Quines són les funcions de la cap d’estudis?

El recull més exhaustiu de les funcions de la cap d’estudis el trobem en el DECRET 198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària.
Tot i que hi ha normativa posterior, el llistat de funcions que hi apareix és molt clar:

Article 17.Competències del cap d’estudis.

17.1. Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director del col·legi.
17.2. Són funcions específiques del cap d’estudis:
a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del propi centre com amb els centres públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria, als quals estigui adscrit. Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el claustre.
b) Coordinar les activitats extraescolars en col·laboració amb el consell escolar del centre i les associacions de pares. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògic.
c) Substituir el director en cas d’absència.
d) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular de centre i vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els mestres del claustre en els grups de treball.
e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals d’àrea i d’etapa, i en relació amb els criteris fixats pel claustre de professors en el projecte curricular de centre. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de cicle.
f) Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen en el col·legi.
g) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment.
h) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin en el col·legi, quan s’escaigui.
i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.

En el  DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, trobem una altra  definició de les funcions:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5686/1108859.pdf

Article 32Cap d’estudis1. El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.2. Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4. …
Article 147.4  El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142.
Article 142:
5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:
b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el
projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció.
6.a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.).

…. de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.

3. Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre pot encarregar funcions de les esmentades a l’apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d’estudis dels ensenyaments o torns que correspongui.

4. Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, el o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència malaltia o vacant.

El Departament té una web on s’explica què fa cadascú en una escola:

Qui fa què a les escoles?

Curs 2012-13, segona sessió, 22-01-13

overwhDesprés d’haver anul·lat la sessió anterior per manca de quòrum, ens trobem per replantejar-nos la organització del seminari d’aquest curs.

Veiem que no ens queden prou dates disponibles per poder dur a terme l’assessorament sobre programació per competències que havíem previst. Per tant, refem el calendari i ens plantegem treballar aquests dos temes:

1. Kit de supervivència per a Caps d’Estudis: tota la documentació que necessitem i on trobar-la.

2. Funcions del PAS (conserges i administratius) i la seva repercusió en el funcionament de l’escola.

 

Curs 2012-13, Sessió 1, 20-11-2012

retaEn aquesta primera sessió estava previst començar l’assessorament amb la Roser Canals. No va poder venir, per tant vam aprofitar per parlar de l’inici de curs a les nostres escoles, amb les novetats desagradables que comporten les retallades  a les escoles.

Vam veure que, a més de les retallades en les dotacions materials, on hi ha més problemes és amb les substitucions. A les persones substitutes no els paguen les estones de pati (es veu que no és necessari estar al pati amb la canalla, si no no s’entén). Les reduccions de jornada tampoc es completen del tot, només el 86%.

Tot i així, seguim funcionant!

 

Gradació de subcompetències

Per a la propera sessió, el dia 13 de març, hem de pensar com gradariem la subcompetència 7 en els  3 cicles de primària (segons el model que tenim per a la competència comunicativa oral):

 

7.Transmetre la informació obtinguda utilitzant diferents sistemes comunicatius per compartir el coneixement

Podreu trobar el model  de la taula a omplir aquí (encara no està disponible). El baixeu, l’ompliu i me l’envieu per mail.

7.Transmetre la informació obtinguda utilitzant diferents sistemes comunicatius per compartir el coneixement

7.Transmetre la informació obtinguda utilitzant diferents sistemes comunicatius per compartir el coneixement

28.02: Seguim treballant el mapa competencial

Poc a poc, anem donant forma al mapa competencial.

Això és el que hem fet fins ara:

Cb Subcompetència
Comunicativa lingüística i Audiovisual 1. Comunicar en diferents llengües, suports i formats explicacions, pensaments, emocions i vivències per establir vincles amb sensibilitat, esperit crític i empatia.
2. Comprendre missatges de diferent tipologia i en diferents suports, formats i llengües, per tal d’entendre’s un mateix, els altres, els fenòmens que ens envolten i els diferents contextos culturals, podent incidir així de forma crítica i constructiva.
Artística i cultural 3. Utilitzar destreses artístiques (plàstiques, corporals i musicals) per expressar emocions i sentiments.
4. Respectar i valorar les manifestacions artístiques i culturals.
5. Valorar i respectar el nostre patrimoni cultural per aconseguir una major cohesió social.
Tractament inforCompet. digital 6.Cercar, seleccionar i processar informació de diverses fonts, per transformar-la en coneixement significatiu.
7.Transmetre la informació obtinguda utilitzant diferents sistemes comunicatius per compartir el coneixement. 

 

8. Fer ús amb criteri de les tecnologies digitals per desenvolupar-se en la societat de la informació i el coneixement.
Matemàtica 

 

9.Interpretar la informació a través d’eines matemàtiques per posar en pràctica processos de raonament.
10. Resoldre amb eines matemàtiques problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana per a assolir una bona integració social.
11.Analitzar i interpretar resultats matemàtics per a comprovar la validesa dels raonaments.
Aprendre a aprendre 12. Autoavaluar-se per identificar els encerts i els errors per seguir aprenent.
13.Activar estratègies d’aprenentatge (amb l’ús de tècniques i eines variades) per integrar de manera òptima tots els coneixements.
14. Aplicar els coneixements a situacions diverses de la vida real de manera espontània i intencional
15. Desenvolupar una actitud permanent d’interès, curiositat i esforç per aprendre.

  Autonomia i iniciativa personal 16. Ser capaç de gestionar les pròpies emocions i resoldre conflictes.
  17. Tenir iniciativa per fer-se preguntes, per ferr propostes, i donar solucions. 

   

  18. Fixar-se objectius assequibles per poder-los assolir.
  19.Tenir flexibilitat i una actitud positiva cap els canvis per aconseguir l’adaptació constant a l’entorn.
  Coneixement i interacció amb el món físic (pendent de revisió)
  Identificar “fenòmens, fets, situacions,…” de l’entorn que ens creïn interès per fer-los objecte d’estudi.
  Cercar i resumir informació per poder mostrar-la i/o comunicar-la..
  Veure la incidència que té en nosaltres o en el nostre entorn (més proper o més ampli) per poder dissenyar i portar a terme (si s’escau) actuacions que tinguin un benefici
  Anar coneixent el mètode científic per poder fer experimentacions o anàlisis concrets.
  Social i ciutadana (pendent de revisió)
  Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre conflictes.
  Expressar les seves idees i escoltar la dels companys per millorar col·lectivament la comprensió de la realitat.
  Responsabilitzar-se de les decisions adoptades per a crear un ambient solidari i tolerant.