Propostes de millora

  1. El tema del projecte ha de sortir dels alumnes, o al menys, consensuar-ho.
  2. Aprofundir en les sessions de tutoria en la formació de grups cooperatius, l’avaluació amb rúbriques i el respecte per la seqüenciació de les activitats.
  3. Crear fórmules i instruments d’avaluació: autoavaluació dels alumnes, coavaluació dels alumnes, autoavaluació per part dels professors del projecte i coavaluació de les activitats de desenvolupament.
  4. Seqüenciar i temporitzar millor les activitats perquè hi hagi més coordinació entre les activitats que depenen dels resultats d’unes altres.
  5. Treballar amb la rúbrica des del començament del projecte i no de la tasca final.