Category Archives: Notícies Didàctica Llengua

28/1/08: El Periódico. La meitat dels nens catalans de 10 anys fracassen amb l’escriptura

Prop de la meitat dels alumnes catalans de quart curs de primària (10 anys) són incapaços d’elaborar un text, en català o en castellà, clar i ordenat. Un percentatge similar no utilitza un lèxic adequat, enllaça malament les frases i comet excessives faltes d’ortografia, cosa que permet concloure que no dominen les habilitats bàsiques de l’expressió escrita exigibles a l’alumnat a aquesta edat.

Aquest és un dèficit que no fa distincions entre centres públics i concertats, tot i que sí que s’observen notables diferències entre les escoles enclavades en zones on predomina la població de nivell socioeconòmic alt o mitjà i les àrees on la capacitat adquisitiva i cultural dels seus habitants és baixa.
En els centres situats a les àrees més empobrides de les grans ciutats, només un de cada quatre nens de 10 anys sap escriure correctament en llengua catalana. La proporció millora lleugerament en el cas del castellà, on més d’un terç de l’alumnat es desenvolupa de forma adequada.

Les dades formen part dels primers resultats de les proves de competències bàsiques en l’àmbit lingüístic a què van ser sotmesos 3.276 alumnes de quart curs de primària de 153 centres catalans el curs 2006-2007, any en què uns 63.000 nens estaven matriculats en aquest nivell.

A diferència de l’expressió escrita, les proves de comprensió oral i lectora ofereixen uns resultats més acceptables, especialment en els exercicis de català. Quatre de cada cinc alumnes (el 80%) dominen els mínims requerits. En llengua castellana són una mica menys, però els tècnics asseguren que això obeeix al disseny de la prova, que no és equiparable pel que fa a amplitud, quan avalua aquests aspectes, a la de català.
Però a l’hora d’elaborar textos de forma ordenada, que comptin amb una acceptable riquesa de lèxic i una ortografia correcta, on els exercicis en una i altra llengua sí que són intercanviables, el fracàs es mou entre el 44% i el 47% dels examinats en el cas de la llengua catalana i entre el 39% i el 44% en el de la castellana.

http://www.feteugt.net/premsa/premsa_mes_pdf/g030lR99.pdfLa competència de l’àmbit lingüístic que domina una proporció més gran d’alumnes de quart de Primària és la capacitat de produir textos “amb una grafia clara i llegible”.
El valor dista del 56% que escriu de manera ordenada i del magre 53% que ho fa sense faltes d’ortografia, amb un vocabulari que té en compte l’existència de sinònims i aconsegueix que els diferents elements de la frase concordin en gènere i en nombre.
Un dels principals problemes detectats en aquests apartats és que, sovint, “no queda clar de qui s’està parlant en cada moment” si es prescindeix de la repetició, abusiva, de paraules. En els textos escrits en castellà sovintegen les “omissions i substitucions d’alguna lletra” i proliferen les grafies en català. En la llengua vehicular de l’ensenyament l’ús incorrecte de preposicions i pronoms està a l’ordre del dia.