Activitat 2: Edició i publicació d’imatges

A partir d’una imatge d’Internet, he eliminat alguns elements d’aquesta i afegit un text, que correspon al títol de la pàgina web, i el logo de l’escola. He pogut fer aquestes modificacions, amb el programa Pixlr. A més, he fet servir aquesta imatge en un dels articles publicats en aquesta web.

D’altra banda, he creat una imatge interactiva amb l’aplicació Genially. Fent servir la imatge anterior, he afegit uns botons que en clicar-los, es despleguen unes petites vinyetes amb informació o videos sobre el projecte què es farà amb l’alumnat de 2n.

Aquest és l’enllaç per poder accedir a la imatge interactiva.

Ús didàctic del material multimèdia

Ús didàctic del material multimèdia

Desenvolupar les habilitats digitals de l’alumnat, és imprescindible en la societat en què vivim. No només familiaritzar-nos amb els dispositius digitals i saber utilitzar-los sinó també prendre consciència dels avantatges i inconvenients que pot tenir la tecnologia i com fer un bon ús (Usart, M, 2021). Parlem, doncs, de l’alfabetització digital, com a eina imprescindible al segle XXI. Per això, des de petits és necessari que es pugui guiar als infants a com fer-la servir tant a casa com a l’escola per crear bons hàbits digitals.

A través del projecte proposat, “What’s for dessert?”, es vol iniciar una seqüenciació d’activitats que permetin a l’alumnat fer servir recursos digitals i conèixer què ens poden oferir o com ens poden ajudar a l’hora d’aprendre així com familiaritzar-se amb les eines digitals des de petits. En aquest cas, el projecte està dissenyat per a infants de segon curs de Primària, de set i vuit anys respectivament, i té com a finalitat desenvolupar l’escriptura en un idioma estranger, com ara l’anglès, a patir de la creació d’una revista digital, on en grups inclouran una breu recepta d’unes postres que els agradi.

Tot i que la gran majoria dels infants disposen de dispositius digitals a casa com ara ordinadors portàtils, tauletes o mòbils, molts d’ells i elles no coneixen les possibilitats ens poden oferir a l’hora d’aprendre. Gewerc (2015) assenyala que tot i que els estudiants d’avui dia són nadius digitals, la seva formació digital és insuficient i és necessari la formació del professorat en relació amb les TIC per educar digitalment als infants. El rol del docent és bàsic. Aquest ha de ser un bon model, promoure un ús segur, responsable, promoure el pensament crític, ensenyar la importància de la seguretat en línia i utilitzar-la de manera ètica, especialment en edats més grans. Consegüentment, necessita formació sobre les TIC i com aplicar-les a l’educació.

Cal esmentar que la introducció de les pissarres digitals a l’escola, ha potenciat el contacte dels nens i nenes amb l’entorn digital. Específicament, a l’aula disposen d’una pissarra interactiva, on acostumen a escriure o acomplir les tasques que la mestra els proposa. Per tant, es pot exposar que les eines, suports i recursos digitals poden ser recursos útils per aprendre perquè promouen un aprenentatge més actiu, significatiu i atractiu per a l’alumnat. Fins al moment, els i les alumnes de segon de l’escola, no han fet servir gaire les tauletes a l’aula, ja que acostumen a treballar de manera més tradicional. Mariaca, M., Zagalaz, M., Campoy, T., González,C. (2021) demostren que les tauletes proporcionen accés a un gran ventall de recursos educatius en línia, enriqueixen i ajuden a consolidar el coneixement.

Les activitats proposades en el projecte “What’s for dessert?”, volen anar una mica més enllà i permetre a l’alumnat fer servir tauletes i recursos digitals en línia per aprendre contingut curricular de l’assignatura de llengua anglesa, concretament vocabulari i estructures gramaticals lligades amb la unitat ‘Meals’ del llibre amb el qual es treballa.

Per tal de complir l’objectiu final del projecte, la creació d’una revista digital sobre postres preferits, és essencial treballar vocabulari i estructures gramaticals que els ajudin a escriure. Per poder aconseguir-ho s’oferiran presentacions i jocs educatius interactius en línia que els ajudin a aprendre el vocabulari. Es tracta d’una manera de potenciar l’interès dels nens i nenes així com el treball en parelles i grupal. D’acord amb Usart, M (2020), la comunitat científica mostra la relació positiva que existeix entre aplicar jocs educatius en línia amb l’adquisició de continguts i competències per part de l’alumnat. Per tant, es podria afirmar que l’aprenentatge basat en jocs (ABJ) pot ser un estil de formació per als infants que potenciï el gust per aprendre.

D’altra banda, les TIC faciliten la personalització de l’aprenentatge, poden adaptar el contingut a les necessitats dels estudiants, focalitzant-se més en l’alumne/a. El projecte que s’implementarà, està pensat exclusivament en els interessos dels nens i nenes de segon, ja que els agraden els jocs digitals, i els que es proposen seran creats exclusivament per ajudar-los i guiar-los en el procés d’escriptura d’una recepta, que és una tipologia textual que treballen durant el curs. Primer, aprenent vocabulari que poden fer servir, segon exposant les característiques d’una recepta, en aquest cas breu i adaptada al nivell i edat, i exemples.

Borokhovski, E., Tamim, R., Bernard, R. M., Abrami, P. C., i Sokolovskaya, A. (2012) expliquen que els entorns dissenyats perquè sigui essencial la interacció entre els alumnes, permeten resultats positius en termes d’aprenentatge. Tenint present aquesta idea, les activitats digitals d’aquest projecte, per treballar el vocabulari i el tipus de text, la recepta, es faran en petits grups, de manera que espugui fomentar el treball en equip. De fet, el producte final que es proposa, fer una revista amb el grup classe, és col·laboratiu. Per tant, es pot desenvolupar les habilitats socials i comunicatives en haver de treballar de manera grupal.

Les TIC poden ajudar a l’hora d’avaluar i autoavaluar-se, a través de recursos digitals podem observar com a mestres què han après els nostres alumnes i ells i elles poden reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge. En aquest cas, es farà servir un qüestionari online amb preguntes sobre les receptes incloses a la revista i el vocabulari treballat.

Per concloure, l’ús de les noves tecnologies a l’aula de primaria pot enriquir el procés d’aprenentatge de l’alumnat, però cal adaptar les eines digitals al nivell educatiu, el contingut a treballar, els interessos dels infants i ajustar-les als nostres propòsits d’aprenentatge. Com a mestres tenim un paper molt important en oferir a l’alumnat eines per consolidar les seves habilitats tecnològiques les quals són imprescindible en la societat en que vivim però també en oferir recursos cuidadosament seleccionats per treballar el contingut curricular d’una manera motivadora i efectiva.

Bibliografia

-Usart, M.(2021) Com utilitzar les tecnologies digitals en educació?Evidències per a les etapes d’infantil, primària i secundària. Recuperat de: https://fundaciobofill.cat/blog/com-utilitzar-tecnologies-digitals-educacio

-Gewerc, A. y Montero, L. (2015). Conocimiento profesional y competencia digital en la formación del profesorado: El caso del grado de maestro en educación primaria. RELATEC Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 14(1), 31-43

-Mariaca, M., Zagalaz, M., Campoy, T., González,C. (2021). Educación y TIC. Revisión bibliográfica. Revista Luciérnaga Comunicación Vol. 13, Núm. 25. Pp. 58-69. Doi: https://doi.org/:10.33571/revistaluciernaga.v13n25a4

-Borokhovski, E., Tamim, R., Bernard, R. M., Abrami, P. C., i Sokolovskaya, A. (2012). “Are contextual and designed student-student interaction treatments equally effective in distance education?” Distance Education, 33(3), p. 311-329

 

Share