Activitat de Geometria 3r ESO

En aquesta unitat hem vist la classificació de les figures geomètriques amb 3 dimensions i hem estudiat els seus elements així com el càlcul de l’àrea i el volum.

Activitat

Farem una exposició d’objectes del nostre entorn que tinguin la forma d’una de les figures que hem estudiat.

Per parelles escollireu una figura geomètrica i un objecte amb aquesta forma. Indicareu en aquest mural la vostra opció i els vostres noms. Podeu afegir també una imatge. Cada parella haurà d’escollir una figura diferent així que us haureu de fixar en les que ja apareixin al mural.

Després de penjar la vostra opció al mural afegireu a la imatge del vostre objecte geomètric, fent servir Thinglink, la informació següent:

 1. Nom de la figura
 2. Família a la qual pertany (poliedre, cos de revolució,…)
 3. Link a la definició de Wikipedia
 4. Elements principals
 5. Vídeo de YouTube o imatge creative commons del desenvolupament al pla de la figura indicant la font
 6. Mesures de l’objecte indicant les unitats
 7. Àrea de l’objecte indicant la fórmula i les unitats
 8. Volum de l’objecte indicant la fórmula i les unitats
 9. Els vostres noms, grup i curs

Quan acabeu l’activitat m’haureu d’enviar l’enllaç al correu o deixar-ho com a comentari de l’article al blog.

Avaluació

L’activitat valdrà 2 punts de la nota d’aquesta unitat i s’avaluarà seguint els criteris següents:

Aspectes Poc treballat (0,25) Treballat (0,5) Molt treballat (0,75)
Presentació i multimèdia Només hi ha una imatge Hi ha una imatge clara de l’objecte i una altra o un vídeo del desenvolupament Hi han tots els elements multimèdia i es citen les fonts
Informació i errors conceptuals Només és correcte el nom i la família de la figura S’inclouen els elements principals correctament però falta algun important o hi ha alguna unitat de mesura incorrecte  Hi ha tota la informació sense errors i totes les unitats correctament
Mesura i càlcul  Àrea o Volum calculat correctament Àrea i Volum calculats correctament

Al realitzar aquesta activitat es treballa la competència digital en les següents dimensions:

 • Instruments i aplicacions

2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

 • Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement.

 • Comunicació interpersonal i col.laboració

7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.

 • Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.