El cos humà

Activitats

human-anatomy1

Aquí trobareu resum esquemàtic de l’anatomia humana i els     enllaços per ampliar el tema, ja que s’ha de saber cada part dels diferents aparells o sistemes i els seu funcionament:

Estudiarem estructures, aparells i sistemes del cos humà. Els cos humà està format per sistemes i aparells. El sistemes estan formats per òrgans. Els òrgans estan formats per teixits i els teixits per cèl·lules.

*Cèl·lules que formen els organismes pluricel·lulars estan organitzades en teixits, òrgans, aparells i sistemes.

*Teixit: grups de cèl·lules d’estructura i funció similar.

*Òrgans: formats per diversos teixits, estan ben definits anatòmicament i contribueixen a fer una funció específica dins l’organisme.

*En un sistema o en un aparell, els diferents components cooperen en la realització d’una funció. Normalment hi ha una continuïtat d’un òrgan a l’altre dins d’un mateix sistema.

*Sistema es el conjunt d’estructures constituïdes per un sol tipus de teixits i distribuïdes per tot l’organisme (sistema tegumentari, sistema esquelètic, sistema muscular i sistema de relació i control).

*Un aparell està constituït per un conjunt d’estructures que ocupen una posició ben delimitada anatòmicament i destinades a fer una mateixa funció (a. respiratori, a. circulatori, a. excretor i a. reproductor).

http://www.xtec.es/~malos/caracteristiques/aparells/aparells.htm

Sistema tegumentari: és el sistema més extens del cos ja que el recobreix totalment,  per tant externament, amb diverses cavitats internes. La seva funció és la de separar, protegir i informar-nos del medi que ens envolta. Està format per la pell i les estructures i glàndules anexes. La pell està formada per una capa pluriestratificada de cèl·lules on podem distingir epidermis, dermis, hipodermis.

http://www.botanical-online.com/medicinalspell.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Pell

Sistema esquelètic: La funció esquelet és sostenir el cos i donar-li forma. Fa possible la locomoció. El sistema ossi protegeix els òrgans interns (cervell, pulmons, cor). Està format pels ossos (que són estructures de diferents formes: plans, llargs, irregulars), lligaments i tendons.

Sistema muscular: és el conjunt de músculs del cos, la funció principals dels quals és generar moviment, tant voluntari com involuntari. El múscul és el teixit contràctil del cos; deriva de la capa mesodèrmica de cèl·lules germinals embrionàries. En conjunt, són cadascun dels òrgans carnosos que, amb llur contractilitat, són els instruments immediats per a produir o contrarestar els moviments. L’element anatòmic constitutiu és la fibra muscular que pot ésser llisa o estriada. El moviment està sota el control del sistema nerviós.

Sistema nerviós: La seva funció és la captació, integració i coordinació dels estímuls procedents del medi extern i del medi intern i l’elaboració de les respostes més adequades per al bon funcionament de l’organisme.

Sistema endocrí o sistema hormonal: és un conjunt d’òrgans, teixits, glàndules o cèl·lules especialitzades de l’organisme que alliberen hormones. El sistema endocrí actua com una xarxa de comunicació cel·lular que respon als estímuls alliberant hormones i és l’encarregat de diverses funcions metabòliques de l’organisme.

Aparell digestiu: és el sistema d’òrgans que transforma els aliments en substàncies simples, els nutrients , en un procés anomenat digestió. Els nutrients són absorbits i utilitzats per obtenir energia i en el manteniments del cos.

Aparell respiratori: és el sistema responsable del fer possible el mecanisme de la respiració. Amb la respiració es duu a terme l’intercanvi de gasos, O2 i CO2. Està format per boca, faringe, laringe, tràquea, bronquis, bronquíols i alvèols.

Aparell circulatori: és el sistema de transport d’oxigen, nutrients, hormones i productes finals del metabolisme de l’organisme. Regula la temperatura. Compren el cor, vasos sanguinis, vasos limfàtics, sang, limfa, líquid cefaloraquidi, líquid intersticial i components del sistema immunològic.

Aparell excretor: és l’encarregat de la producció i secreció de l’orina. Amb l’orina es duu a terme la funció  d’excreció en l’organisme, és a dir, l’expulsió dels productes residuals procedents del metabolisme.

http://www.argosymedical.com/Urinary/samples/animations/Urine%20Formation/

Aparell reproductor: Els sistema reproductor és el conjunt d’òrgans que entre les seves funcions principals tenen la reproducció dels éssers vius.

http://www.xtec.es/~rvillanu/reproductor/reproductor.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema_reproductor

Imatges:

cimg00381

 

 

 

 

 

 Vídeos:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/ZscXOvDgCmQ" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

 

Resum amb adreces d’interès:

presentacia1

 

 

 

 

 

 

Imatges i animacions:

 http://www.visiblebody.com/start

Activitats:

http://www.xtec.es/~egarci54/aparell%20respiratori.swf

http://www.xtec.es/~egarci54/aparell%20digestiu3.swf

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu3/index.htm

http://www.salonhogar.com/ciencias/anatomia/cuerpo_humano/cuerpo_humano.swf

http://www.edu365.cat/primaria/salut1/index.htm

Caceres del tresor:

http://www.omerique.net/twiki/bin/view/Recursos/ElEsqueletoHumano

http://www.xtec.cat/~ncoma4/caceres/nervios/nervios/nervios.htm

http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/sentits.htm

http://www.xtec.net/~ncoma4/digestiu/index.htm