Crida

Crida a la participació.

Presentació experiències de Servei Comunitari

FORA DE TERMINI

El Departament d’Educació organitza una jornada de Servei Comunitari el proper 5 d’octubre de 2019, en un moment en què aquesta acció es generalitza a tots els centres educatius de Catalunya que imparteixen 2n cicle d’ESO. És per aquest motiu que, per tal de donar difusió a les experiències més rellevants que s’han dut a terme en els anys de pilotatge i implementació, es fa una crida als centres perquè comparteixin la seva experiència en el marc d’aquesta jornada.

Es pot participar en dues modalitats:

 1. Comunicació. Explicació oral de l’experiència
 2. Exposició gràfica. Panells informatius

 Els participants en la modalitat comunicació  rebran una certificació com a ponents en la jornada.

Els participants en la modalitat exposició gràfica gaudiran de la difusió de l’experiència i la seva incorporació en els espais web del Departament d’Educació.

 Els interessats en presentar experiències a la Jornada de Servei Comunitari hauran de fer arribar la seva proposta als serveis centrals a través del formulari  incloent-hi:

 • Dades del centre
 • Modalitat de participació (comunicació/panell)
 • Títol
 • Dades de la persona responsable
 • Breu descripció de l’experiència amb una extensió màxima de 1.200 caràcters.
 • Objectius, resultats i conclusions de l’experiència.

 Després de l’acceptació de la proposta per part del Departament d’Educació, s’haurà de fer arribar la comunicació completa abans del 6 de setembre de 2019.

Les comunicacions s’hauran d’ajustar a les normes següents:

 • Presentació oral en català. També el text de les presentacions de suport haurà de ser en català.
 • Temps màxim de la presentació 15 minuts (10 minuts de presentació i 5 de debat)
 • Les sales disposaran dels mitjans tècnics per realitzar les presentacions.

 Els panells informatius  seran editats seguint les instruccions del Departament d’Educació i hauran d’incloure la informació següent:

 • Títol del projecte
 • Nom del centre
 • Nom de l’entitat col·laboradora
 • Nivell educatiu
 • Necessitat detectada
 • Proposta de servei
 • Aprenentatges adquirits
 • Vivències de l’alumnat i/o dels usuaris
 • 4 imatges significatives

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb els referents de Servei comunitari dels vostres serveis educatius o amb serveis centrals (Clara Prades, tel: 934 00 69 00, extensió 3735 i e-mail: rprades@xtec.cat)