EL PLA D’IMPULS A LA LECTURA A L’INSTITUT ANTONI BALLESTER

El PLA D’IMPULS A LA LECTURA es va implementar al nostre centre del  2011 al 2014 amb l’objectiu general de millorar els resultats acadèmics de l’alumnat .  El grup impulsor va rebre durant aquest període una formació específica que va anar fent extensiva a tot el claustre.  Els nous coneixements es van anar aplicant als  diversos tallers de lectura que es van implementar periòdicament des de les diverses matèries per promoure les estratègies de comprensió lectora .  Les conclusions a final de cada curs van ser molt favorables. Per aquest motiu continuem impulsant les estratègies d’eficàcia lectora entre tot l’alumnat d’ESO del nostre centre. 

A final del curs 2013-2014 es va fer el tancament del projecte i es van establir uns acords de continuïtat que han passat a formar part de la línia metodològica del centre. I havent fet les reflexions pertinents es va acordar el següent:

• Per incloure el treball de comprensió lectora en cada una de les matèries que cursen els alumnes, cada professor/a farà als seus alumnes una activitat de comprensió lectora cada trimestre (en relació amb l’estratègia treballada a cada curs) i en farà una valoració. La nota obtinguda per l’alumne computarà un percentatge específic (el que tingui establert cada departament) en la seva nota trimestral d’aquella matèria.

• L’estratègia a treballar en cada curs és:

A 1r d’ESO es realitzen els tallers per treballar l’estratègia d’EXTREURE LA IDEA PRINCIPAL d’un text.

A 2n d’ESO els tallers que es porten a terme continuen treballant l’estratègia de la idea principal i afegeixen tècniques per ELABORAR UN ESQUEMA del text.

A 3r d’ESO es treballen les estratègies per ELABORAR UN RESUM, aprofitant les tècniques ja conegudes d’extreure la idea principal i d’elaborar un esquema.

A 4t d’ESO es treballa la lectura de manera més profunda i reflexiva a través de les estratègies de FORMULACIÓ D’HIPÒTESIS i de FER INFERÈNCIES.

• Des de les matèries de Llengua Catalana i Llengua Castellana hi haurà temps de lectura a les sessions de classe. 

Els objectius que es pretenen assolir incorporant les tècniques de comprensió lectora en la línia de centre són els següents:

1. Incidir en la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat.
2. Proporcionar instruments a l’alumnat per a una millor comprensió lectora.
3. Oferir eines a l’alumnat per desenvolupar autònomament tècniques per a una
lectura eficaç.
4. Treballar les estratègies de comprensió lectora de forma transversal a tots els nivells, de forma corporativa i cohesionada entre tot el professorat.
5.  Valorar els resultats obtinguts a partir de les notes en les activitats de comprensió lectora avaluades per tot el professorat, analitzar i comparar els resultats en els diferents estadis de treball de les tècniques i extreure’n les conclusions pertinents.
6. Avaluar el funcionament de tot el procés ensenyament-aprenentatge de les estratègies de comprensió lectora.
7. Compartir reflexions, conclusions, noves idees i propostes de millora al final de cada curs per tal de fer les esmenes pertinents el curs següent.

Publicat dins de General | Deixa un comentari