96a 4t ESOB

Continguts treballats.

Es presenten una sèrie de recursos en línia per a aprrendre i repassar matemàtiques:

* canals del youtube.

* Digits.

* edu3.cat

Deures per a la següent classe:

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

133a classe 1r ESO B

Continguts treballats.

Repàs per l’examen de demà.

Com es representen les dades en un diagrama de barres.

Deures per a la següent classe:

Estudiar.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

132a classe 1r ESO B

Continguts treballats.

mitjanes i modes. Com es calculen per dades agrupades i discretes. Distribucions bimodals…

Deures per a la següent classe:

Exercicis 11,12,14

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

95a 4t ESOB

Continguts treballats.

Classe post examen. Ens dediquem a fer activitats lúdiques, relacionades amb les mates o no.  Però educatives.

Deures per a la següent classe:

No deures.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

94a 4t ESOC

Continguts treballats.

Full d’exercicis de probabilitat. Com es calcula la probabilitat de la unió.

Deures per a la següent classe:

Exercicis del 3 al 7 del full.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

130a classe 1r ESO B

Continguts treballats.

FreqÇuència absoluta i freq. Relativa. Com es calcula i com s’interpreta.

Deures per a la següent classe:

Fer un parell de taules estadístiques. Alguns alumnes, copiar.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

93a 4t ESOC

Continguts treballats.

Probabilitat de dos successos relacionats (sense reposició). Arbres de probabilitat

Deures per a la següent classe:

un parell d’exercicis de la pissarra.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

93a 4t ESOB

Continguts treballats.

Darrera classe ordinària amb el grup.Probabilitats de casos relacionsats, sense reposició. Arbre de probabilitats.

Deures per a la següent classe:

Estudiar per l’examen.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

92a 4t ESOB

Continguts treballats.

Correcció d’exercicis. Reposició i no resposició.

Deures per a la següent classe:

Seguir ente exercicis del full.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

92a 4t ESOC

Continguts treballats.

Seguim corregint exercicis. Reposició i no resposició.

Deures per a la següent classe:

Seguir ente exercicis del full.

Deures per a la següent classe:

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

91a 4t ESOB

Continguts treballats.

Donat un dau trucat, veure quina és la probabilitat que surti un resultat determinat. Llei dels grans nombres, empíricament.

Deures per a la següent classe:

Estudiar.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

91a 4t ESOC

Continguts treballats.

Donat un dau trucat, veure quina és la probabilitat que surti un resultat determinat. Llei dels grans nombres, empíricament.

Deures per a la següent classe:

Estudiar.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

125a classe 1r ESO B

Continguts treballats.

Exercicis tipus CB. Àrees que tenen forats al seu interior.

Deures per a la següent classe:

Revisar els deures que hi ha pendents.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

90a 4t ESOC

Continguts treballats.

Probabilitats.

com funcionen els jocs de cartes.

Exemples de càlculs de probabilitats.

Deures per a la següent classe:

No deures.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

124a classe 1r ESO B

Continguts treballats.

Càlcul de superfícies. Correcció d’exercicis. Canvis d’unitats. Estimació de mesures. Exercicis del tipus CB

Deures per a la següent classe:

Acabar pag 191 del llibre.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

90a 4t ESOB

Continguts treballats.

Probabilitat: de la reunió i de la intersecció.

Llei dels grans nombres

Deures per a la següent classe:

Pag 237, e 14, 22, 24,25,26

Fer un cub trucat.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

89a 4t ESOB

Continguts treballats.

Comencem tema probabilitat.

Espai dels successos,

Successos equiprobables, segurs, impossibles.

probabilitat del succés impossible

Deures per a la següent classe:

Revisar combinatòria.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

89a 4t ESOC

Continguts treballats.

Comencem tema probabilitat.

Espai dels successos,

Successos equiprobables, segurs, impossibles.

Regla de Laplace.
Acabem abans de l’hora (examen d’anglès.)

Deures per a la següent classe:

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

123a classe 1r ESO B

Continguts treballats.

Area d’un poligon irregular, regular.

D’un sector circular, d’una corona circular.

Deures per a la següent classe:

11-25 pag 190

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

87a 4t ESOC

Continguts treballats.

La circumferència trigonomètrica. Sin, cos, tan a tots els quadrants.

Deures per a la següent classe:

Estudiar per l’examen.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

87a 4t ESOB

Continguts treballats.

Correcció d’exercicis per l’examen de divendres

Deures per a la següent classe:

Estudiar.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

86a 4t ESOB

Continguts treballats.

Verificació del teorema del cosinus,  càlcul de tots els angles d’un triangle qualsevol.

Deures per a la següent classe:

Anar a la cremada del dimoni. Pag 132, e35, e40

Anar a la cremada del

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.

86a 4t ESOC

Continguts treballats.

Correcció d’exercicis, resolució de triangles.

Deures per a la següent classe:

Exercicis de la pissarra, estudiar per l’examen de divendres.

Recursos:

Comentaris a tenir en compte.