Category Archives: Howard Gardner

Intel·ligències Múltiples a l’escola

Com transformar la nostra escola en una escola de intel·ligències múltiples?

Aquesta teoria pot ser una possible resposta a la diversitat de les nostres aules.

Hi ha diferents passes a seguir per transformar una escola tradicional en una escola de intel·ligències múltiples:

 1. Voler fer el canvi: És imprescindible que els docents participin voluntariament en aquest procés de canvi. Haurem de seleccionar i capacitar als integrants del projecte mitjançant tallers de capacitació intensius.

 • Concepte de Intel·ligència segons Gardner.
 • Característiques de cada intel·ligència.
 • Com reconeixer-les en els nostres alumnes.
 • Com activar-les.
 • Com planificar en base a elles.
 • Com organitzar l’aula.
 • Seleccionar activitats relacionades amb totes les Intel·ligències i d’acord amb el currículum.
 • Dissenyar diferents models d’avaluació.

2. Informar a pares i alumnes.

3. No hi ha un model a seguir: Cada escola de Intel·ligències Múltiples sera fruit de la capacitat i la creativitat de l’equip.

Objectius

 1. Ensenyament personalitzat (respectant els diferents ritmes i estils d’aprenentatge).

 2. Projecte de desenvolupament de valors, autoestima i aprenentatge cooperatiu.

 3. Planificació per “projectes”on els continguts giren al voltant de problemes o situacions reals i properes als alumnes.

Resultats

 1. Presa de consciència de les fortaleses i febleses de cada alumne.

 2. Millora de la seva autoestima.

 3. Millora de la seva comprensió dels continguts.

 4. Millora les relacions grupals.

 5. Major compromís mb l’aprenentatge.

 6. Afavoreix el descobriment i el desenvolupament de talents i habilitats especials en projectes individuals.

 7. Cada alumne avança en el seu aprenentatge segons les seves possibilitats.

 

 

 

 

 

Les Intel·ligències Múltiples a l’escola

Benvinguts  a aquest blog sobre Intel·ligències Múltiples que començo amb l’objectiu d’introduir els meus alumnes i companys en aquest món tant apassionant de la intel·ligència humana. Espero que  us agradi i us animeu a compartir impressions.

Definició de intel·ligència humana

La intel.ligència és la capacitat de relacionar coneixements que tots tenim, per a resoldre un determinat problema o situació. Si investiguem una mica en l’ etimología de la pròpia paraula trobarem en el seu origen llatí inteligere, composta de intus (entre) i legere (escollir). Per tant, podem deduir que ser intel·ligent és saber escollir la millor opció entre les que tindrem per resoldre un problema.

Visió tradicional de intel·ligència

Com es medeix la intel·ligència? Malauradament la majoria dels tests que medeixen la intel.ligencia d’un ésser humà només tenen en compte les capacitats lògico-matemática i lingüístiques (CI).

Els Tests de Intel·ligència 

És una proba disenyada especificament per a mesurar aptituds, coneixements i capacitats de l’individu. Consta d’un conjunt de preguntes o exercicis comuns per a tots els subjectes, anomenats ítems, i la seva funció és determinar quantitativament els coneixements o destreses.

Generalment, els items es disposen en un ordre de dificultat creixent. El test s’avalua per comparació: es compara la puntuació de l’individu específic amb la d’un grup de persones que s’han sotmés a la mateixa proba.

Això genera l’anomenat Cocient Intel·lectual (CI).

Dr. Howard Gardner

El Dr. Howard Gardner, Co-Director del Projecte Cero i Professor de Ciències de l’ Educació a l’ Universitat de Harvard, ha dut a terme investigacions sobre el desenvolupament de la capacitat cognitiva humana durant molts anys.

Aquestes investigacions l’han apartat de les teories tradicionals respecte de la intel·ligència humana  que es basen en dos supòsits fonamentals: que la cognició humana és unitaria  i que és possible descriure adequadament als individus com poseedors d’una intel·ligència única i quantificable. Howard Gardner,  va solucionar el problema, proposant que  no existeix una única intel·ligència si no moltes; que tots tenim capacitats similars però que sempre som més hàbils per a unes coses que per a d’altres, i va la va anomenar, Teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Així, l’autor amb la seva proposta estableix que no hi ha una única intel.ligència si no moltes i ofereix criteris per a observar-les, no per a mesurar-les. Si bé la majoria de nosaltres tenim totes les intel.ligències, cada persona poseeix unes característiques cognitives particulars. Cadascú de nosaltres tenim una combinació diferent d’aquestes 9 intel.ligències i les utilitzem de manera molt personal. Quan els programes eduactius es limiten a concentrar-se en el predomini  de les intel.ligències lògico-matemàtica i lingüística, es minimitza la importància d’altres formes de coneixement.  

 La teoria de les Intel.ligències Múltiples

Segons aquesta teoria podem diferenciar diferents intel.ligències:

 1. Intel·ligència lògico-matemàtica: És la capacitat per a resoldre problemes lògics i/o matemàtics. Comprén les capacitats per a realitzar operacions aritmètiques i raonar correctament. El nostre processament aritmètic,lògic, raonament… va lligat a ella.

 2. Intel·ligència Lingüístico-Verbal: És la fluidesa que te una persona en l’ús de la paraula. Destresa en l’utilització del llenguatge, fent referència al significat de les paraules, l’ordre sintàctic, els seus sons… Aquesta intel·ligència ens capacita per escriure poemes, històries,…

 3. Intel·ligència Visual-Espaial: És l’habilitat de crear un model mental de formes, colors, textures… Està lligada a la imaginació. Una persona amb una alta intel·ligència visual està capacitada per a transformar allò que la seva ment crea en imatges. Aquesta intel·ligència ens capacita per crear disenys, quadres, diagrames i construir coses.

 4. Intel·ligència corporal-cinèsica: És l’habilitat per a controlar  els moviments del cos per a realitzar activitats físiques com ara esports i requereix  una coordinació i un ritme controlat.

 5. Intel·ligència musical: És l’habilitat que ens permet crear sons, ritmes i melodies. Ens serveix per a expressar les nostres emocions i sentiments mitjançant la música.

 6. Intel·ligència Interpersonal: Consisteix a relacionar-se i comprendre a d’altres persones. Inclou les habilitats per a mostrar expressions facials, controlar la veu i expressar gestos en determinades ocasions. També comprén la capacitat per percebre l’afectivitat  de les persones.

 7. Intel·ligència Intrapersonal: És la nostra consciència. Entendre allò  que fem i valorar les nostres pròpies accions.

 8. Intel·ligència naturalista:  Consisteix a entendre l’entorn natural i l’observació científica de la natura, com la biologia, geologia o l’astronomia.

 9. Intel·ligència existencial: Incorporada l’any 1999 per H. Gardner, és la capacitat per preguntar-nos sobre la nostra existència en el món.