Sessió 0

Calendari del curs:

  • 24 d’octubre
  • 7, 21 i 28 de novembre
  • 19 de desembre

Requisits de certificació:

  • Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de la formació (10 hores)
  • Valoració positiva de les tasques d’aula elaborades (5 hores)

Currículum educació primària

Àmbit de matemàtiques. Àrea de matemàtiques

Orientacions metodològiques i d’avaluació per a l’etapa
La resolució de problemes és el context ideal per reconèixer les matemàtiques com a eines útils per resoldre situacions, per traduir situacions quotidianes a llenguatge matemàtic, per dissenyar estratègies de resolució, per raonar i justificar les opcions preses, per treballar en grup, arribar a acords i comprendre les raons dels altres i un espai en què els continguts dels diferents blocs s’usen de manera conjunta.
Dins d’aquesta dimensió, la programació i la robòtica educativa proveeixen una sèrie d’estratègies que afavoreixen les habilitats esmentades anteriorment.

Àmbit de coneixement del medi. Àrees de coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural.
Dimensió tecnologia i vida quotidiana

L’anàlisi dels materials i el coneixement dels aparells a partir de la seva manipulació així com el disseny
de màquines simples o d’elements de robòtica seran les eines amb què els alumnes hauran d’anar
construint els coneixements que els permetran respondre al repte d’aquesta societat de la informació.

Continguts de l’àrea de coneixement del medi natural cicle inicial (1r i 2n)
Utilització de peces modulars per a la construcció d’estructures senzilles, com una primera aproximació a la robòtica educativa.

Continguts de l’àrea de coneixement del medi natural cicle mitjà (3r i 4t)
Funcionament d’alguns operadors mecànics: eix, roda, politja, pla inclinat, engranatges i altres.
Utilització d’operadors mecànics per a la construcció d’estructures senzilles com ara elements de
robòtica educativa.

Continguts de l’àrea de coneixement del medi natural cicle superioer (5è i 6è)
Anàlisi dels efectes d’una força o diferents forces sobre un objecte. Aplicació a l’estudi de màquines simples que s’utilitzen habitualment a l’escola o a casa.
Avenços, productes i materials que intervenen en el progrés de la societat

 

http://code.intef.es/wp-content/uploads/2017/09/Fase-2-Informe-sobre-la-situaci%C3%B3n-en-Espa%C3%B1a-actualizado-y-propuesta-normativa-inf-y-prim.pdf

Articles recents