PLA DE REOBERTURA DE LA LLAR D’INFANTS

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, avui dilluns 8 de juny, s’obre de nou la Llar d’Infants en una situació d’excepcionalitat. Per aquest motiu, s’ha elaborat un pla de reobertura tenint present la normativa del Departament d’Educació.

PLA D’OBERTURA DE LA LLAR D’INFANTS.

Introducció

El Departament d’Educació va presentar en roda de premsa el passat 20 de maig un pla d’obertura de centres educatius. En aquest pla s’autoritzava tant als centres privats, concertats i públics a tornar a les aules a partir del proper dia 1 de juny.

En el nostre cas, primer cicle d’educació infantil, l’objectiu de la reobertura és l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar. Una actuació que s’haurà de fer garantint les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària.

Cada centre educatiu elabora el seu Pla d’obertura propi sempre tenint en compte el marc normatiu següent:

– Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització el curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021.

– Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius.

Prèviament a la realització d’aquest pla l’equip directiu del centre ha informat a tota la comunitat educativa de la reobertura i ha fet un sondeig per conèixer quins professionals i quins alumnes es podien reincorporar al centre. Els resultats d’aquests sondeig són els següents:

Nombre de professionals que poden fer atenció presencial centre: una  professional farà l’atenció presencial al centre com excepcionalitat el mes de juny i juliol amb l’aprovació de l’Ajuntament i de d’inspecció. En el cas que augmenti el nombre d’infants es decidirà augmentar el personal docent.

Previsió alumnat que assistiran presencialment al centre: Després de fer el sondeig amb les famílies la previsió d’alumnes que assistiran al centre és de 3 (1 petit i 2 grans).

Organització de l’acció educativa presencial:

Després de conèixer l’alumnat que retornarà a la Llar el proper dia 8 de juny hem organitzat la tornada al centre de la següent manera:

–    Es faran ús dels espais educatius següents:  L’estança dels grans i el lavabo de l’estança dels grans així com també el jardí de la llar.

A l’estona de rentar mans es cantarà la cançó de les mans la qual dura uns 20 segons per tal que els infants estiguin durant aquest temps fent el rentat de mans.

Així mateix, s’explicarà als infants que quan vingui un estornut, es faci al colze.

La proposta d’horari serà la següent:

9:00 – 9:30h Benvinguda, higiene de mans i canvi de sabates
9:30 – 10:30h Joc lliure al jardí
10:30 – 10:45h Higiene de mans
10:45 – 11:15h Esmorzar (Cada infant amb la seva carmanyola)
11:15 – 12:15h Joc a l’estança de la llar
12:15 – 13: 15h Higiene de mans i estona de dinar
13:15 – 14:00h Estona de descans, higiene de mans i posar sabates per sortida esglaonada.

 

L’equip educatiu decidirà quin horari fer en funció del temps que faci i també en funció de com estiguin als nens prioritzant sempre, el màxim temps possible a l’exterior tal com proposa el departament d’ensenyament.

Pautes per les famílies

Les pautes que ha establert el departament d’ensenyament per a les famílies són les següents i són d’obligatori compliment:

 • Les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable.
 • A l’hora d’entrar i sortir de la Llar, les famílies no podran accedir al centre, s’esperaran davant de la Llar respectant sempre la distància de seguretat.
 • Per poder reincorporar-se, els alumnes han de reunir els següents requisits:

–   Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

–   Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

–  Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

–   Calendari vacunal al dia.

 • Les famílies han de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre.

A més a més, per poder dur a terme l’activitat de la Llar amb totes les mesures sanitàries indicades, cada infant ha de portar diàriament una bossa o motxilla amb tot el material que detallem a continuació marcat amb el nom:

 • Unes sabates o mitjons d’ús exclusiu per l’escola (es poden quedar de dilluns a divendres a l’escola).
 • Una carmanyola amb l’esmorzar i una carmanyola amb el dinar que caldrà desinfectar diàriament.
 • Xumets i biberons. Els xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.
 • Roba i calçat. Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material equivalents de paper. En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades.

Pautes específiques per les Llars d’infants

Per la reobertura del centre és necessari difondre entre l’equip educatiu i les famílies de la Llar d’infants els protocols d’actuació i les mesures de protecció que cal aplicar per reduir el risc de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent:

 • Distanciament físic: Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 m2. Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre d’infants per aula i mantenir grups reduïts i estables

Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de 15-20 minuts per evitar aglomeracions. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte escolar.

Es recomana que les educadores en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix. Així, si apareix un cas, el nombre de persones amb contacte estret és limitat.

En relació al personal docent i no docent, caldrà que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre.

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies.

El centre disposarà de solució hidroalcohòlica pel personal docent, així com dispensador de paper pel rentat de mans per alumnes i docents.

Ús de mascareta: Només seran d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, sigui entre les persones adultes o amb els infants.

 • Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho d’una manera autònoma.
 • En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera freqüent.  Els infants es rentaran les mans:
 1. A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
 2. Abans i després dels àpats.
 3. Abans i després d’anar al WC (infants continents).
 4. Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al jardí)
 5. Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.
 6. Com a mínim una vegada cada 2 hores.
 • En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
 1. A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 2. Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis.
 3. Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 4. Abans i després d’anar al WC
 5. Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
 6. Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Les mascaretes seran proporcionades per l’Ajuntament de Riudecols i compliran la normativa UNE, cal seguir les normes establertes per a la seva correcta col·locació i enretirada.

 • Pautes de ventilació: És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
 • Pautes de neteja i desinfecció: Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència:

 

La neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.

La desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. El producte per desinfectar el proporcionarà l’Ajuntament de Riudecols.

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: Interruptors i timbres, manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors, baranes i passamans, d’escales , taules, cadires, ordinadors, aixetes, lavabos. Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.

 • Joguines: A les llars no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable de 5 infants.
 • Rentat de mans: Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. És imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho d’una manera autònoma.

Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb el Covid

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:

 • Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
 • Avisar pares, mares o tutors.
 •     Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre  d’atenció primària o pediatra.
 • Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
 • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

En cas d’aparició de símptomes en un treballador o treballadora:

 • No assistir al centre.
 • Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.
 • Posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció.

 

 

L’HORA DEL CONTE “QUE VE EL LLOP”

Benvolgudes famílies,

Aquests dies de ben segur que aprofiteu per sortir al carrer amb els vostres fills i filles i poder gaudir de la natura a Riudecols. Avui després d’uns dies, volem compartir amb vosaltres un nou conte “Que ve el llop”. Ja sabem que ara ja no pareu per casa però potser,  podeu escoltar el conte abans d’anar a dormir o en una estona de calma a casa.

 

 

Esperem que tots i totes estigueu bé i que ens podem tornar a veure aviat.

 

Us enviem una abraçada molt gran!

 

PREINSCRIPCIÓ LLAR D’INFANTS CURS 2020-21

Benvolgudes famílies,

Us informem que el proper dimecres 13 de maig  s’inicia el període de preinscripció pel curs 2020-21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI

 • Només han de fer preinscripció l’alumnat
  • Que comenci per primera vegada a la Llar d’infants o s’hagi donat de baixa i es vulgui reincorporar o bé, vingui d’un altre  centre de primer cicle d’educació infantil.
  • Els alumnes que ja assistien el curs passat a la Llar d’Infants només caldrà que presentin una instància telemàticament informant de la seva continuïtat el curs vinent a la Llar D’Infants  i l’horari que faran. Així com també que presentin aquelles dades que hagin estat modificades respecte el curs passat.

QUAN

La preinscripció comença el dia 13 i es pot fer fins al dia 22 de maig ambdós inclosos.

ON

Tots els tràmits, en la mesura del possible, s’han de  fer de forma telemàtica :

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR TELEMÀTICAMENT

Aquest curs escolar, atenent a la situació sanitària, la preinscripció es realitzarà telemàticament.

 • La sol·licitud i altres documents annexes es podran descarregar des de la web de l’Ajuntament de Riudecols riudecols.cat.
 • La documentació s’enviarà per e-mail a : ajuntament@riudecols.cat, ja sigui fotografiada o escanejada.
 • Documentació a presentar:
  • Instància genèrica sol·licitant poder inscriure el seu fill o filla a la Llar d’infants Municipal (aquesta es pot fer directament a través de la web de l’Ajuntament important indicar l’horari que farà l’infant).
  • Via e-mail podeu presentar ja sigui fotografiada o escanejada la documentació següent:
   • Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada.
   • Llibre de familia.
   • DNI dels pares.
   • Llibre de vacunes.
   • Tarja sanitària.
   • Full domiciliació bancària.
   • Dues fotografies mida carnet.

PRESENTACIÓ EXCEPCIONAL DE DOCUMENTACIÓ PRESENCIALMENT:

 • Aquelles famílies que, de forma excepcional, hagin de presentar la documentació esmentada presencialment hauran de demanar cita prèvia a través del telèfon de l’Ajuntament ( a fi i efecte d’evitar aglomeracions).
 • Truqueu al telèfon de l’Ajuntament 977 817009 o al 625902220.

Si teniu qualsevol dubte respecte a la Llar d’Infants , podreu trobar informació al bloc de la proposta educativa i organitzativa i també, us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu e3010751@xtec.cat.

 

 

PREINSCRIPCIÓ ESCOLA CURS 2020-21

 

 

 

 

Benvolgudes famílies us informem que el període de preinscripció escolar per al segon cicle d’Educació Infantil  el curs 2020-2021 serà:

 • Entre el 13 i el 22 de maig ambdós inclosos
 • Totes les inscripcions es faran telemàticament.
 • Només s’atendran presencialment aquelles famílies que no disposin dels mitjans necessaris per a fer-ho telemàticament
 • Només han de fer preinscripció l’alumnat:
  • L’alumnat que inicia l’escolarització del segon cicle d’educació infantil (P-3) o venen d’altres centres i s’incorporen de nou a la nostra escola per cursar els cursos d’educació infantil i primària pertinents.

ESCOLA 

Tots els tràmits, en la mesura del possible, s’han de  fer de forma telemàtica:

 • A l’enllaç següent : Departament d’Educació   (es aconsellable us guardeu una còpia de la sol·licitud d’inscripció un cop complimentada o bé us la imprimiu)
 • Un cop omplerta la sol·licitud haureu d’enviar la documentació restant a l’adreça electrònica de l’escola que hagueu triat en primera opció. Si trieu l’escola Mare de Déu del Roser de Riudecols : e3005561@xtec.cat
 • Documentació a presentar ja sigui fotografiada o escanejada per e-mail a l’escola:
  • DNI del pare i la mare de l’infant o infants
  • Llibre de família
  • Tarja sanitària
  • Llibre de vacunes
 • Aquelles famílies que, de forma excepcional, hagin de presentar la documentació esmentada presencialment hauran de demanar cita prèvia a través del correu electrònic enviant un missatge o bé trucant al  telèfon de l’escola Mare de déu del Roser ( a fi i efecte d’evitar aglomeracions), núm. 977560023

 

   Per qualsevol dubte envieu un correu a l’escola triada en primera opció.

 

 

 

Moltes gràcies