Guia didàctica

Títol de la programació o seqüència didàctica.- L’hort de la nostra escola

Nivell educatiu al qual s’adreça. Cicle Superior

Objectius didàctics/Competències i relació amb el currículum.Criteris d’avaluació.

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1

2

3

4

5

6

7

8

Entendre què és un hàbitat i saber classificar-lo.

 

 

 

 

X

X

X

X

Identificar hàbitats naturals i transformats per les persones.

Distingir els diferents tipus de plantes: arbres, arbustos, plantes amb flor i sense.

X

 

 

 

X

X

X

 

Reconèixer les plantes de l’entorn més proper: arbres, arbustos, plantes amb flor i sense.

Mostrar sensibilitat i respecte envers la conservació de l’entorn natural.

 

 

 

 

X

X

X

X

Mostrar una actitud de respecte per la natura i pel medi natural proper.

Estudiar els òrgans reproductors (masculins i femenins) de les flors.

 

X

 

 

X

X

X

 

Observar  flors diferents i reconèixer-ne els òrgans reproductors.

Conèixer el procés que segueix el pol·len per dur a terme la fecundació i formar el fruit.

 

 

 

X

X

X

X

 

Ordenar cronològicament diferents etapes des que la flor es pol·linitza fins que la llavor germina.

Saber les diferents maneres com les llavors poden arribar al terra per germinar.

 

 

 

 

X

X

X

 

Observar l’entorn i identificar els processos que segueixen les llavors fins a germinar.

Conèixer el procés de nutrició de les plantes.

X

 

 

 

X

X

X

 

Descriure el recorregut de la saba bruta i la saba elaborada.

Valorar la importància de la nutrició de les plantes.

X

 

 

 

X

X

X

 

Explicar les diferències entre la nutrició d’animals i plantes.

Reproduir verbalment idees, observacions, experiències i informacions, fent ús del vocabulari científic treballat.

X

 

 

 

X

X

 

X

Participar activament en les converses de classe tot utilitzant un llenguatge comprensible i el vocabulari treballat.

Descobrir la necessitat dels espais naturals per millorar la nostra qualitat de vida i la de les plantes.

X

X

 

 

X

X

X

X

Investigar en diferents fonts què cal fer per protegir les plantes i trobar mesures per aturar la seva desaparició i extinció.

CONTINGUTS

L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ

 

– Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn.

– Realització d’un treball d’investigació a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball en grup i l’ús de les TIC.

EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS

– Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació de plantes.

– Caracterització de la funció de nutrició en les plantes.

– Interès per  la cura d’animals i plantes de l’entorn proper.

– Creixement i desenvolupament d’algunes plantes del nostre entorn.

– Classificació de diferents plantes (herbes, arbustos i arbres) de l’entorn proper.

– Factors ambientals i d’adaptació de les plantes a l’entorn.

LES PERSONES I LA SALUT

– Expressió de sensacions i emocions personals i respecte per les dels altres.

– Importància de la nutrició de les plantes i incidència en la nutrició de,les persones.

 

PERSONES, CULTURES I SOCIETATS

– Descoberta i valoració del patrimoni natural.

– Coneixement i utilització dels mecanismes de la participació activa, la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes.

CANVIS I CONTINUÏTATS EN EL TEMPS

– Les plantes i les seves implicacions en la vida de les persones.

MATÈRIA I ENERGIA

     – Formulació d’hipòtesis i realització d’experiments. Anàlisi dels resultats i comunicació oral i escrita.

ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT

     – Cerca a Internet. Reconeixement de les pàgines web.

     – Ús de la càmera fotogràfica .

     – Elaboració d’un estudi sobre els elements característics de l’entorn, per mitjà del treball cooperatiu i utilitzant diferents fonts d’informació (documents, informacions orals, mitjans de comunicació, Internet).

 Competències bàsiques

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

2. Competència artística i cultural

3. Tractament de la informació i competència digital

4. Competència matemàtica

5. Competència d’aprendre a aprendre

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8. Competència social i ciutadana

 – Activitats proposades.

Les activitats d’aquesta unitat són bàsicament d’observació i manipulació dins l’espai de l’hort.

A més s’han programat una sèrie d’activitats com a reforç , consolidació i avaluació dels conceptes treballats :

Utilitzar diferents eines de búsqueda per Internet: viquipèdia, google …

Visionar vídeos amb la PDI.

Realitzar presentacions, mapes conceptuals utilitzant eines de treball cooperatiu.

Utilitzar les càmeres de fotos per recollir algunes de les observacions.

 

Sistema d’avaluació.

L’avaluació serà contínua. Es tindrà en compte el grau de participació de l’alumnat.

Avaluarem als alumnes observant les conductes que mostren tant a nivell individual com col·lectiu, i les seves respostes davant de les activitats d’ensenyament- aprenentatge. En tot moment tindrem en compte la individualitat de cada nen.

En l’avaluació formativa tindrem en compte tot el procés d’aprenentatge. Observarem als alumnes en les activitats diàries i els avaluarem d’acord a les tasques que realitzin i les aportacions que vagin fent.

Revisarem el què han après, analitzant les dades recollides al llarg de totes les sessions de treball.

 

Educació inclusiva.

Per treballar la inclusió a l’aula hem  d’afavorir un aprenentatge de qualitat per a tots els nens i nenes, parant atenció a la seva diversitat, i fer-ho possible dins de l’aula ordinària.

Hem de tenir present aquesta possibilitat i plantejar uns recursos adequats a la individualitat dels alumnes.

El fet de treballar activitats a través de l’ordinador o de la PDI ens facilita que cada alumne pugui anar aprenent al seu ritme i en funció dels seus interessos.

Per una altra part el treball en grup cooperatiu és una manera de treballar perfecta per atendre la diversitat.

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència deReconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

 

<div id=”yui_3_7_3_2_1389172861213_802″ style=”text-align: center;”><img id=”yui_3_7_3_2_1389172861213_801″ title=”Llicència creative commons” alt=”Llicència creative commons” src=”http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88×31.png” border=”0″ hspace=”0″ vspace=”0″><br></div>Aquests materials són <strong style=”font-weight: normal;”>propietat</strong> del Departament d’Ensenyament i es distribueixen sota una llicència Creative Commons 3.0 del tipus by- nc –sa (Reconeixement-NoComercial-Compartir Igual) <br>

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *