Guia didàctica

A) Títol: NATUQUÈ

B) Nivell educatiu al qual s’adreça: Alumnes de 5è de Primària

C) Objectius didàctics, competències i relació amb el currículum:

  • Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea (ús de la llengua com a eina per construir coneixement i utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp).
  • Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.
  • Conèixer l’especificitat dels éssers humans.

D) Criteris i sistema d’avaluació:

  • Inicial (oral i escrita) per valorar els coneixements previs de l’alumne.
  • Contínua, formativa i formadora.
  • Es valora l’interès, la participació i una actitud positiva.
  • Es valora l’esforç i l’evolució de l’alumne
  • S’avaluarà la presentació i elaboració dels treballs realitzats.
  • Es realitzaran controls sobre els continguts treballats.

E) Seqüència d’activitats proposades:

1.- La funció de nutrició:

La digestió dels aliments.

Quins aparells formen la nutrició?

2.- La funció de relació:

Com ens relacionem?

L’aparell locomotor.

F) Educació inclusiva:

És important que a l’aula tots els alumnes es sentin partícips del procés ensenyança-aprenentatge. Per a això, el mestre haurà de crear un clima de confiança que permeti a tot l’alumnat progressar. Per altra banda, amb l’aprenentatge cooperatiu, a més a més de potenciar la interacció entre els iguals, el mestre podrà treballar diversos valors d’inclusivitat. Alhora, amb la realització d’activitats de diferent tipologia, afavorirà també la inclusió.