ABSTRACT

Aquest treball consisteix a fer un tractament estètic i cinematogràfic de les pel·lícules Hercules Troy. L’objectiu del tema és veure la fidelitat dels herois amb la font clàssica, Apol·lodor, i analitzar l’estètica d’aquests per veure si s’adapten a l’ideal estètic contemporani per tal d’atraure l’atenció del públic. Per poder fer aquesta recerca, primer explicaré un primer bloc teòric on presentaré l’heroi a la mitologia, i , a continuació, faré una introducció al món cinematogràfic. Pel bloc pràctic, em miraré les pel·lícules seleccionades per després fer una anàlisi de l’heroi, tot comparant-lo amb la mitologia. I per finalitzar, explicaré l’ideal estètic contemporani lligant-lo amb l’estètica presentada dels herois a la pel·lícula.

This work consists at making an aesthetic and cinematic treatment of the films Hercules and Troy. The aim of the motif is to view the fidelity of the heroes with the classical font, Apol·lodor, and analyse the aesthetics of these to view if they adapt at the contemporary aesthetic ideal for such to attract the attention of the public. To be able to make this enquiry, first will explain a first theoretic bloc where will present the hero at the mythology, and , at continuation, will make an introduction at the cinematic world. For the practical bloc, will look me the films selected by next make an analysis of the hero, every comparing it with the mythology. And to finalise, will explain the contemporary aesthetic ideal binding it with the aesthetics presented of the heroes at the film.