Ús de les TIC en Educació

La introducció de les TIC en l’educació no és un procés recent. Des de l’aparició dels ordinadors personals (~1980) s’han utilitzat estos mitjans tecnològics en la docència. Però en estos últims anys, la ràpida evolució de les ferramentes TIC, així com el seu considerable abaratiment, han sigut decisius a l’hora de generalitzar-ne l’ús didàctic en l’aula.

Este ús ampli de les TIC en l’aula ha propiciat canvis profunds en la funció docent i en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. S’està modificant progressivament el model d’ensenyança, així com el rol del professorat. I, en este nou context d’aprenentatge més autodirigit, el professorat passa de ser l’única font de coneixement a exercir un paper més de guia, ajuda, dinamitzador i assessor.

D’altra banda, l’ús de les TIC en la docència, oscil·la entre ser mitjà i fi, sent prioritària la funció com a mitjà. No obstant això, els menors solen utilitzar les TIC la major part de les vegades buscant la part lúdica, d’entreteniment i intercomunicació. És una tasca, a l’aula, permutar estes prioritats perquè l’ús de les TIC s’oriente com a mitjà per a l’adquisició de coneixements amb sentit i de forma ordenada, així com fomentar la seua capacitat crítica.

D’altra banda, l’ús de les TIC pot afavorir la inclusió social, ja que facilita l’accés al coneixement i la participació en xarxes socials i fòrums en general. Des de l’aula cal aprofitar eixa dimensió per a difondre’n l’ús i així acurtar diferències entre l’alumnat quant a l’accés a la informació i la transformació en coneixement.
Però, com ja s’ha comentat, l’ús de les TIC en l’aula té llums i ombres i convé tindre en compte una sèrie de consideracions.

Respecte a l’ús didàctic de les TIC en les aules cal remarcar que:

1. L’important és sempre l’enfocament educatiu i no el tecnològic. És a dir, el professorat ha de tindre clar quin objectiu educatiu pretén aconseguir, què ha d’aprendre l’alumnat i de quina forma l’ús de les TIC pot facilitar este aprenentatge.
2. Les TIC no ‘obraran miracles’ en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Poden incrementar la motivació per la novetat de la metodologia didàctica utilitzada, però al final, el treball i l’esforç de l’alumnat ha d’estar present.
3. Les TIC han d’afavorir la metodologia del ‘saber fer’ com a fonament del procés d’aprenentatge i avaluació de coneixements. El docent planteja un aprenentatge actiu en el qual l’alumnat adquirix coneixements a partir d’experiències diverses de forma individual o col·laborativa.
4. La utilització de les TIC en l’aula s’ha de plantejar com a recurs de suport en el procés d’adquisició de la ‘competència digital’ per part de l’alumnat.
5. Les TIC no substituïxen el docent en l’aula. La figura del docent és bàsica per a la consecució dels objectius didàctics planificats en la programació d’aula. El docent establix les condicions de partida, establix objectius finals, guia i orienta.
6. Les TIC afavorixen tant el treball individual de l’alumnat com el treball col·laboratiu, i tant de forma presencial a l’aula, com a distància des d’entorns virtuals d’ensenyança.
7. Els materials utilitzats a l’aula han d’estar adaptats a la utilització de les ferramentes TIC. A més, han de facilitar la interacció amb l’alumnat, la col·laboració a l’aula i incloure aspectes relacionats amb la indagació i l’exploració. I, finalment, han de ser flexibles i adaptables a l’alumnat en situacions d’aprenentatge diferents.
8. Respecte als materials, també cal diferenciar si van dirigits a l’aprenentatge presencial o a distància. L’estructura i elaboració serà diferent. En el cas de l’ensenyança presencial l’alumnat té el docent a l’aula com a referència immediata per a qualsevol dubte o qüestió. En l’ensenyança a distància, el rol del professorat és diferent. Guia l’alumnat i hi interactua, però de forma diferida, per la qual cosa els materials hauran de ser totalment autosuficients i dirigits.
9. Les activitats TIC han d’estar estructurades i planificades dins del termini i la forma escaient per a la realització a l’aula. És important que no hi haja lloc a la improvisació, ja que es transmet una imatge d’utilització de les TIC per elles mateixes, sense objectius didàctics concrets.
10. La utilització de les TIC ha d’estar reflectida en la pròpia programació d’aula de cada matèria. Planificat l’ús en activitats concretes i amb els objectius didàctics descrits.

Respecte a les funcions educatives de les TIC podem ressaltar les següents:

1. Facilita la comunicació interpersonal i el treball col·laboratiu entre l’alumnat, tant en l’aula com fora. Comunicar és compartir.
2. Facilita la manifestació de les aptituds creatives de l’alumnat per mitjà de la utilització de ferramentes de disseny gràfic i multimèdia en general.
3. Facilita l’accés a informació d’actualitat, cultural, social, entre altres, per mitjà de la utilització de potents buscadors.
4. Facilita l’accés a materials didàctics preparats per a la utilització a l’aula.
5. Facilita l’accés a ferramentes per a la captura, l’organització i la gestió d’informació, com són els sistemes gestors de bases de dades, fulls de càlcul, generadors d’informes, etcètera.
6. Facilita l’accés a plataformes d’aprenentatge virtual, així afavorix la formació a distància.
Respecte als valors educatius de les TIC, cal tindre en compte que un dels objectius de l’educació és promoure una convivència basada en valors i que aporte la formació social, científica i tècnica, adaptada a les noves realitats.

Per això les TIC són fonamentals com a eina docent ja que:

1. Obrin les portes a l’alumnat a tot un univers de coneixements i informacions de qualsevol tipus.
2. Potencien en l’alumnat el desenrotllament de l’esperit crític. El capaciten per a poder filtrar i triar la informació que realment cobrisca les seues necessitats o expectatives.
3. Degudament guiat pels educadors i educadores, fomenten el sentit de la responsabilitat en prendre consciència que ‘no tot val’ en el web.
4. Fomenten el treball col·laboratiu. Per mitjà de la formació de grups de treball l’alumnat coopera en la busca d’informació d’interés relativa al tema en qüestió i aprén a consensuar punts de vista i opinions diverses.
5. Completen i amplien la seua base formativa ja que posen a disposició informació a la qual seria complex i, fins i tot, impossible accedir-hi en altres circumstàncies.

(Bones pràctiques TIC – Generalitat Valenciana)

Publicat dins de General | 1 comentari

Llicència de Creative Commons
El món de l’educació per un forat de http://blocs.xtec.cat/jurasecbloc/ està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons

Publicat dins de General | Deixa un comentari

La Caputxeta

Edu3.cat

La Caputxeta

Els protagonistes de “La cuina dels titelles” són el Cuiner i el seu Ajudant. El personatge convidat d’aquest capítol és la Caputxeta Vermella, que explicarà una recepta ben dolça.

La Caputxeta ens ensenya a fer un pastís de xocolata com el que va portar a la seva àvia, amb sucre, mantega, ous, xocolata i farina. Però la Caputxeta no ha vingut sola, el Llop, amagat al rebost de la cuina, s’encarregarà d’enredar l’Ajudant, i cada vegada que ha d’anar a buscar un ingredient el farà anar per un camí equivocat.

A l’hora de guarnir el pastís hi ha un conflicte entre la Caputxeta i l’Ajudant sobre com s’ha de fer. El Cuiner hi troba la solució. Frega la tetera màgica perquè en surti el Geni, Ferran Adrià, el millor cuiner del món, i els doni un consell: a la cuina s’ha de tenir imaginació.

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Presentació: Contes del món

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Revista Guix

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Lectoescriptura en educación infantil

Consideraciones previas

Los niños y las niñas de tres, cuatro y cinco años no deben estar todo el día pegados al pupitre, escribiendo y leyendo. La Educación Infantil posee unas características propias: el juego, la comunicación oral y corporal, la relación afectiva, los hábitos de cuidado personal, etc.

Cada niña y cada niño tienen un desarrollo madurativo propio que tenemos que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura con el que queremos trabajar se favorece el atender a cada uno de los distintos ritmos de desarrollo.

Todas hemos dicho a veces frases como “mi hija ya sabe leer”, pero ahora estamos inmersas en otro proceso de educación distinto, y contamos con que las niñas y los niños saben leer y escribir desde un principio, independientemente de que a las personas adultas nos cueste entenderles.

Proponemos trabajar el lenguaje escrito desde los tres años de edad. No sólo es posible, como venimos demostrando en cursos anteriores, sino que los alumnos y las alumnas de Educación Infantil se lo pasan estupendamente y aprenden un montón de cosas interesantes.

Debemos estimularles, ofrecerles la posibilidad de acceder al lenguaje escrito, pero no atormentarles, ni clasificarles, ni exigirles a todos unos conocimientos iguales.

Los niños y las niñas comprenden que el utilizar la escritura y la lectura sirve para comunicar, para gozar y disfrutar con ella, la rechazan cuando se les impone y se les desmotiva con calificativos negativos.

………………………………………………………………………….
Papel de los padres y las madres

SÍ a:

- Manejar mucha cantidad y variedad de material impreso: revistas, propagandas, libros, periódicos, recetas, poesías, prospectos médicos, cuentos, carteles de la calle,…

- Facilitar las iniciativas en las que les pidan material o ayuda para escribir y leer, dibujar, pintar,…

- Leer con nuestros hijos o hijas las producciones que hayan realizado (notas informativas, poesías, trabajos o proyectos,…) valorando siempre positivamente su esfuerzo.

- Hablarles muy claro y correctamente.

- Aceptar las producciones de los niños y niñas como su forma de comunicarse desde el momento lectoescritor en el que se encuentran y no como errores que han cometido.

- Continuar leyéndoles aunque veamos que son capaces de hacerlo por si mismas.

NO a:

- Las valoraciones negativas, o bajo el punto de vista adulto, de sus producciones escritas.

- Presionar o a comparar las producciones de vuestras hijas o hijos, siempre hay que respetar el proceso natural e individual en el que se encuentran.

- Agobiarnos con el aprendizaje de la lectoescritura, y no a agobiar a nuestros hijos o hijas.

………………………………………………………………………….
Etapas de maduración en lectoescritura

Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden pasar en su proceso de aprendizaje son las siguientes:

1. Escritura no diferenciada

Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zig-zags, bucles,…

Todavía no diferencia el dibujo de la escritura.

2. Escritura diferenciada

Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura.

Utilizan una cantidad de letras, números, pseudoletras, sin correspondencia entre lo escrito y lo oral.

Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y escrito:

. Varían la grafía.
. Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).
. Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio).
. Modifican el orden de las grafías.

3. Escritura silábica

La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la primera unidad oral que son capaces de segmentar.

Escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba.

Tipos de correspondencia silábica:

- Sin valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra cualquiera. Ej.: S E M para PA TA TA

- Con valor sonor convencional. Para cada sílaba escriben una letra que sí está en la sílaba. Puede ser:

. En las vocales. Ej.: I U A para PIN TU RA.
. En las consonantes. Ej.: P T para PA TO.
. En las vocales y en las consonantes. Ej.: P A T para PA TA TA.

4. Escritura silábico-alfabética

Se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra.

Al confrontar sus ideas con la escritura convencional descubren que hay más partes, que la escritura va más allá de la sílaba. Ejemplos:

. A LO para GA TO. Saben que hay dos letras en TO, pero no saben bien cuáles.
. DOI A para BOI NA. Buscan un valor sonoro próximo (B – D).

5. Escritura alfabética

A cada sonido le corresponde una letra o grafía propia.

Escriben textos completos en una lectoescritura convencional como la que usamos en el mundo adulto.

………………………………………………………………………….
Según el Ministerio de Educación y Cultura…

Real Decreto 1.331/1991, de 6 de Septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Infantil:

“La iniciación a los códigos de la lectura y escritura cobra un valor distinto al que se le ha atribuido tradicionalmente, ya que deja de ser el eje alrededor del cual giran las actividades de enseñanza/aprendizaje, convirtiéndose en una meta supeditada a otras ahora más importantes: la motivación por adquirir los nuevos códigos, el acceso a sus características diferenciales, la comprensión y valoración de su utilidad funcional, etc…

De este modo, y durante este proceso los niños aprenden las propiedades de significación, información y comunicación inherentes al texto escrito, descubren algunas de sus características de convención y sobre todo, si ello se propicia adecuadamente, se interesan por la lengua escrita y su utilización.

Por todo ello, la enseñanza sistemática de la lengua escrita no constituye un objetivo de la Educación Infantil, pero esto no debe impedir el tratamiento de ese sistema, ni la respuesta a los interrogantes que sin duda plantearán los niños, siempre desde un enfoque significativo.

La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo del niño. En este sentido, el Centro de Educación Infantil comparte con la familia la labor educativa, completando y ampliando sus experiencias formativas.”

………………………………………………………………………….
Resumen de los contenidos prescritos para Educación Infantil en el Real Decreto 1.333/1991, de 6 de Septiembre, por el que se establece el currículo:

1. Identidad y Autonomía Personal:

1.1. El Cuerpo y la propia imagen
1.2. Juego y movimiento
1.3. Actividad y vida cotidiana
1.4. El cuidado de una misma

2. Medio Físico y Social:

2.1. Los primeros grupos sociales
2.2. La vida en sociedad
2.3. Los objetos
2.4. Animales, plantas y paisajes

3. Comunicación y Representación:

3.1. Lenguaje oral
3.2. Aproximación al lenguaje escrito
3.3. Expresión plástica
3.4. Expresión musical
3.5. Expresión corporal
3.6. Relaciones, medida y representación del espacio

Como puede apreciarse a la vista de todos los contenidos que señala el MEC en su Real Decreto, la lectoescritura ocupa sólo una pequeña parte a trabajar y desarrollar en Educación Infantil. No lo olvidemos.

………………………………………………………………………….
Bibliografía básica

SI QUIERES EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EN ESTA LÍNEA Y PARA PROFUNDIZAR EN LOS ASPECTOS TEÓRICOS ES ALTAMENTE RECOMENDABLE LA LECTURA DE:

- Escribir y leer. Vol I: De cómo los niños aprenden a leer y escribir. Ed Edelvives.
- Escribir y leer. Vol II. De cómo enseñar a leer y escribir. Ed Edelvives.
- Escribir y leer. Vol III. Materiales y recursos para el aula. Ed Edelvives.

En estos tres volúmenes ha participado un amplio equipo de redactores (Lluís Maruny Curto, Maribel Ministral Morillo y Manuel Miralles Teixidó), asesoras (Ana Teberosky, Teresa Maurí, Inés Miret y Adela Moyano) y un grupo de trabajo (Joseph Calm Masó, Dolors Corominas Causa, Lluís Espuña Danés, Narcís Font Costa Y Mª Teresa Gómez Masdevall). En ellos encontrarás desde las bases más teóricas sobre el proceso de lectoescritura hasta abundantes ejemplos de su concreción en el aula.

 

Publicat dins de Lectoescriptura | 1 comentari

Imagine…

Més galeries | Deixa un comentari