Els mites

«Mite és un relat tradicional que es refereix a l’actuació memorable i exemplar d’uns personatges extraordinaris en un temps prestigiós i llunyà» (Carlos García Gual)

En aquesta definició de mite s’assenyalen doncs tres característiques que han de reunir els mites, a saber:

  1. Es tracta d’un relat tradicional, és a dir, els mites es basen en el costum.
  2. En segon lloc, es tracta d’un relat que no està situat dins del que anomenem història, sinó en un context propi i sempre anterior al temps en què s’explica aquest relat. Es tracta d’un temps prestigiós i llunyà, el temps mític, davant el temps històric.
  3. Els seus protagonistes són éssers similars a nosaltres però amb característiques sobrehumanes: són déus o herois.

Existeix diferents classificacions dels mites en funció del tema que tracten. Aquí, ens basarem en la classificació presentada per alcoberro.info:

  • Mites cosmogònics: quan volen explicar la creació del món.
  • Mites teogònics: quan es refereixen a l’origen dels Déus.
  • Mites antropogònics: quan es refereixen a la creació de l’home.
  • Mites etiològics: quan intenten explicar l’origen i el perquè de determinades institucions.
  • Mites escatològics: quan fan referència a la vida del més enllà, imaginen la fi del món…
  • Mites morals: quan narren la lluita entre el bé i el mal.

Malgrat tot, en molts mites apareixen barrejats els diversos elements en una mateixa narració.

 

El Consell dels Déus

Aquesta imatge correspon al quadre “El Consell dels Déus”, o Il Concilio degli Dei, de Raffaelo Sanzio, on trobem reunits a un bon grapat de déus mitològics. Sabries identificar sis d’ells i dir quins objectes t’han permès reconèixer-los?

Per ajudar-te pots consultar el següent enllaç del Museu del Prado: https://www.museodelprado.es/recurso/quien-es-quien-en-la-mitologia/377525ec-3886-51d2-d1b1-29c7cfc8a6cb

Deixa la teva resposta a comentaris. Gràcies.

Ascens i caiguda de l’Imperi Romà

Amb aquestes seqüències, us podeu fer una idea de les dimensions que va assolir l’Imperi Romà des de la fundació de Roma, i com, progressivament, va anar perdent l’hegemonia territorial que havia gaudit durant segles, fins que va quedar dividit en dos imperis més dèbils. L’Imperi Romà d’Occident va desaparèixer l’any 476 i l’Imperi Romà d’Orient, també conegut com Bizantí, l’any 1453.

(Font: media.giphy.com)

BC: before Christ vol dir “abans de Crist”.
AD: anno Domini vol dir “l’any del Senyor” i indica a partir del naixement de Crist. En català és més comú l’ús de la forma d.C. (“després de Crist”).

Hic et nunc

Hic et nunc! “Aquí i ara” comença el bloc de llatí de l’IES Can Puig de Sant Pere de Ribes. Aquest bloc ens ha de permetre treballar col·laborativament diferents aspectes de la cultura i la civilització romana i promoure l’estudi del llatí, gràcies a l’esforç i el treball dels alumnes i les alumnes de Can Puig.