d’aquest dossier caldrà tenir en compte una sèrie de normes bàsiques, totalment necessàries en el moment de la planificació i de la convocatòria de la reunió. Alguns d’aquests elements bàsics a tenir en compte seràn l’elecció dels membres, el nombre ideal de participants , la plasmació per escrit en la ordre de la reunió dels objectius a assolir i també de la responsabilitat que s’espera de cadascú i cadascuna.

És també molt interessant la figura del dinamitzador i el seu paper en la dialèctica de tot aquest procés de discussió i creació. Aquest gestor de la reunió ha de ser conscient de la importància d’arribar a acords i de que cal fer-ne un seguiment a posteriori que serà la via d’inici de les properes reunions.

En un curset de formació que organitza el secretariat d’escoles cristianes (Mari Carmen Marcos. Formadora i col·laboradora de la FECC en l’àmbit de la gestió dels recursos humans) he pogut observar que hi ha també una sèrie de tècniques de gestió que tot equip directiu hauria de conèixer, com són:

El Mind Mapping, la tècnica de grup nominal, el brainstorming, el scamper i l’ N-3, 6x3x3, el diagrama de flux, el diagrama d’afinitats i el Plus delta.

Cadascuna d’aquestes eines és un món per descobrir i ofereix cobertura a la creativitat, ajuden també a la resolució de conflictes, a gestionar les pluges d’idees i a fomentar el treball en equip…

En aquest quadern de bitàcora aniré compartint les meves descobertes sobre uns instruments que ajuden a navegar en el difícil món de les reunions de treball, el sextants de la imaginació o les correderes del treball en grup i l’arribada a acords.

Publicat dins de Fase 5. Dossier de recursos i proposta de millora. | 2 comentaris

20. Questionari obert passat mestres especialistes i membres de l’Equip Directiu.

Publicat dins de Fase 4: Observació i Anàlisi de les reunions docents. | 2 comentaris

19. Fase IV

Tinc bastant avançada la feina de la fase III i el dossier que he el·laborat amb un protocol i informació per guiar i orientar als tutors a l’hora de fer una entrevista amb les famílies, m’ha deixat bastant content a mi i als altres professionals als quals els he ensenyat.

Ara inicio la fase IV on els objectius eren:

Observar diferents reunions de treball entre docents.

Analitzar el grau d’eficiència i eficàcia dels claustres i reunions.

 Amb aquest sentit he observat diferents reunions de paral·lel i de cicle i he passat un qüestionari on line de preguntes obertes als mestres i als coordinadors i membres de l’Equip Directiu per tal d’analitzar de les dificultats i aspectes que impedeixen o que faciliten l’arribada a acords operatius.

Omplir el qüestionari va a poc a poc, és època de preparació d’una Festa de la Comunitat Educativa, s’apropa final de curs…  així que mentrestant vaig llegint i buscant informació sobre la fase V sobre continguts que anirien relacionats amb les tècniques de dinàmiques de grups, negociació, tècniques de síntesi, sistèmics, optimització i aprofitament de les intel·ligències múltiples, sinèrgia, construcció de continguts i treball cooperatiu i ús de les Tic com a eina de comunicació bidireccional i de construcció de coneixement compartit, assumpció de rols i responsabilitats, aprofitament del temps… per tal d’editar el dossier que hauré d’entregar a l’Equip Directiu al final del Pràcticum.

Publicat dins de Fase 4: Observació i Anàlisi de les reunions docents. | Deixa un comentari

18. Fase 3.

Em trobo en plena fase 3 estic dissenyant un protocol d’entrevistes estàndard per als mestres complementari al material ja existent.

Dins d’aquesta tasca d’elaborar una síntesi d’eines de suport i de recomanacions per als mestres, per tal de promoure en les entrevistes un desenvolupament global dels alumnes i que fomentin una relació col·laborativa constructiva amb els pares.

Amb aquest sentit estic fent :

Un protocol a seguir amb caselles de verificació. Per tal que els mestres poguin anar autoavaluant-se i assegurar que no es deixin rés important.  Un Guió de l’entrevista que complementi esquemàticament aquest primer suport més detallat. Un dossier de recursos (amb enllaços i material impres pels que volguin profunditzar més en el tema entrevistes.)

Em sento més motivat en aquesta tercer fase del meu pràcticum  i crec que si bé a la primera i segona fase he estat més condicionat pel factor temps i voluntat de participació dels pares i mares, tutors i tutores per tal de tenir dades més fiables. En aquesta el.laboració del guió puc ser més jo mateix i puc interpel·lar diferents teories i buscar en diferents fonts per tal d’aconseguir un material que no es quedi només en un model com diu M. Travesser de”gestió de les comunicacions amb les famílies basat en el “manegament” basat en protocols, informes, diagnòstics, avaluacions i un gran intercanvi d’informació entre professional, generant una gran xarxa d’informació, sinó que també vull incloure la particularitat de cada cas, sense excloure el saber i el món emocional conscient i inconscient del subjecte i la seva famíllia, els  resultats acadèmics i les competències emocionals, socials i al desenvolupament personal i espiritual de les persones”.  Amb aquesta línia són molt importants les aportacions d’aquesta psicòloga sobre la pedagogia sistèmica.

 

 

 

Publicat dins de Fase 3. Proposta de millora de les entrevistes amb les famílies. PROTOCOL D'ACTUACIÓ. | 2 comentaris