Comentari de text

Introducció als gèneres literaris

GUIA PER AL COMENTARI LITERARI D’UN TEXT

Els objectius, sovint implícits, d’un comentari són:

 • Valorar el procés que segueix l’autor a l’hora d’expressar les seves idees.
 • Opinar sobre el text prenent en consideració com ho fa l’autor del text.
 • Determinar la idea principal.
 • Valorar els arguments utilitzats per l’autor.
 • Exposar l’opinió pròpia sobre el tema del text.

 

En el comentari:

 • No convé fer del text un pretext per a exposar els coneixements que es tenen sobre la matèria.
 • No cal parafrasejar el text. No convé dir el mateix amb unes altres paraules.
 1. ETAPA PRÈVIA
  1. Numereu  les línies de 5 en 5 per tal de referir-nos-hi amb més facilitat.
  2. Llegiu atentament el text i busqueu en el diccionari aquelles paraules que no s’entenguin prou bé.
  3. Observeu les característiques externes del text: títols, tipus de lletra, subratllats, divisió en paràgrafs o estrofes o guions…
  4. Subratllar els mots i les frases clau per retrobar-los després en el comentari.
  5. Subratllar els elements formals que us semblin expressius.
  6. Establir, en una primera lectura, les parts fonamentals del text.

Possibles preguntes:

 • Quin títol té el text?
 • Què es pot dir del tema del text?
 • Qui n’és l’autor o autora?
 • De quina època és?
 • Quina és la data de publicació del text?
 • S’identifica l’autor amb algun corrent, moviment o tendència artística, ideològica, estètica…?
 • Es pot relacionar l’autor amb altres autors coetanis? Hi mantenia cap mena de relació?
 • Se’n pot extreure cap conclusió?
 • El text té unitat? És un text complet? És un fragment?
 • Quina rellevància té en el conjunt de l’obra?
 • En quin mitjà s’ha publicat? En un diari? En un llibre? En una revista? En una catàleg? En suport digtital?
 • Pot identificar-se el text amb cap gènere?: periodístic, científic, literari
 • Si és literari, pot adscriure’s a cap gènere?: poesia, narrativa, teatre, assaig
 1. INTRODUCCIÓ: EL CONTEXT
  1. Establir i fer referència a l’obra d’on procedeix el text, si és un fragment, o bé situar-lo dins de la producció total de l’autor si és una obra completa.
  2. Referències a l’autor.
  3. Referències al corrent estètic al qual pertany l’obra i l’autor.
  4. Referències a l’època en la Història de la Literatura.
  5. Relacionar els textos amb altres textos, autors i moviments del moment.
  6. Cercar el gènere literari (èpica, narrativa, lírica o teatre), el subgènere. Cal expressar el procediment en què és presentat: diàleg, monòleg, diari, narració…; els punts de vista adoptats; el to que en resulta: irònic, humorístic…, i si és en prosa o en vers.
  7. Cercar el tipus de composició poètica, si és poesia.
  8.  Cercar l’anècdota del poema: receptor real i la motivació real o literària de l’escrit.
  9. Al·lusions simbòliques, les referències culturals (històriques, polítiques, religioses, filosòfiques…), les fonts usades.
 1. ETAPA INTERNA (TEXT)
  1. CONTINGUT (FONS) QUÈ DIU EL TEXT
   1. Sentit del títol.
   2. Determinació del tema i dels subtemes. Assumpte, motius..
   3. Argument, història, trama o discurs.
   4. Estructura del contingut: parts de l’obra.
   5. Personatges: accions i funcions. (Caracterització directa o indirecta /       Descripció física /Descripció psicològica /Actuació /Personatge pla o rodó /    Funció: principal / secundari / fugaç)
   6. Temps narratiu.
   7. Caracterització de l’ambient.
   8. Importància de l’autor/a: actitud (èpica, lírica o dramàtica), postura (objectiva, subjectiva), punt de vista (monòleg interior, testimoni, omniscient…), absència o presència dins del text.

 

  1. FORMA/EXPRESSIÓ: COM HO DIU?
  • Anàlisi de la forma partint sempre del tema.
  • Justificar els recursos formals com a exigència i suport del tema o contingut que vol donar-se a conèixer.
   1. Tipografia: canvi de tipus, marges, colors, disposició no usual…
   2. Pla fonètic: riquesa lèxica, freqüència d’aparició de fonemes, figures retòriques derivades de la fonètica (al·literació, paronomàsia…)
   3. Pla morfosintàctic: organització gramatical (oració simple, juxtaposició, coordinació, subordinació), funcions del llenguatge, modalitat de les frases emprades (asseverativa, interrogativa…), freqüència de les categories morfològiques, figures (asíndeton, polisíndeton, paral·lelisme, etc.)
   4. Pla semàntic: camps predominants, mots clau, creació de símbols, funció del context (referències culturals: símbols, mites, tòpics…), polisèmia dels mots, de les frases o del text, figures depenent del significat (sinècdoque,comparació, metàfora, metonímia, hipèrbole, anàfora, apòstrofe,antítesi, eufemisme, ironia…)..
   5. Pla mètric: metre, ritme, cesura, rima, estrofes…

Possibles preguntes:

Tema

 • De quin tema tracta?
  Quina és la idea central o tema del text?
  De quina manera l’autor suporta la idea central?
  Aporta res de nou el tema? Té cap relació amb altres textos que hagin tractat el mateix tema?
  Com es genera el tema? A partir d’un exemple, una anècdota, una opinió, una situació de comunicació…?
  Aporta diferents punts de vista? Es contrasta amb altres opinions o valoracions?
  La manera de tractar el tema, és temporal o atemporal?
  Quina mena de final té? Obert? Tancat?

Estructura

 • Quins apartats té el text? Són iguals en extensió? Són explícits?
  Pot identificar-se amb facilitat la presentació, el nus i el desenllaç?
  El text respon a cap estructura tipificada? Se’n transgredeix cap de coneguda?
  Hi ha cap ordre en la presentació del contingut?
  La informació segueix un ordre ascendent (del concret al general) o descendent (del general al concret?

Estil

 • Quina mena d’informació es vehicula? Concreta? Abstracta?
  Quins recursos utilitza l’autor per introduir les seves idees? Exemples, anècdotes, experiències personals?…
  Quin tipus d’informació pesa més en el text?
  Fa servir recursos estilístics com ara la metàfora, l’exageració, l’analogia….?
  El text segueix un ordre que va del concret al general o del general al concret?
 • Anoteu en un esquema el tema i els subconjunts significatius. Indiqueu-hi, per a cada part del text, els elements més expressius.

 

 1. RELACIÓ ENTRE CONTINGUT I FORMA
  1. Interconnexió dels elements dels diversos nivells, la seva potenciació mútua i el seu lligam amb el significat del text.
  2. Valorar objectivament el text literari: adequació entre contingut i expressió, expressivitat, to…
  3. Aclarir en quina mesura el text és testimoni de la seva època i com lliga i topa amb el present.
 • Redacteu la part central del comentari relacionant els elements expressius entre ells i amb el significat del text.
 • Rellegiu el text i el vostre comentari.
 1. CONCLUSIÓ
  1. Impressió que us ha causat el text d’acord amb la vostra sensibilitat, els vostres coneixements…
  2. Resum: conclusió a partir de totes les reflexions dites anteriorment.

Possibles preguntes

 • Què aporta de nou el text?
  Quina rellevància o significat té el text en el mitjà on s’ha publicat? I en el conjunt de l’obra de l’autor, si s’escau?
  El text compleix amb eficàcia el propòsit o la finalitat?
  Pot extreure-se’n cap tipus de valoració?
  Hi ha cap moralitat que sigui explícita o implícita en el text?
  El text que s’ha comentat provoca cap reflexió final?
  Se’n pot extreure cap conclusió de l’anàlisi feta?
  Hi ha punts foscos en el text que no s’han sabut aclarir?
  Exposo el nivell de dificultat que ha representat l’elaboració del comentari

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *