Monthly Archives: març 2014

Comentari de text

A continuació exposo l’esquema a seguir per resoldre correctament els comentaris de text:

TÈCNIQUES D’HISTÒRIA                              L’anàlisi i el comentari d’un text històric

El comentari de textos històrics s’ha de fer seguint un mètode i anotant des de la primera lectura les idees bàsiques. No s’han de repetir les paraules del text, sinó comprendre-les i després analitzar-les.

 

Com es fa

 

Has de distingir cinc fases:

 

1.Identificar la naturalesa del text. Els textos es poden classificar segons la forma, el contingut i l’origen.

 

1.1.Segons la forma poden ser informatius, narratius o jurídics. Són textos                   informatius les cròniques, notícies, tractats, manifestos o informes; són narratius els relats, memòries, llegendes, autobiografies, etc., i són jurídics les lleis, tractats, etc.

 

1.2.Segons el contingut poden tractar de política, economia, aspectes culturals, socials, etc.

 

                   1.3 .Segons l’origen són fonts primàries els documents d’època, i fonts secundàries, els textos que analitzen un esdeveniment després que succeís.

 

2.Estudiar l’autor i el seu moment històric.

 

                   2.1.Autor. Si és una persona, se n’estudia la biografia; si és un grup o anònim, se n’analitza la ideologia.

 

2.2.Destinatari. A qui es dirigeix: a una persona o a un subjecte col·lectiu (un grup social, una nació).

 

2.3.Moment històric. Breu relat de l’època en què es va redactar el text.

 

3.Anàlisi interna. En aquesta fase es tracta d’identificar cadascuna de les idees, personatges, institucions o tendències que conté el text. Hem d’indicar-ne la idea principal i les idees secundàries i fer un petit resum del contingut.

 

4.Anàlisi externa o explicació. En aquesta fase, generalment més extensa, s’han d’explicar els antecedents i conseqüències que giren al voltant del text analitzat. És a dir, cal saber el context en què es va fer el document.

 

5.Síntesi. En aquesta fase hem de fer un petit resum de la influència del text i de l’autor en la societat del seu temps o en la seva evolució posterior.