llapis

Les arts plàstiques és un mitjà de comunicació que disposa l’infant per mostrar tots els seus coneixements del seu entorn i del seu món interior experimentant a través de diversitat de materials i diversitat de tècniques on desenvolupa la sensibilitat, la creativitat i la intel.ligència.

L’expressió plàstica a l’Educació Infantil és un mitjà excel.lent on hi trobem completament reflectida la concepció constructivista de l’aprenentatge.

Aprendre és, per a l’infant construir nous significats de larealitat que l’envolta, els quals enriqueixen els propis coneixements prèviament adquirirts i permeten la seva aplicació a noves situacions cada vegada més complexes.

Abans de començar una activitat cal tenir en compte els coneixements previs dels materials i els estris. Doncs podem aprofitar l’activitat per treballar el vocabulari, les utilitats del material, l’ús dels estris…. Cal que manipulin el material i els estris a nivell sensorial abans de fer les activitats. La curiositat dels infants ha de permetre que puguin arribar i descobrir, amb els mitjans que els hi anem proposant,  al llarg de les diferents activitats

com fer pasta de sal

Download Title