CRITERIS D’AVALUACIÓ A L’ESO.

IES Joan Coromines

Departament d’Educació Física

Normativa

Equipament

 • És obligatori l’ús de roba i calçat esportiu per a fer les classes d’Educació Física. Els alumnes que no en portin, no podran fer la pràctica corresponent, i aquest fet es contemplarà a la nota d’actituds, valors i normes.

 • El professor/a donarà el temps que cregui convenient per canviar-se i dutxar-se.

Seguretat i higiene personal

 • No es permet portar durant la classe objectes que puguin provocar alguna lesió (tant a companys com a qui els porti), com poden ser collarets, polseres, rellotges, anells, arracades, etc.

 • No es permet menjar llaminadures durant les classes.

 • La dutxa en acabar la classe és obligatòria, de la mateixa manera que cal canviar-se de roba. L’incompliment d’aquesta norma afectarà de manera molt important la nota d’actituds, valors i normes.

 • No s’han de portar objectes de valor a les instal·lacions d’Educació Física. En cap cas els professors no es faran responsables.

Assistència i puntualitat

 • En arribar a les instal·lacions d’Educació Física, és el professor/a el qui dona el permís per entrar als vestidors.

 • La puntualitat és molt important. Arribar tard afecta a la nota d’actituds. Si el professor ho considera oportú, pot aplicar mesures correctores en cas de reincidència.

 • Les faltes d’assistència a classe i les faltes de pràctica (en cas de lesió o altres circumstàncies) s’han de justificar convenientment.

 • El cas de lesió no exclou de la presència a classe.

 • Tres faltes injustificades durant un trimestre comportaran l’insuficient a l’avaluació.

Faltes de pràctica i adaptacions curriculars

 • Els alumnes que per qualsevol motiu no realitzin la classe pràctica hauran de portar justificant i realitzaran la tasca que els encomani el professor.

 • En cas de problemes de salut que impliquin un període prolongat de temps d’inactivitat o que impossibilitin certes pràctiques, s’haurà de presentar el corresponent informe mèdic, i el professor farà la convenient adaptació curricular. En cap cas hi ha exempció en l’àrea d’educació física.

Material i instal·lacions

 • El material i les instal·lacions del centre són de tots, i la seva cura pertoca a tots plegats. Els alumnes que els malmetin es faran responsables de la reposició o reparació corresponent. Aquest aspecte també es reflectirà a la nota d’actituds.

 • Els alumnes han de col·laborar en la distribució, recollida i emmagatzament del material.

Normes d’avaluació

 • Per obtenir la nota de la matèria es tindrà en compte els següents percentatges, a nivell orientatiu:

Primer i Segon cicle (3r i 4t d’ESO)

Pràctica 60 % i 50%

Actituds 30 % i 30%

Teòrica 10 % i 20%

 • Tot i aquests percentatges, és necessari aprovar l’actitud per seguir aquest criteri. Els alumnes que suspenguin aquest aspecte poden suspendre l’avaluació.

RECUPERACIONS I ACTIVITATS DE MILLORA:
Quan el progrés de l’alumne no sigui l’adequat s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’han d’adoptar quan es detecti el problema i en qualsevol moment del curs, i la seva finalitat ha de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu amb èxit. També s’han de donar eines per millorar la nota (sobretot al final de curs).
Quan un alumne/a suspèn un trimestre té el dret a fer una recuperació per recuperar l’avaluació. Així mateix té el dret a recuperar, si s’escau, el curs passat.
ELS CRITERIS A QUART D’E.S.O. A NIVELL GENERAL:
Planificar i posar en pràctica escalfaments autònoms per a una activitat concreta.
Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut, a partir del coneixement de sistemes i mètodes d’entrenament.
Participar en l’elaboració d’un pla de treball per a la millora de la condició física.
Realitzar exercicis d’acondicionament físic atenent a criteris de correcció postural com a estratègia per a la prevenció de lesions.
Participar de forma activa en activitats esportives individuals, col·lectives o d’adversari.
Participar en l’organització i posada en pràctica de torneigs o competicions esportives.
Participar de forma constructiva en la creació i realització de coreografies amb suport musical.
Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d’alliberament de tensions.
Planificar una activitat en el medi natural, seleccionant l’equipament adient, seguint les normes bàsiques de seguretat i cercant informació significativa de la zona en relació amb les activitats a realitzar.
LA RECUPERACIÓ I MILLORA A QUART D’E.S.O.:
L’alumne/a que suspengui el trimestre pot fer una recuperació. Si ha suspès la majoria d’unitats didàctiques, la recuperació es farà a través d’una prova escrita a on es valorin els continguts treballats a classe d’una manera teòrica (igual que la millora). Si ha suspès perquè no va realitzar una prova o va obtenir una nota molt baixa, es pot repetir la prova per poder recuperar.
Si l’alumne/a va suspendre el curs anterior però va passar de curs, ha de presentar un treball teòric, aprovar-lo i superar el primer trimestre per a aprovar el curs passat. Si no el recupera, farà un altre treball i aprovar el següent trimestre i així consecutivament.